Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
7. juni 1985
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomst skat

§ 1.

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat som senest ændret ved landstingslov nr. 15 af 3. december 1984 foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, stk. 1 indsættes efter nr. 8) som nyt nr:
"9) andre i Grønland hjemmehørende foreninger, der har til formål at modtage indskud fra medlemmerne og investere disse indskud i værdipapirer."

Nr. 9) bliver herefter nr. 10.

2. I § 1, stk. 2, 1. pkt. ændres "nr. 9" til: "nr. 10."

3. I § 2, stk. 1, 1. pkt. ændres "nr. 3 - 9" til: "nr. 3 - 10."

4. Efter § 14, stk. 1 tilføjes som nyt stykke:
"Stk. 2. Gevinst ved afhændelse eller indfrielse, herunder udtrækning af offentlige obligationer samt private pantebreve og fordringer, der tilfalder de i § 1, stk. 1 nr. 3-10 nævnte former for selskaber, foreninger m.v., er at anse som skattepligtig indkomst for den pågældende. Såfremt indfrielse sker gennem afdrag, foretages beskatningen således, at der af ethvert afdrag til den skattepligtige indkomst medregnes en så stor procentdel, som svarer til det antal procenter, hvormed parikurs overstiger erhvervelseskursen. Skatterådet kan tillade, at en anden opgørelsesmåde anvendes. Er en sådan tilladelse givet, kan den herved godkendte opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra skatterådet, og kun hvor ganske særlige omstændigheder taler derfor. Tab ved afhændelse eller indfrielse af offentlige obligationer samt private pantebreve og fordringer kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst."

5. I § 19 indsættes efter 1. pkt.:
"Det samme gælder når de i § 1, nr. 9 nævnte foreninger foretager udlodning af indtjente renter og udbytter til medlemmer som andel af det i sidste eller tidligere indkomstår indtjente overskud."

6. I § 70, stk. 1 indsættes efter 2. pkt.:
"Samme forhold gør sig gældende for de i § 1, nr. 9 nævnte foreninger."

7. I § 71 indsættes efter 4. pkt.:
"Samme forhold gør sig gældende for de i § 1 , nr . 9 nævnte foreninger".

 

§ 2.

Loven træder i kraft ved offentliggørelsen. Bestemmelsen i § 1, nr. 1 finder anvendelse fra og med den 1. juli 1985.
Stk. 2. Ved opgørelse af fortjeneste eller tab efter § 1, nr . 2, træder den pr. 1. juli 1985 offentlig noterede børskurs eller såfremt en sådan ikke findes handelsværdien, i stedet for anskaffelsessummen.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. juni 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen