Inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen
(Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen som senest ændret ved landstingsforordning nr. 12 af 20. november 2006 foretages følgende ændringer:


1. 
§ 31 affattes således:
§ 31.  Det påhviler Naalakkersuisut at sørge for:
1)  Særligt indrettede kostskoler i henhold til § 20, stk. 4.
2)  Faglig konsulenttjeneste.
3)  Udvikling af undervisningsmaterialer.
4)  Kursus samt efter- og videreuddannelsesvirksomhed for lærere og ledere i folkeskolen.
5)  Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde samt evaluering af folkeskolens virksomhed.
Stk. 2. 
Til varetagelse af de i stk. 1, nr. 2-5, nævnte opgaver etableres et pædagogisk forsknings-, evaluerings- og uddannelsesinstitut.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en eller flere kommuner lade disse overtage løsningen af den i stk. 1, nr. 1 nævnte opgave.”

2.  I § 33, stk. 1 indsættes som nr. 4:
”4) Pædagogisk-psykologisk rådgivning.”

3.  Overalt i landstingsforordningen ændres ”landsstyret” til ”Naalakkersuisut” og ”landsstyrets” til ”Naalakkersuisut’s”.

4.  I § 47, stk. 1, ændres ”Hjemmestyret” til ”Selvstyret”, og i § 48, stk. 4, ændres ”Hjemmestyrets” til ”Selvstyrets” og i § 49, stk. 3, ændres ”Hjemmestyret” til ”Selvstyret”.


§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft ved Naalakkersuisuts udstedelse af en bekendtgørelse herom.
Grønlands Selvstyre, den 2. december 2009
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)