Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
15. oktober 1979
Ophævet

Landstingsforordning om biblioteksvæsenet

Kapitel 1
Formål

§ 1. Det grønlandske biblioteksvæsen skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger og andet egnet materiale til rådighed for voksne og børn og udøve informationsvirksomhed.

§ 2. Ved udvælgelse af det materiale, bibliotekerne stiller til rådighed, skal der lægges vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Religiøse, moralske eller politiske synspunkter må ikke være afgørende.

 

Kapitel 2
De kommunale biblioteker

§ 3. I hver kommune, jfr. dog stk. 2, skal kommunalbestyrelsen oprette et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Stk. 2. Det grønlandske Landsbibliotek, jfr. § 8, er folkebibliotek for Nuuk Kommune.

§ 4. Kommunens folkebibliotek består af et hovedbibliotek og de filialer, som er nødvendige efter forholdene i kommunen, herunder filialer i bygder.

§ 5. Hovedbiblioteket skal omfatte en afdeling for voksne og en afdeling for børn, som skal kunne betjene også børn under den undervisningspligtige alder.
Stk. 2. Filialerne kan dels bestå af faste udlånssamlinger for børn og voksne, dels af depoter udlånt fra hovedbiblioteket.

§ 6. Folkebiblioteket og skolebibliotekerne samarbejder om biblioteksbetjeningen af børn efter nærmere bestemmelser fastsat af kultur- og undervisningsdirektionen, jfr. § 22, stk. 3. i landstingsforordning om folkeskolen.

§ 7. Kommunalbestyrelsen udarbejder efter indstilling fra kommunens kultur- og undervisningsudvalg en udbygningsplan og en biblioteksplan, som indsendes til Landstinget.
Stk. 2. Udbygningsplanen og biblioteksplanen for Nuuk kommune udarbejdes af Landstinget efter indstilling fra landsbibliotekaren og efter forhandling med kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 3
Det Grønlandske Landsbibliotek

§ 8. Hjemmestyret driver Det Grønlandske Landsbibliotek, som dels varetager biblioteksfunktioner på landsplan, dels er folkebibliotek for Nuuk Kommune.

§ 9. Landsbiblioteket skal støtte de kommunale biblioteker ved at udlåne eller fremskaffe bøger eller andet materiale, som det pågældende bibliotek ikke selv ejer, og ved at yde biblioteksteknisk bistand i nødvendigt omfang. Landsbiblioteket skal desuden yde biblioteksfaglig konsulentbistand over for andre offentlige biblioteker.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter nærmere bestemmelser om omfanget af den bibliotekstekniske bistand og den biblioteksfaglige konsulentvirksomhed.

§ 10. Landsbiblioteket indkøber og fordeler grønlandsksproget litteratur til alle biblioteksenheder efter nærmere bestemmelser fastsat af kultur- og undervisningsdirektionen.

§ 11. Landsbiblioteket skal opbygge en groenlandicasamling omfattende
a) alle grønlandske bøger, aviser, blade og andet trykt materiale samt audiovisuelle materialer,
b) en kort- og billedsamling til belysning af den materielle og åndelige kulturs udvikling i Grønland,
c) en manuskriptsamling omfattende grønlandske forfatteres manuskripter og andre manuskripter, der belyser den grønlandske materielle og åndelige kulturs udvikling.
Stk. 2. Landsbiblioteket skal opbygge et videnskabeligt bibliotek omfattende bøger, tidsskrifter og andet materiale om arktiske forhold og om emner, som har betydning for det grønlandske samfund.

§ 12. Trykkerier, andre virksomheder, samt private og offentlige institutioner, der fremstiller bøger, aviser, tidsskrifter, årsberetninger og andre publikationer, skal aflevere 3 eksemplarer til Landsbiblioteket.

 

Kapitel 4
Overgang og ikrafttræden

§ 13. Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af de i forordningen nævnte foranstaltninger, herunder evt. særlige overgangsbestemmelser.

§ 14. Forordningen træder i kraft pr. 1. januar 1980. Samtidig ophæves landsbibliotekarens cirkulære af 20. maj 1975 om folkebiblioteker.
Nuuk, den 15. oktober 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen