Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
22. november 1984
Ophævet

Landstingslov om etablering af et selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland

§ 1. Landsstyret bemyndiges til at indgå aftale med Ministeren for Grønland om stiftelse af et aktieselskab til varetagelse af fælles grønlandsk og dansk offentlig deltagelse i kulbrinteaktiviteter i Grønland og til ved stiftelsen at tegne hjemmestyrets del af aktiekapitalen.

§ 2. Aktiekapitalen, der ved selskabets stiftelse skal udgøre 25 mill. kr., tegnes og indehaves af Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret og af staten ved Ministeren for Grønland hver med halvdelen.
Stk. 2. Hjemmestyrets og statens indtægter som aktionærer i selskabet er omfattet af § 26 i lov nr. 585 af 29. november 1978 om mineralske råstoffer i Grønland.

§ 3. Landsstyret fremsender til orientering for landstinget selskabets godkendte årsregnskaber og årsberetninger.
Stk. 2. Selskabet udarbejder én gang årligt en redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf. Landsstyret fremsender redegørelsen sammen med årsregnskaber og årsberetninger, jfr. stk. 1.
Stk. 3. Selskabet skal i øvrigt gennem landsstyret orienterer landstinget om dispositioner i selskabet, som findes at være af væsentlig samfundsmæssig betydning eller af en karakter, der medfører væsentlige ændringer i organisationen af selskabets virksomhed.
Stk. 4. I sager, der omfattes af stk. 2 og 3, kan landsstyret bestemme, at drøftelser i landstinget afholdes for lukkede døre.

§ 4. Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Alibak Steenholdt