Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 33
19. december 1985
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om eksporttilladelser

I henhold til landstingsforhandling nr. 5 af 22. november 1984, §4, fastsættes herved følgende bestemmelser:

 

§ 1. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan, efter herom indgivet ansøgning, meddele selskaber og/eller enkeltpersoner, der i henhold til gældende bestemmelser driver erhvervsvirksomhed i Grønland, tilladelse til eksport af grønlandske produkter.

§ 2. Ansøgning om tilladelse til eksport skal indeholde oplysninger om:
a) Selskabets navn/ansøgers navn og adresse.
b) Beskrivelse af de produkter (art og forarbejdning), der ønskes eksporteret.
c) Skønnede mængder og forventede aftagerlande.
d) Hvis eksporten omfatter forarbejdede produkter fra andre produktions-, handelsvirksomheder m.v. anføres disses navn og adresse.
e) Oplysninger om for hvilket tidsrum, evt. hvilke forsendelser, eksporttilladelsen søges.
Stk. 2. Ansøgning om eksporttilladelse bilægges kopi af næringsbrev, samt endvidere - for selskaber - kopi af tegningsudskrift fra aktieselskabsregisteret.
Stk. 3. For så vidt den søgte eksporttilladelse omfatter levnedsmidler fra egen virksomhed, bilægges ansøgningen dokumentation for de nødvendige sundheds- og hygiejnemæssige godkendelser/autoritationer af produktionsudstyr og produktionssted.
Stk. 4. For så vidt den søgte eksporttilladelse omfatter levnedsmidler fra andre produktions-, handelsvirksomheder m.v., bilægges ansøgningen dokumentation for de nødvendige godkendelse/autorisationer for disse, jvf. stk. 3.

§ 3. For virksomheder/selskaber under stiftelse kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, efter herom indgivet ansøgning, meddele forhåndstilsagn om eksporttilladelse, idet endelig eksporttilladelse forudsætter dokumentation jvf. § 2.

§ 4. Afgivelse af urigtige oplysninger i spørgsmål af betydning for beslutning om eksporttilladelse vil medføre, at eksporttilladelsen inddrages og/eller virksomheden nægtes tilladelse til eksport for et nærmere angivet tidsrum.

§ 5. Det påhviler eksporttilladelsens indehaver omgående at underrette landsstyreområdet for fiskeri og industri, erhvervsdirektoratet, om ændring i forhold af betydning for beslutningen om eksporttilladelse.

§ 6. Eksporttilladelsen er alene gyldig for den person/virksomhed hvortil den er udstedt, og skal fornys ved udgangen af hvert kalenderår.
Stk. 2. Eksporttilladelsen omfatter alene tilladelse til eksport af de i tilladelsen nævnte produkter, og fra de i tilladelsen nævnte produktions-, handelsvirksomheder m.v.
Stk. 3. Der kan efter denne bekendtgørelse ikke meddeles tilladelse til erhvervsmæssig eksport af hvalkød.

§ 7. Ved udløbet af de periode for hvilken der er meddelt eksporttilladelse, er eksportøren pligtig at indberette den udførte eksportaktivitet til landsstyreområdet for fiskeri og industri, erhvervsdirektoratet.
Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger om eksporterede produkter og mængder fordelt på aftagerlande, herunder oplysninger om forhold, der har medført at forsendelser helt eller delvist er blevet afvist af importøren.

§ 8. Administrationen af eksporttilladelser i henhold til landstingsforordning nr. 5 af 22. november 1984 varetages af: Erhvervsdirektoratet Box 269 3900 Nuuk.

§ 9. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan, hvor særlige forhold taler for det, dispensere fra de i denne bekendtgørelse fastsatte bestemmelser.

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan medføre bøde og/eller konfiskation i henhold til kriminallovens bestemmelser.

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. februar 1985.
Grønlands Hjemmestyre den 19. december 1985
Lars Emil Johansen

/

Einar Lemche