Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 den 18. december 2012

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

 

Kapitel 1
Formål og anvendelsesområde m.v.

§ 1.  Ved inatsisartutloven tilstræbes at fremme investeringer i og gennemførelse af storskalaprojekter af særlig betydning for Grønlands økonomiske udvikling og at gøre dette under hensynstagen til befolkningens interesser.
Stk. 2.  Ved inatsisartutloven tilstræbes at forebygge og begrænse utilsigtede negative virkninger på samfundsøkonomien og erhvervslivets konkurrenceevne, herunder uforholdsmæssige stigninger i det generelle løn‑ og omkostningsniveau, som følge af aktiviteter omfattet af loven.

§ 2.  Inatsisartutloven finder anvendelse på et projektselskabs indhentning af tilbud på anlægsaftaler og tildeling af ordrer om anlægsaftaler, når Naalakkersuisut har meddelt tilladelse til, at indhentningen af tilbud og tildelingen af ordrer kan ske på vilkår fastsat efter denne inatsisartutlov, jf. § 7.

§ 3.  Når et projekt er et storskalaprojekt, jf. § 6, stk. 1, finder inatsisartutloven anvendelse på projektets anlægsaktiviteter, jf. § 5, stk. 3, og ikke på andre aktiviteter.
Stk. 2.  Når et projekt ikke er et storskalaprojekt finder loven ikke anvendelse på projektets anlægsaktiviteter, jf. § 5, stk. 3, eller andre aktiviteter.

 

Kapitel 2
Definitioner


Projekt og projektselskab

§ 4.  Ved projekt forstås et projekt, der omfatter en af følgende aktiviteter:
1)  Udnyttelse af mineralske råstoffer efter en tilladelse meddelt i henhold til råstofloven (råstofprojekt).
2)  Industrivirksomhed baseret på anvendelse af elektricitet produceret af et eller flere vandkraftanlæg efter en tilladelse meddelt i henhold til vandkraftloven.
3)  Udnyttelse af vandkraft til produktion af elektricitet efter en tilladelse meddelt i henhold til vandkraftloven.
Stk. 2.  Ved projektselskab forstås en virksomhed eller en gruppe af virksomheder, som vil gennemføre eller gennemfører et storskalaprojekt.


Projektanlæg, anlægsfasen, etablering, anlægsaktiviteter, anlægsomkostninger og anlægsaftaler

§ 5.  Ved projektanlæg forstås et projekts grundlæggende anlæg, bygninger, maskiner tekniske indretninger og anden fysiske infrastruktur.
Stk. 2.  Ved anlægsfasen forstås den fase, hvori et projekts projektanlæg etableres.
Stk. 3.  Ved anlægsaktiviteter forstås bygge‑ og anlægsarbejder og tilknyttede aktiviteter ved etablering af et projekts projektanlæg i anlægsfasen. Tilknyttede aktiviteter omfatter dog ikke madlavning, kantinedrift, rengøring, lokal transport i forbindelse dermed og lignende arbejde og tjenesteydelser.
Stk. 4.  Ved anlægsomkostninger forstås et projekts samlede omkostninger ved etablering af projektanlæg i anlægsfasen.
Stk. 5.  Ved anlægsaftale forstås aftale om udførelse af anlægsaktiviteter i anlægsfasen.


Storskalaprojekt

§ 6.  Et projekt anses efter denne inatsisartutlov for et storskalaprojekt, hvis:
1)  projektets anlægsomkostninger overstiger fem milliarder danske kroner og
2)  projektets behov for arbejdskraft ved udførelsen af anlægsaktiviteter overstiger den egnede, ledige og tilgængelige arbejdskraft, der er til rådighed i Grønland, eller 
3)  projektets krav til teknisk og økonomisk kapacitet hos virksomheder, der udfører anlægsaktiviteter, overstiger grønlandske virksomheders kapacitet i teknisk eller økonomisk henseende.
Stk. 2.  Med virkning fra den 1. januar 2013 reguleres det i stk. 1, nr. 1, nævnte beløb årligt i overensstemmelse med stigningen i byggeomkostningsindekset.

 

Kapitel 3
Indhentning af tilbud på anlægsaftaler, tildeling af anlægsaftaler samt tilladelse til indhentning af tilbud på anlægsaftaler på særlige vilkår

§ 7.  Naalakkersuisut kan meddele et projektselskab tilladelse til, at indhentning af tilbud på anlægsaftaler og tildeling af ordrer om anlægsaftaler skal ske på vilkår fastsat efter denne inatsisartutlov.
Stk. 2.  En tilladelse efter stk. 1 kan kun meddeles til et projektselskab, der er aktieselskab med hjemsted i Grønland.
Stk. 3.  Indgår projektselskabet i en koncern, skal selskabet handle til armslængdepriser og på armslængdevilkår.
Stk. 4.  Indhentning af tilbud på anlægsaftaler, og tildeling af ordrer om anlægsaftaler, kan udbydes internationalt og ved international indhentning af underhåndsbud i overensstemmelse med god national og international praksis.
Stk. 5.  Naalakkersuisut skal i en tilladelse fastsætte bestemmelser om vilkår for indhentning af tilbud på anlægsarbejder og tildeling af ordrer om anlægsarbejder, herunder krav som projektselskabet skal stille ved indhentning af tilbud og tildeling af ordrer. Der skal blandt andet fastsættes bestemmelser om projektselskabets og dets tjenesteyderes anvendelse af grønlandske virksomheder og grønlandsk arbejdskraft, idet anvendelse af grønlandske virksomheder og grønlandsk arbejdskraft i størst muligt omfang skal fremmes ved indhentning af tilbud og indgåelse af trepartsaftaler (Impact Benefit Agreements, IBAs) mellem selvstyret, andre offentlige myndigheder og projektselskabet, jf. § 9, stk. 3-6.
Stk. 6.  Naalakkersuisut skal i en tilladelse fastsætte bestemmelser om, under hvilke omstændigheder tilladelsen fortabes eller kan tilbagekaldes af Naalakkersuisut, om Naalakkersuisuts ret til at meddele påbud om overholdelse af inatsisartutloven, bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven og tilladelsesvilkår, jf. § 17, samt om rettighedshaverens pligt til at betale erstatning eller bod m.v.
Stk. 7.  Inden meddelelse af en tilladelse efter stk. 1 skal Naalakkersuisut sende sit udkast til godkendelse af VVM-redegørelsen, jf. § 8, stk. 1, og sit udkast til godkendelse af VSB-redegørelsen, jf. § 9, stk. 1, i høring. Høringen skal omfatte lokale offentlige myndigheder, grønlandske arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samt grønlandske foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser vedrørende samfundsmæssig bæredygtighed, miljøbeskyttelse eller menneskerettigheder.
Stk. 8.  Naalakkersuisut skal orientere et relevant udvalg under Inatsisartut inden Naalakkersuisut meddeler en tilladelse efter stk. 1.

 

Kapitel 4
Miljøvurdering og vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed


Miljøvurdering (VVM)

§ 8.  Inden der kan meddeles tilladelse efter § 7, stk. 1, skal der være foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), og en redegørelse derfor (VVM-redegørelse) efter reglerne i råstoflovlovgivningen og miljølovgivningen skal være godkendt af Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Inden en VVM-redegørelse indgives til Naalakkersuisut skal Naalakkersuisut foretage høring af et udkast til redegørelsen. Høringen skal omfatte lokale offentlige myndigheder, grønlandske arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samt lokale foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser vedrørende samfundsmæssig bæredygtighed eller miljøbeskyttelse.


Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB)

§ 9.  Inden der kan meddeles tilladelse efter § 7, stk. 1, skal der være foretaget en vurdering af den samfundsmæssige bæredygtighed (VSB) ved storskalaprojektets gennemførelse, og en redegørelse derfor skal være godkendt af Naalakkersuisut.
Stk. 2.  I det omfang regler om foretagelse af VSB ikke følger af anden lovgivning, skal denne foretages i overensstemmelse med anerkendt god international praksis på området. Inden en VSB-redegørelse indgives til Naalakkersuisut skal Naalakkersuisut foretage høring af et udkast til redegørelsen. Høringen skal omfatte lokale offentlige myndigheder, grønlandske arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samt lokale foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser vedrørende samfundsmæssig bæredygtighed eller miljøbeskyttelse.
Stk. 3.  En VSB-redegørelse skal danne grundlag for indgåelse af trepartsaftaler (Impact Benefit Agreements, IBAs) mellem selvstyret, andre offentlige myndigheder og projektselskabet. En trepartsaftale skal være indgået, inden der kan meddeles en tilladelse efter § 7, stk. 1.
Stk. 4. I en trepartsaftale skal det fastsættes, at udbud og tildeling af ordrer om anlægsaftaler, der er omfattet af trepartsaftalen, skal ske på grundlag af ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” i de tilfælde, hvor de fælles betingelser er anvendelige. En trepartsaftale skal indeholde relevante bestemmelser om uddannelse eller videreuddannelse af grønlandsk arbejdskraft og om opbygning eller videreudvikling af grønlandske virksomheders kompetencer og viden. En trepartsaftale skal endvidere indeholde en bestemmelse om, at tvister vedrørende aftalen afgøres af Retten i Grønland som 1. instans.
Stk. 5.  Inden indgåelse af en trepartsaftale skal der foretages høring af lokale offentlige myndigheder, grønlandske arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samt lokale foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser vedrørende samfundsmæssig bæredygtighed eller miljøbeskyttelse. I forbindelse med høringen skal høringsparterne gives oplysninger, der kan danne baggrund for afgivelse af en udtalelse om forhold i trepartsaftalen af væsentlig betydning for grønlandske virksomheder, grønlandske arbejdstagere eller projektets indvirkning på samfundsmæssige eller miljømæssige forhold.
Stk. 6.  Rettighedshaveren og dennes entreprenører, leverandører og tjenesteydere skal anvende grønlandske virksomheder ved entrepriser, leverancer og tjenesteydelser. Naalakkersuisut kan dog tillade, at andre virksomheder kan anvendes, hvis den pågældende rettighedshaver, entreprenør, leverandør eller tjenesteyder godtgør, at grønlandske virksomheder ikke er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende.

 

Kapitel 5
Ansættelsesforhold


Kollektive overenskomster og mindsteløn for udenlandsk arbejdskraft m.v.

§ 10.  Projektselskabet skal sørge for, at udenlandske ansatte, der anvendes ved udførelse af storskalaprojektets aktiviteter omfattet af en tilladelse efter denne inatsisartutlov, har løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold, som er acceptable og objektivt og sagligt begrundede. Projektselskabet skal endvidere være ansvarlig for at sikre dette ved indhentning af tilbud på anlægsarbejder og tildeling af ordrer om anlægsarbejder.
Stk. 2.  Udenlandske ansatte, der anvendes ved udførelse af storskalaprojektets aktiviteter omfattet af en tilladelse efter denne inatsisartutlov, kan være omfattet af kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold indgået med udenlandske faglige organisationer.
Stk. 3.  Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 2 skal udtrykkeligt angive, at de kun gælder for udenlandske ansatte, der anvendes ved udførelse af storskalaprojektets aktiviteter omfattet af en tilladelse efter denne inatsisartutlov.
Stk. 4.  Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 2, som er indgået af en udenlandsk faglig organisation, omfatter ansatte, der er medlemmer af den pågældende faglige organisation, og andre ansatte, der er statsborgere i det land, hvor den faglige organisation er hjemmehørende.
Stk. 5.  Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 2 kan for samme faglige område indgås med flere udenlandske organisationer, herunder med flere organisationer fra samme land. Er kollektive overenskomster for samme faglige område indgået med flere udenlandske faglige organisationer fra samme land, kan ansatte, der er statsborgere i landet og ikke er medlem af nogen af organisationerne, aftale med projektselskabet, hvilken overenskomst de skal være omfattet af.
Stk. 6.  Løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold for udenlandske ansatte, der anvendes ved udførelse af storskalaprojektets aktiviteter omfattet af en tilladelse efter denne inatsisartutlov, må ikke være i strid med de for Grønland gældende retsregler eller Grønlands internationale forpligtelser.
Stk. 7.  Løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold fastsat ved en kollektiv overenskomst som nævnt i stk. 2 anses som acceptable og objektivt og sagligt begrundede, medmindre det godtgøres, at overenskomsten eller bestemte vilkår er ugyldige efter retsregler i det pågældende land eller Grønland eller efter Grønlands internationale forpligtelser.
Stk. 8.  I en kollektiv overenskomst som nævnt i stk. 2 eller en ansættelsesaftale for en udenlandsk ansat kan der ikke fastsættes en lavere løn pr. time end den grundløn pr. time, der er fastsat i kollektive overenskomster indgået mellem grønlandske faglige organisationer. Ved opgørelse af en løn fastsat i en kollektiv overenskomst som nævnt i stk. 2 eller en ansættelsesaftale for en udenlandsk ansat kan indregnes værdi af kost og logi, beklædningsudgifter, frirejser og forsikring, i det omfang den samlede værdi deraf ikke er større end et bestemt beløb om ugen, jf. stk. 9.
Stk. 9.  Beløbet nævnt i stk. 8 fastsættes af Naalakkersuisut ved udstedelse af en bekendtgørelse derom og på grundlag af Naalakkersuisuts skønsmæssige vurdering af den samlede værdi af kost og logi, beklædningsudgifter, frirejser og forsikring. Med virkning fra 1. januar året efter Naalakkersuisuts udstedelse af bekendtgørelsen reguleres beløbet fastsat i bekendtgørelsen årligt i overensstemmelse med ændringen i det grønlandske forbrugerprisindeks.
Stk. 10.  I en aftale mellem en udenlandsk ansat og en udenlandsk arbejdsgiver kan der ikke ske fravigelse til ugunst for den ansatte af løn- og ansættelsesvilkår fastsat ved en kollektiv overenskomst som nævnt i stk. 2.
Stk. 11.  I øvrigt gælder almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland for udenlandske ansatte, udenlandske faglige organisationer og kollektive overenskomster som nævnt i stk. 2, herunder for forhandlinger om indgåelse af sådanne kollektive overenskomster og kollektive kampskridt til støtte derfor.


Forsikring og hjemrejse

§ 11.  Projektselskabet skal ved indhentning af tilbud på anlægsarbejder og tildeling af ordrer om anlægsarbejder stille krav om, at en tilbudsgiver og en aftalepart er kontraktligt forpligtet til følgende:
1)  Tegne erhvervs- eller produktansvarsforsikring.
2)  Tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring. Tilbudsgiverens og aftalepartens pligt til at afholde udgiften til forsikringsdækning skal fremgå af ansættelsesvilkårene.
3)  Tegne forsikring til sikkerhed for betaling af udgifter til evakuering, transport og sygehusbehandling af syge og tilskadekomne arbejdstagere. Tilbudsgiverens og aftalepartens pligt til at afholde udgiften til forsikringsdækning skal fremgå af ansættelsesvilkårene.
4)  Sikre, at de udenlandske arbejdere forlader Grønland, når de ikke længere er beskæftigede på storskalaprojektet. Tilbudsgiveren og aftaleparten skal om nødvendigt bære udgifterne til hjemrejse.
5)  Sikre, at sundhedsuddannede personer er til stede på eller nær ved arbejdsstedet.

 

Kapitel 6
Anden lovgivning

§ 12.  Lovgivningen om regulering af arbejdskrafttilgang finder ikke anvendelse for udenlandsk arbejdskraft, der er beskæftiget på projekter omfattet af en tilladelse meddelt efter denne inatsisartutlov.

§ 13.  Lovgivningen om søtransport af gods til, fra og i Grønland finder ikke anvendelse på søtransport i tilknytning til aktiviteter omfattet af en tilladelse meddelt efter denne inatsisartutlov.

§ 14.  Lovgivningen om ferie finder ikke anvendelse på udenlandske medarbejdere ansat på løn- og ansættelsesvilkår fastsat efter § 10.

§ 15.  Lovgivningen om næringsvirksomhed finder ikke anvendelse på bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer omfattet af en tilladelse meddelt efter denne inatsisartutlov.

 

Kapitel 7
Myndighedsbehandling og klage med videre

§ 16.  Ansøgning om meddelelse af en tilladelse efter denne inatsisartutlov indgives til Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Naalakkersuisut udsteder en bekendtgørelse med nærmere bestemmelser om høring efter stk. § 7, stk. 7, § 8, stk. 2, og § 9, stk. 2 og 5. Høring skal blandt andet medvirke til at fremme befolkningens og virksomheders inddragelse i fastlæggelsen af grundlag for vurderinger og afgørelser efter denne inatsisartutlov, herunder med hensyn til samfundsmæssig bæredygtighed, miljøbeskyttelse og vurdering af mulige virkninger på samfund eller miljø.

§ 17.  Naalakkersuisut fører tilsyn med overholdelse af inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan meddele påbud om overholdelse af inatsisartutloven, bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven og tilladelsesvilkår. Påbud kan meddeles til projektselskabet eller andre, der udfører anlægsaktiviteter omfattet af en tilladelse meddelt efter § 7.

§ 18.  Projektselskabet skal regelmæssigt fremsende rapportering om anlægsaktiviteterne, herunder blandt andet rapportering om økonomiske forhold, beskæftigede, sikkerhedsforhold og sundhedsforhold.
Stk. 2.  Vilkår om rapportering samt om fortrolighed i forbindelse dermed fastsættes i tilladelsen.
Stk. 3.  Naalakkersuisut sender en sammenfatning eller et uddrag af projektselskabets rapportering til et relevant udvalg under Inatsisartut til udvalgets orientering og offentliggør de dele af rapporteringen, som ikke er fortrolige.
Stk. 4.  I tilladelsen fastsættes vilkår om, at projektselskabet skal offentliggøre kollektive overenskomster som nævnt i § 10, stk. 2, og oplysninger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for udenlandske ansatte, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. 

§ 19.  Projektselskabet og andre, der udfører anlægsaktiviteter omfattet af en tilladelse meddelt efter § 7, betaler udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter inatsisartutloven, herunder udgifter til nødvendig oversættelse og tolkning.
Stk. 2.  Betalingen kan opkræves som gebyrer eller udgiftsrefusion. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser derom.

§ 20.  Afgørelser efter denne inatsisartutlov kan træffes af en eller flere myndigheder under Naalakkersuisut, i det omfang den eller de nævnte myndigheder har beføjelse dertil efter bestemmelser fastsat af Naalakkersuisut i medfør af stk. 2.
Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om forholdene nævnt i stk. 1 og § 21, jf. dog stk. 3 og 4.
Stk. 3. Naalakkersuisut træffer afgørelse om meddelelse, væsentlig ændring, overdragelse, tilbagekaldelse og godkendelse af tilbagegivelse af en tilladelse efter § 7, stk. 1.
Stk. 4. Afgørelser om forhold, der kan få væsentlig indvirkning på samfundet eller miljøet, herunder om godkendelse af en VVM‑redegørelse eller en VSB-redegørelse eller om indgåelse af en tredjepartsaftale (IBA), træffes af Naalakkersuisut.

§ 21.  Klage over en afgørelse truffet af en myndighed under Naalakkersuisut efter denne inatsisartutlov, jf. § 20, kan indbringes for Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Klagefristen er 6 uger. Klagefristen regnes fra dagen for meddelelsen, hvis afgørelsen er meddelt til en part, og fra dagen for offentliggørelse, hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Stk. 3.  En klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Snarest muligt efter klagefristens udløb sender myndigheden klagen og myndighedens afgørelse og bemærkninger til klagen til Naalakkersuisut.
Stk. 4.  En klage over en godkendelse eller en dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at en godkendelse eller en dispensation ikke må udnyttes inden for klagefristen.
Stk. 6.  En klage over et påbud eller et forbud har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.
Stk. 7.  De følgende er klageberettigede:
1) Den afgørelsen er rettet til.
2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3) Lokale arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer.
4) Grønlandske foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser vedrørende samfundsmæssig bæredygtighed, miljøbeskyttelse eller menneskerettigheder.

 

Kapitel 8
Andre regler

§ 22.  Sagsbehandling kan foretages og afgørelser kan træffes på engelsk, hvis adressaterne for afgørelserne ønsker det og hensynet til sagens parter ikke på afgørende måde taler imod at anvende engelsk.

 

Kapitel 9
Sanktionsbestemmelser

§ 23.  Der kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland til den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
1)  Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en myndighed har krav på i henhold til denne inatsisartutlov eller i henhold til bestemmelser fastsat i medfør af denne inatsisartutlov, jf. § 18.
2)  Undlader at efterkomme påbud meddelt efter denne inatsisartutlov eller bestemmelser og tilladelsesvilkår fastsat i medfør af denne inatsisartutlov, jf. § 17.
Stk. 2
.  Hvor inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter § 17 i kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Bøder, som idømmes i medfør af denne inatsisartutlov eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven, tilfalder landskassen.

 

Kapitel 10
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 24.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013.
Grønlands Selvstyre, den 18. december 2012
Kuupik Vandersee Kleist


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Ændringsforslag til 3. behandling (vedtaget)