Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
21. april 1981
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om forretningsorden for landsplanudvalget

I medfør af § 2 stk. 3 i landstingsforordning nr. 1 af 2. februar 1981 om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse fastsættes følgende regler om landsplanudvalgets forretningsgang:

 

§ 1. Udvalget består af en formand, der udpeges af landstinget, og 4 andre medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af landstinget, l medlem udpeges af De grønlandske kommuners Landsforening og l medlem af ministeren for Grønland. Medlemmerne og stedfortræderne for disse udnævnes for 4 år.
Stk. 2. Der kan til udvalget knyttes tilforordnede fra de administrationer, der henhører under de i udvalget repræsenterede instanser.

§ 2. Landsplanudvalget afholder møde så ofte, formanden bestemmer det, eller nå 2 udvalgsmedlemmer beslutter sig herfor, og i øvrigt mindst 2 gange årligt.
Stk. 2. Formanden bestemmer tid og sted for udvalgets møder.
Stk. 3. Indkaldelse til møde skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. I særlige tilfælde kan indkaldelse dog ske med kortere varsel og skal i så tilfælde ske telegrafisk med angivelse af dagsordenen.
Stk. 4. De til sagernes behandling nødvendige dokumenter m.m. skal tilsendes mødedeltagerne, således at de har det i hænde l uge før hvert mødes afholdelse. De enkelte dokumenter skal foreligge på grønlandsk og dansk.
Stk. 5. I tilfælde af et udvalgsmedlems forfald indtræder stedfortræderen uden særlig vedtagelse.

§ 3. Udvalget er beslutningsdygtigt, selv om der trods lovlig indkaldelse kun er mødt 3 medlemmer, repræsenterende mindst 2 af de udpegende organer. Til vedtagelse af beslutning kræves 3 medlemmers tilslutning.

§ 4. Landsplanudvalgets afgørelser er endelige.
Stk. 2. Landsplanudvalget skal senest 4 måneder efter modtagelsen udtale sig om de af kommunalbestyrelserne tilvejebragte byplaner samt træffe afgørelse i de ankesager, der i henhold til landstingsforordningens § 28 indbringes for udvalget. Tilladelser eller begrundede afslag på ansøgninger som i medfør af landstingsforordningen afgøres af landsplanudvalget skal ligeledes afgives senest 4 måneder efter modtagelsen.
Stk. 3. Hvis den i stk. 2 omtalte frist ikke kan overholdes, skal udvalget inden fristens udløb meddele dette til de interesserede parter samt oplyse grunden til forsinkelsen.

§ 5. Formanden kan bestemme, at en sag af særlig hastende karakter sendes til skriftlig behandling blandt medlemmerne. Medlemmerne afgiver i så fald deres indstilling skriftligt i den pågældende sag. De anførte regler for sagernes behandling gælder også i disse tilfælde med de afvigelser, der følger af denne særlige fremgangsmåde.
Stk. 2. Alle sager, der har været til skriftlig behandling, skal forelægges til orientering ved førstkommende møde.

§ 6. Formanden udfører på udvalgets vegne de løbende forretninger og påser, at udvalgets beslutninger udføres.

§ 7. Formanden kan på udvalgets vegne træffe beslutning i henhold til landstingsforordningens § 4, stk. 2, når sagen vedrører den i § 4, stk. 3, omtalte kategori af byggeri eller vedrører ibrugtagen af areal til fåreavl.
Stk. 2. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre ankesager, der er af hastende og ikke principiel karakter.
Stk. 3. Formanden kan på udvalgets vegne tage stilling til lokalplanforslag, der af en kommunalbestyrelse indsendes til udvalgets godkendelse, under forudsætning af, at lokalplanen er udarbejdet på grundlag af en af landsplanudvalget godkendt dispositionsplan og rammebeskrivelse eller på grundlag af andre af landsplanudvalget godkendte midlertidige rammer for udarbejdelsen af lokalplanforslag.
Stk. 4. Alle sager, der i henhold til nærværende paragraf er behandlet af formanden, skal forelægges til orientering ved førstkommende møde i udvalget.
Stk. 5. En af formanden truffet beslutning i henhold til nærværende paragraf kan af ethvert medlem forlanges prøvet i udvalget.

§ 8. Udvalget beslutter, om et medlem har en sådan personlig interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal det pågældende medlem under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.
Stk. 2. Udvalget beslutter, om det pågældende medlems stedfortræder i givet fald kan indtage det inhabile medlems plads under sagens behandling.

§ 9. Enhver, der deltager i behandlingen af udvalgets sager, er under ansvar efter de til enhver tid gældende bestemmelser om forbrydelse i offentlig tjeneste eller hverv forpligtet til at bevare tavshed om forhold, som han på denne måde bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver ham foreskrevet af formanden. Tavshedspligten ophører ikke, når stillingen fratrædes.

§ 10. Samtidig med ikrafttræden af denne bekendtgørelse ophæves forretningsorden for Landsplanudvalget af 25. april 1979.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. april 1981
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens