Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
8. november 1985
Gældende

Landstingsforordning om forsyningsmæssige foranstaltninger

I henhold til lov nr. 469 af 6.november for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. § 3, fastsættes følgende:

 

§ 1. Er der på grund af særlige forhold opstået, eller udsigt til at der vil opstå, mangel på nødvendige varer, kan Landsstyret med Landstingets tilslutning fastsætte bestemmelser om anvendelse, fordeling og placering af Grønlands varebeholdninger i det omfang dette skønnes påkrævet.

 

§ 2. Landsstyret kan oprette de administrative organer, der er nødvendige til gennemførelsen af foranstaltninger efter § 1. Landsstyret kan endvidere henlægge dele af administrationen til Kalaallit Niuerfiat og kommunerne.

 

§ 3. Landsstyret eller den, det bemyndiger dertil, kan kræve afgivet de oplysninger, der er nødvendige til gennemførelse af forordningen og de bestemmelser, som udfærdiges i medfør af denne.

 

§ 4. I forskrifter, som udstedes i henhold til forordningen, kan der fastsættes regler om idømmelse af foranstaltninger efter kriminalloven for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. For overtrædelser, der er begået af uagtsomhed, kan der alene fastsættes regler om idømmelse af bøde.

Stk. 2. Den, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der af kræves den pågældende efter § 3, kan idømmes bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

§ 5. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1986 under forudsætning af folketingets vedtagelse af lov for Grønland om forsyning, trafik, postbefordring m.v.

 

 

Grønlands Hjemmestyre den 8. november 1985

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt