Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
1. januar 1
Gældende

Landstingsbekendtgørelse om selvangivelse og afgivelse af oplysninger om A-indkomst m.v.

 henhold til § 51, stk. 2, 2. pkt., § 91, § 99, § 111 og § 116, stk. 7 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat fastsættes følgende:

 

Selvangivelse

§ 1. Skattedirektoratet udarbejder selvangivelsesskemaer og vejledninger til brug for ligningen og udsender dette materiale til kommunerne inden den 1. december i indkomståret.

§ 2. Skattepligtige, der ikke skal indsende driftsregnskaber til ligningsmyndighederne, jfr. landstingslovens § 53, stk. 2, men som kan foretage skattemæssige afskrivninger, skal anvende det af skattedirektoratet udarbejdede afskrivningsskema.
Stk. 2. Ligningsmyndigheden kan efter anmodning fritage for pligten efter stk. 1.
Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. l straffes med bøde, såfremt overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

 

Oplysning om A-indkomst

§ 3. Ved afgivelse af oplysninger efter landstingslovens §§ 88-90 skal de oplysningspligtige benytte de af skattedirektoratet udarbejdede blanketter (angivelse af løn, pension m. v., lønsedler og oplysninger om indhandling).

§ 4. Skattedirektoratet kan i særlige tilfælde tillade, at de oplysningspligtige anvender andre blanketter end de i § 3 nævnte.

§ 5. Skattedirektoratet kan lempe oplysningspligten efter §§ 88-90 for visse grupper af oplysningspligtige.

 

Andre bestemmelser

§ 6. Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelserne i landstingslovens § 86, §§ 88-94 og §§ 97-98 afgør skattedirektoratet,hvorvidt han er pligtig dertil og kan om fornødent fremtvinge pligtens efterkommelse ved pålæg af daglige bøder.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan for så vidt angår de oplysninger, der omtales i landstingslovens §§ 88-90, tillægge kommunalbestyrelserne de i stk. l nævnte beføjelser.

§ 7. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann