Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
1. november 1982
Gældende

Landstingsforordning om tværfagligt samarbejde i sociale sager

§ 1. I henhold til aftale med Sundhedsbestyrelsen i Grønland fastsættes i denne forordning regler om tværfagligt samarbejde ved behandlingen af sociale sager i de grønlandske kommuner.

 

§ 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen inden den 1. april 1984 at drage omsorg for, at der udarbejdes en vedtægt om tværfagligt samarbejde vedrørende behandlingen af sociale sager i kommunen.

Stk. 2. Vedtægten kræver godkendelse af Landsstyremedlemmet for sociale Anliggender, som er berettiget til at forlange den ændret, såfremt den ikke skønnes i tilstrækkelig grad at tilgodese formålet med det tværfaglige samarbejde.

 

§ 3. Det tværfaglige samarbejde skal som minimum omfatte regler for regelmæssige møder mellem repræsentanter for det stedlige sundhedsvæsen, folkeskolen og socialvæsenet.

Stk. 2. Samarbejdet kan tillige omfatte politiet, kriminalforsorgen og arbejdsmarkedskontoret.

 

§ 4. Formålet med det tværfaglige samarbejde er at sikre, at myndighederne ved behandlingen af sager vedrørende børn og unge, handicappede og personer med sociale og erhvervsmæssige vanskeligheder kan opnå det bedst mulige beslutningsgrundlag gennem udveksling af oplysninger og ideer, samt at der sker en koordination af de enkelte myndigheders indsatser.

 

§ 5. Kontaktudvalg eller lignende samarbejdsorganer, der nedsættes i medfør af denne forordning, kan ikke tillægges selvstændig beslutningskompetence i forhold til de i samarbejdet deltagende myndigheder.

 

§ 6. Det påhviler kommunens sociale forvaltning at varetage sekretærfunktionen vedrørende det etablerede samarbejde.

 

§ 7. Landsstyremedlemmet for sociale Anliggender kan udarbejde vejledende retningslinier vedrørende det tværfaglige samarbejde.

 

§ 8. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1983.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1982

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen