Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Tilkaldevagtordning i forbindelse med fri bil, afskrivning på licensandele, omdannelse af begrænset skattepligtige virksomheder, overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, skattekommuner og bruttoskatteordning for visse udefrakommende)

 

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 3 af 30. november 2009, foretages følgende ændringer:


1.
  Overalt i loven ændres ”lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland” til: ”inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor”.

2.  I § 19 indsættes som stk. 9:
Stk. 9.  Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i de i stk. 5 nævnte køretøjer, anses ikke for privat kørsel for den skattepligtige, såfremt arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den skattepligtige sådan kørsel i forbindelse med tilkaldevagt.”

3.  I § 22, stk. 1, indsættes efter ”Selskaber med videre”: ”, som er fuld skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 3-14, eller begrænset skattepligtige efter § 2”.

4.  Som ny § 22 b indsættes:
§ 22 b.  Uanset reglerne i § 22 afskrives anskaffelsessummen for tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer, jf. inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, efter reglerne i denne bestemmelse.
Stk. 2.  Afskrivningen sker særskilt for hver enkelt tilladelse eller del af tilladelse.
Stk. 3.  Afstås en tilladelse eller en del heraf, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivning for det afståede.
Stk. 4.  Anskaffelsessummen afskrives med lige store årlige beløb. Tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinter afskrives over en periode på 10 år, mens tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineraler afskrives over en periode på 4 år. Anskaffes en tilladelse, som på anskaffelsestidspunktet har en kortere restløbetid, end de i 2. pkt. anførte perioder, afskrives anskaffelsessummen med lige store årlige beløb over restløbetiden. Afskrivningen påbegyndes i det indkomstår, hvori tilladelsen eller en del heraf erhverves.
Stk. 5.  Hvis en tilladelse eller en del heraf afstås for et større beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 6.  Hvis en tilladelse eller en del heraf afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen kan tabet fratrækkes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 7.  Naalakkersuisut kan, jf. § 24, stk. 1, nr. 1, fastsætte nærmere regler om afskrivning af tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer.”

5.  Efter § 58 og før kapitel 6 indsættes som nyt kapitel:

Kapitel 5 a
Omdannelse med videre

§ 58 a.  Omdannes eller overdrages en begrænset skattepligtig virksomhed som nævnt i § 2, stk. 2, til et aktieselskab eller anpartsselskab, der er registreret som hjemmehørende i Grønland, kan aktieselskabet eller anpartsselskabet succedere i den begrænset skattepligtige virksomheds skattemæssige stilling. Er der i den begrænset skattepligtige virksomhed foretaget skattemæssige afskrivninger, der er mindre end de i § 22, stk. 2, nævnte satser, nedsættes den begrænset skattepligtige virksomheds afskrivningssaldi dog til de beløb, hvortil den begrænset skattepligtiges aktiver kunne være nedskrevet i henhold til de i § 22, stk. 2, nævnte satser. Naalakkersuisut eller den, Naalakkersuisut bemyndiger dertil, kan helt eller delvis dispensere fra bestemmelsen i 2. punktum, når særlige grunde taler derfor.
Stk. 2.  Det er en betingelse for den skattemæssige succession, at aktieselskabet eller anpartsselskabet overtager den begrænset skattepligtige virksomheds formue i sin helhed og herunder indtræder som berettiget eller forpligtet i forhold til aftaleparter, andre offentlige myndigheder med flere.
Stk. 3.  Endvidere skal følgende betingelser opfyldes:
1)  Naalakkersuisut skal have godkendt overdragelsen af tilladelsen efter bestemmelserne i inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.
2)  Omdannelsen eller overdragelsen skal omfatte alle de aktiver og passiver, som kan henføres til den begrænset skattepligtige virksomheds aktiviteter efter § 2, stk. 2, og kan alene omfatte sådanne aktiver og passiver.
3)  Det succederende selskab skal inden 30 dage fra den dato omdannelsen eller overdragelsen er besluttet underrette skatteforvaltningen om omdannelsen eller overdragelsen og indsende dokumentation for, at det succederende selskab er registreret eller anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
4)  Der skal uanset fristen i § 16, stk.3, i landstingslov om forvaltning af skatter senest 90 dage fra den dato omdannelsen eller overdragelsen er besluttet indsendes behørig selvangivelse for den begrænset skattepligtige virksomhed. Ved opgørelsen af den begrænset skattepligtige virksomheds skattepligtige indkomst i tiden fra udløbet af sidste sædvanlige indkomstår og indtil den dato omdannelsen eller overdragelsen finder sted ansættes indkomsten for hele denne periode uden hensyn til dens længde. Ansættelsen finder sted uden hensyn til en med omdannelsen eller overdragelsen forbunden opløsning af den begrænset skattepligtige virksomhed. Det påhviler det succederende selskab at indgive selvangivelse for den i 2. punktum nævnte periode. Det succederende selskab hæfter for eventuelle skattekrav og for ethvert bødeansvar, der efter denne lovs bestemmelser vil kunne rettes mod den begrænset skattepligtige virksomhed. Det succederende selskab indtræder i den begrænset skattepligtige virksomheds krav mod skatteforvaltningen vedrørende tillæg og overskydende skat, jf. § 27, stk. 5, i landstingslov om forvaltning af skatter.
5)  Den begrænset skattepligtige virksomhed må ikke være i restance med betaling af skatter, afgifter eller andre offentlige tilgodehavender, ligesom der skal være indsendt behørig selvangivelse til skatteforvaltningen for indkomstår som ligger mere end 90 dage forud for den dato omdannelsen eller overdragelsen finder sted.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om indsendelse af dokumentation til skatteforvaltningen i forbindelse med omdannelser og overdragelser som nævnt i stk. 1 og herunder fastsætte frister for indsendelse af sådan dokumentation.

§ 58 b.  Aktiver og passiver, der overtages i forbindelse med omdannelsen eller overdragelsen, behandles ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet af dette på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af den begrænset skattepligtige virksomhed, og for de anskaffelsessummer, hvortil aktiverne og passiverne er erhvervet af den begrænset skattepligtige virksomhed. Eventuelle skattemæssige afskrivninger, som den begrænset skattepligtige virksomhed har foretaget, anses for foretaget af selskabet i de pågældende indkomstår, ligesom opgørelsen af tab eller fortjenester efter bestemmelserne i §§ 16-18 opgøres på grundlag af den begrænset skattepligtige virksomheds anskaffelsessummer.
Stk. 2.  Aktiver og passiver, der er erhvervet af den begrænset skattepligtige virksomhed i spekulationsøjemed eller som led i næring, behandles ved opgørelsen af det succederende selskabs skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet af dette selskab i spekulationsøjemed henholdsvis som led i næring. Det forhold, at et aktiv eller passiv ved omdannelsen eller overdragelsen er overgået fra den begrænset skattepligtige virksomhed til det succederende selskab, er ikke til hinder for, at aktivet eller passivet ved opgørelsen af det succederende selskabs skattepligtige indkomst anses for erhvervet i spekulationsøjemed eller som led i næring.
Stk. 3.  Har den begrænset skattepligtige virksomhed ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnet urealiseret fortjeneste og tab på værdipapirer, behandles værdipapirerne ved opgørelsen af det succederende selskabs skattepligtige indkomst, som om fortjeneste og tab var medregnet ved indkomstopgørelsen hos det succederende selskab.
Stk. 4.  Den skattemæssige behandling af aktiver og passiver, som det succederende selskab ikke har erhvervet fra den begrænset skattepligtige virksomhed, ændres ikke som følge af omdannelsen eller overdragelsen, såfremt de aktiver og passiver, der kan påvises at være erhvervet ved omdannelsen eller overdragelsen, såvel i det succederende selskabs regnskab som i dets skatteopgørelse fremgår, som særskilte poster. I modsat fald afgør skatteforvaltningen, hvorvidt de for den begrænset skattepligtige virksomhed eller de for det succederende selskab gældende regler skal bringes i anvendelse på de pågældende grupper af aktiver og passiver.

§ 58 c.  Overdrages en tilladelse eller en del heraf til forundersøgelse eller efterforskning af mineralske råstoffer, jf. inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, mod betaling i form af, at køberen i forbindelse med den overdragne tilladelse afholder omkostninger til forundersøgelse eller efterforskning af mineralske råstoffer, kan sælger undlade at medregne vederlaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når følgende betingelser er opfyldt:
1)  Betalingen består i at køberen inden udløbet af sælgers 5. indkomstår efter indgåelse af aftalen afholder en endelig fastsat andel af sælgers fremtidige omkostninger til forundersøgelse eller efterforskning. Andelen af omkostningerne kan eventuelt være begrænset til et maksimalt beløb.
2)  Alle omkostninger er fradragsberettigede som driftsomkostninger for den virksomhed, som endeligt afholder omkostningerne.
Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse ved overdragelse mellem koncernforbundne selskaber, jf. § 36 a, stk. 4 og 5.
Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan forlænge den i stk. 1, nr. 1, anførte frist med ind til 3 år, hvis det af logistiske eller naturmæssige grunde må konstateres, at det ikke er muligt at gennemføre aftalen indenfor den fastsatte periode.
Stk. 4.  Vederlag ud over de i stk. 1 nævnte medregnes ved opgørelsen af sælgers skattepligtige indkomst.
Stk. 5.
  Erlægger køberen en del af den i stk. 1 nævnte betaling efter udløbet af den i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, anførte frist, skal sælgeren medregne denne del af betalingen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori det konstateres, at en del af betalingen vil blive erlagt efter fristens udløb, dog senest i det indkomstår, hvori fristen udløber.”

6.  § 66, stk. 1, 1. punktum, affattes således:
Stk. 1.  For de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, stk. 2, samt § 2, stk. 1, nr. 1, 3, 4, 5, 6, 17, og stk. 5, 2. punktum, nævnte skattepligtige personer er skalaindkomsten den skattepligtige indkomst nedsat med personfradrag, jf. § 67, og nedrundet til nærmeste med 100 delelige kronebeløb.”

7.  § 68, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Skatteforvaltningen anses for skattekommune, når:
1)  det i stk. 1 nævnte tilhørsforhold er til et område, der ikke omfattes af den kommunale inddeling,
2)  den skattepligtige er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor,
3)  den skattepligtige er meddelt tilladelse til forundersøgelse og efterforskning og alene udfører virksomhed i medfør af tilladelse i henhold til inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor,
4)  den skattepligtige er omfattet af § 32, stk. 3,
5)  den skattepligtige er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport,
6)  den skattepligtige er meddelt tilladelse til forundersøgelse og efterforskning og alene udfører virksomhed i medfør af tilladelse i henhold til landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport,
7)  en fysisk person som led i et ansættelsesforhold udfører arbejde i forbindelse med projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installations- og monteringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder, og den ansatte ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder, eller
8)  en fysisk person er i et ansættelsesforhold med en skattepligtig omfattet af nr. 2-4, og den ansatte ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder.”

8.  Efter § 72 indsættes:
§ 72 a.  Skattepligtige fysiske personer, der som led i et ansættelsesforhold udfører arbejde i forbindelse med projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installations- og monteringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder, jf. § 68, stk. 2, nr. 7, og som ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder, svarer en endelig skat (bruttoskat) til Landskassen med 35 procent af indkomst oppebåret i ansættelsesforholdet. Der kan ikke foretages fradrag i indkomsten, herunder fradrag for tidligere indkomstårs underskud, ligesom § 4 d, stk. 2, og § 4 e ikke finder anvendelse. Udgifter til erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af den oppebårne indkomst kan ikke fradrages i anden indkomst hos den skattepligtige. Indkomstskattepligten vedrørende den oppebårne indkomst er endeligt opfyldt ved den erlagte skat.
Stk. 2.  Indkomst oppebåret i ansættelsesforholdet, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, idet der dog ses bort fra bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger, der omfattes af bestemmelserne i § 39, § 40 eller § 43.
Stk. 3.  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en fysisk person på samme tid oppebærer anden A-indkomst, som er skattepligtig i Grønland.
Stk. 4.  Er en fysisk person som nævnt i stk. 1, jf. stk. 3, skattepligtig af anden indkomst end indkomst oppebåret i ansættelsesforholdet, beskattes denne anden indkomst i overensstemmelse med denne lovs øvrige bestemmelser.
Stk. 5.  Beskattes 50 procent eller mere af en fysisk persons samlede skattepligtige indkomst i et indkomstår efter bestemmelserne i stk. 1, finder bestemmelserne i § 4 d, stk. 2, og § 4 e ikke anvendelse.

§ 72 b.  Skattepligtige fysiske personer, der som led i et ansættelsesforhold i overvejende grad udfører konkrete arbejdsopgaver med tilknytning til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer, jf. inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, og som ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder, svarer en endelig skat (bruttoskat) til Landskassen med 35 procent af indkomst oppebåret i ansættelsesforholdet. Der kan ikke foretages fradrag i indkomsten, herunder fradrag for tidligere indkomstårs underskud, ligesom § 4 d, stk. 2, og § 4 e ikke finder anvendelse. Udgifter til erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af den oppebårne indkomst kan ikke fradrages i anden indkomst hos den skattepligtige. Indkomstskattepligten vedrørende den oppebårne indkomst er endeligt opfyldt ved den erlagte skat.
Stk. 2.  Bestemmelserne i § 72 a, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.”

9.  I § 76, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter ”A-skat”: ”, jf. dog § 72 a, stk. 1 og 2, og § 72 b”

10.  I § 79, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter ”forinden indeholdelse foretages”: ”, jf. dog § 72 a, stk. 1 og 2, og § 72 b”.

11.  I § 79, stk. 4, indsættes efter ”§§ 61-64”: ”, § 72 a, stk. 1, og § 72 b, stk. 1”.

12.  § 86, stk. 4, affattes således:
Stk. 4. Skatten beregnes af det samlede udbytte. Dog kan et selskab, der er meddelt tilladelse til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse i henhold til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, ved beregning af skatten fradrage det beløb, hvormed selskabets beskattede udloddede udbytter overstiger selskabets skattepligtige overskud før fradrag for udloddede udbytter. Fradrag som nævnt i 2. pkt. kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. indkomstskattelovens § 27, stk. 1.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. december 2010, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2.  § 1, nr. 2-6 har virkning fra og med indkomståret 2010.
Stk. 3.  § 1, nr. 7-11 har virkning fra og med indkomståret 2011.
Grønlands Selvstyre, den 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)