Offentliggjort på www.nanoq.gl den 18. april 2011

Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
(Præcisering af brugen af ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” (AP). Sammensætning af Klagenævnet for Udbud ved behandling af klager. Udvidede beføjelser for Klagenævnet for Udbud.)

 

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren foretages følgende ændringer:


1.
  I § 7 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
Stk. 5.  Hvor udbud sker efter AP, jf. stk. 4, må afvigelser fra AP kun gøres, når særlige grunde taler for det. Bestemmelser om afvigelser skal i de enkelte tilfælde tydeligt fremhæves i udbudsmaterialet.”

2.  I § 27 indsættes efter stk. 1 som to nye stykker:
Stk. 2.  Ved afgørelsen af den enkelte sag deltager formanden og 2 sagkyndige medlemmer, jf. dog stk. 3. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan beslutte at udvide antallet af medlemmer fra formandskabet og sagkyndige medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af en sag.
Stk. 3.  Formanden for Klagenævnet for Udbud kan uden medvirken af sagkyndige medlemmer træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter samt træffe afgørelse om processuelle spørgsmål.”

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

3.  I § 30 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
Stk. 2.  Klagenævnet for Udbud kan afvise en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvis, herunder annullere ulovlige beslutninger eller en udbudsforretning eller pålægge ordregiveren at lovliggøre udbudsforretningen.”

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

 

§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juni 2011.
Grønlands Selvstyre den 15. april 2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)