Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 20
17. december 1985
Gældende

Landstingslov om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark

§ 1. Denne landstingslov omfatter

a) Tjenestemænd i Danmark, der i forbindelse med et sagsområdes overgang fra forvaltning under staten til forvaltning under Grønlands Hjemmestyre pr. 1. januar 1986 eller senere vælger at overgå fra ansættelse under staten til ansættelse under hjemmestyret.

b) Tjenestemænd i øvrigt, der den 1.januar 1986 eller senere ansættes under Grønlands Hjemmestyre i Danmark.

c) Tjenestemænd, der inden 1. januar 1986 er ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark, og som efter aftale bliver omfattet af nærværende landstingslov.

 

§ 2. Grønlands Hjemmestyres tjenestemænd i Danmark ansættes med samme løn-, ansættelses- og pensionsvilkår, som statens tjenestemænd i Danmark har efter de til enhver tid gældende regler i den danske tjenestemandslovgivning, herunder lovgivning om tjenestemandspension og åremålsansættelse; jfr. dog stk. 3.

Stk. 2. Tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark efter § 1 oppebærer under tjenesten i Danmark en løn svarende til den for en lønmæssigt tilsvarende placeret stilling under staten gældende.

Stk. 3. Landsstyret kan ved bekendtgørelse bestemme, at ændringer i den danske tjenestemandslovgivning, som efter deres indhold ikke er umiddelbart anvendelige for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark, ikke skal have virkning for tjenestemænd, der er omfattet af nærværende landstingslov eller kun skal gælde med nærmere fastsatte afvigelser.

Stk. 4. Landsstyret varetager, med de begrænsninger, der følger af stk. 2, de beføjelser, som efter den danske tjenestemandslovgivning er tillagt ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen samt de beføjelser som efter samme lovgivning er tillagt vedkommende minister.

Stk. 5. For præster og tjenestemænd i folkeskolen ansat i henhold til § 1 finder den grønlandske tjenestemandslovgivnings særbestemmelser om henholdsvis kirkens tjenestemænd og skolevæsenet i Grønland anvendelse i stedet for de tilsvarende bestemmelser i den danske tjenestemandslovgivning.

Stk. 6. Et lønningsråd, svarende til det i den danske tjenestemandslov, kapitel 11, nævnte, behandler spørgsmål, der opstår i medfør af nærværende landstingslov. Landsstyret fastsætter efter forudgående forhandling med statstjenestemændenes centralorganisationer bestemmelser om rådets sammensætning.

Stk. 7. Landsstyret kan indgå aftale med staten om, at de beføjelser, der efter den danske tjenestemandspensionslov er tillagt ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen og lønningsrådet, også varetages af ministeren og lønningsrådet for tjenestemænd ansat i henhold til nærværende landstingslov.

 

§ 3. Landsstyret kan indgå aftale med staten om, at den i medfør af kapitel 12 i den danske tjenestemandslov nedsatte tjenestemandsret også kan behandle sager om kollektiv overtrædelse af § 2, stk. 1, for så vidt angår forhold, der henhører under § 10, stk. 1, i den danske tjenestemandslov, begået af tjenestemænd, der er omfattet af nærværende landstingslov.

 

§ 4. Spørgsmål om overtrædelse eller fortolkning af aftaler indgået mellem landsstyret og centralorganisationerne eller af bestemmelser, som efter nærværende landstingslovs § 2 og § 7, jfr. den danske tjenestemandslovs §§ 46 - 47, træder i kraft i stedet for aftaler, kan af landsstyret eller af en eller flere af de forhandlingsberettigede centralorganisationer, kræves henvist til endelig afgørelse ved den i stk. 3 nævnte voldgiftsret.

Stk. 2. Spørgsmål, der henhører under tjenestemandsrettens kompetence, jfr. § 3, kan ikke indbringes for voldgiftsretten.

Stk. 3. Voldgiftsretten består af en formand og 4 medlemmer. 2 medlemmer vælges af de forhandlingsberettigede centralorganisationer, og 2 medlemmer vælges af landsstyret. Voldgiftsmændene vælger i forening en formand, der leder voldgiftsrettens forhandlinger og eventuelt afsiger kendelse. Opnås ikke enighed om valget af formand, anmoder parterne højesterets præsident om at udpege en formand.

Stk. 4. Voldgiftsretten fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Spørgsmål, der efter stk. 1 kan indbringes for voldgiftsretten, kan ikke indbringes for de almindelige domstole. Dog er en tjenestemand berettiget til at anlægge sag ved domstolene, når den pågældendes forhandlingsberettigede organisation har afslået at indbringe sagen for voldgiftsretten.

Stk. 6. Hvor en sag kan indbringes for domstolene, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at sagsøgeren har modtaget meddelelse om den endelige afgørelse i sagen, eller sagen er afvist af vedkommende forhandlingsberettigede organisation eller af voldgiftsretten.

 

§ 5. Tjenestemænd, der ansættes under Grønlands Hjemmestyre i Danmark efter § 1.a., bevarer samme geografiske ansættelsesområde som inden overgangen til ansættelse under hjemmestyret. Tjenestemænd, der ansættes efter § 1.b. eller omfattes af § 1.c., har både Danmark og Grønland som ansættelsesområde, medmindre andet aftales mellem landsstyret og de forhandlingsberettigede centralorganisationer.

Stk. 2. Tjenestemænd, der er omfattet af § 1 og som senere ansættes i Grønland, overgår til ansættelse i henhold til den grønlandske tjenestemandslovgivning med det heri fastsatte ansættelsesområde.

 

§ 6. Antallet af tjenestemandsstillinger efter nærværende landstingslov fastsættes af Grønlands Landsting på landstingsbevillingslov.

 

§ 7. Aftaler om lønvilkår, som ikke er fastsat i medfør af § 2, stk. 2, samt aftaler om andre ansættelsesvilkår, herunder om klassificering af stillinger efter nærværende landstingslov, indgås efter de herom til enhver tid gældende regler.

 

§ 8. For tjenestemænd, der er omfattet af nærværende landstingslov, kan landsstyret indgå en aftale med staten, hvorefter staten beregner og udbetaler pension.

Stk. 2. Til dækning af statens pensionsbyrde for de i stk. 1 nævnte tjenestemænd indbetaler Grønlands Hjemmestyre til statskassen et løbende pensionsbidrag, der fastsættes efter aftale med staten som en procentsats af tjenestemandens pensionsgivende lønindtægt.

Stk. 3. Afskediges en tjenestemand, der er omfattet af stk. 1, af anden årsag end alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed og herved opnår ret til egenpension, eventuelt efter i en periode at have oppebåret ventepenge eller rådighedsløn, indbetaler Grønlands Hjemmestyre til staten et beløb svarende til statens merudgift som følge af den forøgede pensionsbyrde.

 

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 1986.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1985

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen