Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
26. april 1985
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om den grønlandske kateketuddannelse

I henhold til Landstinqsforordninq nr. 2 af 30. marts 1982 om Kirken i Grønland, § 4, stk. 5 oprettes en kateketuddannelse, Ajoqinut Ilinniarfik/Kateketuddannelsen.

 

Kapitel I.
Uddannelsens styrelse oq administration

§ 1. Uddannelsens formål er ved kursusvirksomhed m.v. at uddanne, efter- oq videreuddanne personale til kateket-, organist- og kordegnekatekettjeneste.

§ 2. Uddannelsens styrelse og administration, herunder budgetter og regnskab, varetages af kirkenævnet.

§ 3. Kirkenævnet nedsætter et kursusudvalg til varetagelse af den faglige, pædagogiske og praktiske planlægning, tilrettelægqelse oq qennemførelse.
Stk. 2. Kursusudvalget består af de tre provster for Nord-, Midt- og Sydgrønlands provstier, og herudover udpeger kirkenævnet indtil 4 medlemmer og Kultur- og Undervisningsdirektøren et medlem.
Stk. 3. Provsten for Midtqrønland er kursusudvalqets formand.
Stk. 4. Kirkenævnet udpeger efter indstilling fra kursusudvalget en studieleder, der sammen med kursusudvalgets formand varetager den daglige ledelse.

§ 4. Adgang til at søge optagelse har personer, der
1) har gennemgået folkeskolen med gode kundskaber i grønlandsk (skriftlig og mundtlig),
2) er medlem af den grønlandske kirke og
3) er fyldt 21 år ved uddannelsens begyndelse.
Vicebiskoppen kan dispensere herfra.
Stk. 2. Kursusudvalget fastsætter iøvriqt de nærmere regler om optagelse.
Stk. 3. Såfremt en ansøger afvises, kan denne indanke afgørelsen for vicebiskoppen.
Stk. 4. Dersom kursusudvalget finder en allerede optaget kursussøgende uegnet til fortsat deltagelse i uddannelsen, kan den pågældende afvises fra videre deltagelse i uddannelsen.
Stk. 5. Kursusudvalgets afgørelse om bortvisning af en studerende kan indankes for kirkenævnet.

 

Kapitel II.
Uddannelse af kateketer

§ 5. Uddannelsen til kateket har til formål, at den studerende tilegner sig indsigt i og forståelse af gudstjenesten og de kirkelige handlinger samt andet kirkeligt arbejde og færdighed i tekstlæsning, genfortælling og anden formidling, således at kateketen på saglig og ansvarlig måde kan varetage sin tjeneste i kirkelig og folkelig sammenhæng.

§ 6. Kursusudvalget udarbejder kursusplaner for kateketuddannelsens samlede forløb med angivelse af det faglige niveau samt de enkelte kursers emner og omfang.

§ 7. Det kræves, at den studerende deltager i kateketkurser af et samlet omfang af normalt mindst 12 uger og herunder bl.a. udformer såvel mundtlige oplæg som skriftlige opgaver. I særlige tilfælde kan den studerende opnå dispensation fra deltagelse i dele af kurserne mod at aflevere afløsningsopgaver. Endvidere må den studerende udenfor kursusperioderne aktivt deltage i de tilbudte brevkurser samt medvirke i det lokale kirke- oq menighedsarbejde.

§ 8. Kursusudvalget udfærdiger bestemmelser, der muliggør en løbende evaluering af den enkelte studerende.

 

Kapitel III.
Uddannelse af harmonister og organister

§ 9. Organistkurserne har til formål at uddanne den studerende til at betjene harmonier/orgler samt til at lede kor og foretage reparationer af harmonier.

§ 10. Kirkenævnet fastsætter nærmere regler for gennemførelse af de afsluttende prøver.

 

Kapitel IV.
Uddannelse af kordegnekateketer

§ 11. Vicebiskoppen indstiller personer til kordegnekateketuddannelsen, der tilrettelægges af kursusudvalget.

§ 12. Ved uddannelsens afslutning må den pågældende være i besiddelse af kundskaber og færdigheder svarende til kateketuddannelse i normalt omfang samt i ministerialbogs- og regnskabsførelse og udvidede kundskaber i undervisning af konfirmander.

 

Kapitel V.
Efter- og videreuddannelse

§ 13. Kursusudvalget tilrettelægger efter- og videreuddannelse af kateketer, harmonister, organister og kordegnekateketer. Kursusudvalget kan formidle andre institutioners kursus- og uddannelsestilbud.

 

Kapitel VI.
Uddannelsesbevis oq ikrafttræden

 

§ 14. Uddannelsesbevis udstedes af studieleder oq vicebiskop.

 

 

§ 15. Denne bekendtqørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. april 1985
Stephen Heilmann

/

Kristian Mørch