Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
5. marts 1980
Gældende

Skattedirektoratets cirkulære om administrative bødefastsættelser ved overtrædelse af bestemmelserne i kapitel 10 i landstingslov om indkomstskat

Landsstyret har i medfør af § 108 i landstingslov om indkomstskat efter indstilling fra Skatterådet fastsat følgende retningslinier ved overtrædelse af bestemmelserne i lovens kapitel 10:

 

1. Ved forsætlige overtrædelser fastsættes bøden normalt til 3 gange det for lidt erlagte skattebeløb.

Ved grov uagtsomhed fastsættes bøden normalt til 1½ gange det for lidt erlagte skattebeløb.

I tilfælde, hvor den pågældende kan anses for "selvmelder", jfr. § 88, nr. 8 i kriminallov for Grønland, nedsættes bøden til en tredjedel.

I tilfælde, hvor overtrædelsen består i en forskydning af indkomstbeløb fra et indkomstår til et andet, fastsættes bøden normalt til 1½ gange det for lidt erlagte skattebeløb, når der foreligger forsæt, og ¾ gang, når der foreligger grov uagtsomhed.

 

2. Ved indkomstdifferencer på indtil 9.999 kr. fastsættes bøden 1½ gange det for lidt erlagte skattebeløb, når der foreligger forsæt, og ¾ gang, når der foreligger grov uagtsomhed.

Bøden nedrundes til nærmest antal hele hundrede kroner.

Såfremt der foreligger flere arter af differencer, forholdes der ved beregningen af de bødegivende skatter på følgende måde:

a) Først tillægges ikke ansvarspådragende differencer,

b) dernæst tillægges de differencer, der skyldes grov uagtsomhed og

c) endelig tillægges de differencer, der skyldes forsætlige forhold.

 

3. Såfremt bøden udgør mindre end 1.000 kr. kan sagen afsluttes med en meddelelse til den pågældende om, at man har konstateret en overtrædelse, og at der efter omstændighederne ikke vil blive foretaget yderligere, men, at der i tilfælde af gentagen overtrædelse vil blive gjort ansvar gældende.

Såfremt den efter ovenstående regler beregnede bøde udgør 50.000 kr. eller derover overgives sagen til retslig forfølgning.

Er den pågældende at betragte som "selvmelder" i henhold til § 88, nr. 8 i kriminallov for Grønland, kan sådanne sager, uanset differencens størrelse, afsluttes administrativt.

 

4. Skattedirektoratet bemyndiges til at meddele bødeforlæg efter ovenstående retningslinier.

 

5. Cirkulæret træder i kraft fra og med indkomståret 1980.

 

 

Sidst opdateret den 25. oktober 2005

Noter
* Oprindeligt benævnt "Meddelelse"