Landstingslov nr. 2 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Ændring af 60 dages-reglen, frister for afgivelse af redegørelser og indbetaling af skat med videre)

 

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat foretages følgende ændringer:


1.
I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres "60 dage" til: "14 dage" og efter "der ikke er hjemmehørende" indsættes: "eller har fast driftssted".

2. § 25 ophæves.

3. I § 57, stk. 3, ændres "50.000 kr." til: "100.000 kr.".

4. § 81, stk. 1, affattes således:
"De beløb, som den indeholdelsespligtige har indeholdt i en kalendermåned, forfalder til betaling den 1. i den følgende måned med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag."

5. § 81, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Efter regler fastsat af Landsstyret skal de indeholdelsespligtige redegøre for de i en kalendermåned foretagne indeholdelser senest den 10. i den følgende kalendermåned. Falder sidste frist for afgivelse af redegørelse på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag."

6. § 88 affattes således:
"§ 88. Selskabet skal indbetale den indeholdte udbytteskat til skatteforvaltningen senest den 20. i måneden efter datoen for vedtagelsen om udbetaling eller godskrivning af udbyttet. Er der tale om en kapitaludlodning, skal den indeholdte udbytteskat indbetales senest den 20. i måneden efter proklamafristens udløb. Falder sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Stk. 2. Selskabet skal senest den 10. i måneden efter datoen for vedtagelsen om udbetaling eller godskrivning af udbytte eller for proklamafristens udløb i en af Landsstyret foreskrevet form meddele oplysning om vedtagelsen. Går vedtagelsen ud på, at udbytte ikke deklareres, skal selskabet ligeledes indsende oplysning herom inden den 10. i måneden efter vedtagelsen. Samme forhold gør sig gældende for de i § 1, stk. 1, nr. 10, nævnte foreninger. Falder sidste frist for afgivelse af oplysninger på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Indsendelsen af de nævnte oplysninger kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af Landsstyret eller den, Landsstyret bemyndiger til det."

7. § 92, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
"Den, der foretager udbetaling eller godskrivning, skal give oplysning herom i en af Landsstyret foreskreven form samtidig med den indeholdelsespligtiges redegørelse for indeholdt A-skat."

8. I § 101, stk. 1, indsættes efter "skatteforvaltningen": "eller den stedligt kompetente pantefoged".

9. § 101, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Hvis den, for hvem der er givet pålæg om tilbageholdelse, ikke er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor pålægget modtages, skal arbejdsgiveren inden 5 dage underrette den, der har meddelt pålægget om tilbageholdelse herom. Tilsvarende oplysningspligt påhviler arbejdsgiveren om ophør af et arbejdsforhold, når arbejdsgiveren forinden har modtaget pålæg om tilbageholdelse, og den deri omhandlede skatterestance ikke er endeligt afviklet ved arbejdsforholdets ophør. Underretningen skal gives den, der har meddelt pålægget om tilbageholdelse, inden 5 dage efter ophøret."

10. I § 115, stk. 3, udgår "68,".

 

§ 2


Stk. 1.
Landstingsloven træder i kraft den 1. maj 2007, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 1, nr. 3-7, træder i kraft den 1. januar 2008.
Stk. 3. § 1, nr. 1, har virkning fra lovforslagets fremsættelse*.
Stk. 4. § 1, nr. 10, har virkning fra 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. april 2007
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt

*Lovforslaget blev fremsat den 1. februar 2007


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)