Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 16. april 2007 om daginstitutioners styrelse, ledelse og drift

I medfør af § 3, stk. 3, i landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v. som ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 21. maj 2004, fastsættes:

 

Daginstitutioner

§ 1. Daginstitutioner er institutioner, hvor personalet er forpligtet til at kontrollere børnenes fremmøde, orientere forældre i tilfælde af ikke meddelt fravær og føre kontrol med børnene, når de er i institutionen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan godkende følgende daginstitutioner:
1) Vuggestuer, for 0-2 årige.
2) Aldersintegrerede, for 0-6 årige.
3) Aldersintegrerede, for 0-15 årige.
4) Børnehaver, for 3-6 årige.
5) Fritidshjem, for 7-15 årige.
Stk. 3. Hver daginstitution kan maksimalt have 4 børnegrupper. Hver børnegruppe kan maksimalt have 24 pladser.
Stk. 4. Børn under 3 år og handicappede under 6 år optager 2 institutionspladser per barn. Børn over 3 år og handicappede over 6 år optager 1 plads per barn.

 

Bestyrelse

§ 2. Kommunalbestyrelsen påser, at der vælges en bestyrelse for hver daginstitution. Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter for forældre, personale og kommunalbestyrelsen. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være forældrerepræsentanter. Kommunalbestyrelsens repræsentant kan være medlem af kommunalbestyrelsen eller en anden person udpeget af kommunalbestyrelsen. Daginstitutionens leder deltager uden selv at have stemmeret.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter daginstitutionens målsætning og retningslinier for det pædagogiske arbejde. Kommunalbestyrelsen skal godkende daginstitutionens målsætning.
Stk. 3. Bestyrelsen påser, at daginstitutionen drives forsvarligt og i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

 

Institutionens vedtægt

§ 3. Enhver daginstitution skal have en vedtægt, som godkendes af kommunalbestyrelsen. Vedtægten skal mindst indeholde bestemmelser om:
1) antallet af normerede pladser,
2) godkendte aldersgrupper,
3) åbningstid,
4) bestyrelsens sammensætning og valg heraf,
5) bestyrelsens konstituering, mødefrekvens, beslutningsprocedure og tavshedspligt.
Stk. 2. Landsstyret har udarbejdet en vejledende standardvedtægt for kommunale daginstitutioner, jf. bilag 1.

 

Daginstitutionens leder

§ 4. Daginstitutionens leder har ansvaret for de faglige, administrative og personalemæssige forhold samt udførelsen af bestyrelsens beslutninger efter dennes anvisninger.
Stk. 2. Daginstitutionens leder udarbejder hvert år en kortfattet beretning om daginstitutionens virksomhed. Beretningen afgives til bestyrelsen, der med sine bemærkninger videresender beretningen og fremmødeprotokollen, jf. § 8, til kommunalbestyrelsen.

 

Personalenormering

§ 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter daginstitutionens personalenormering. I kommunale daginstitutioner ansætter kommunalbestyrelsen daginstitutionens leder efter indstillinger fra daginstitutionens bestyrelse og kommunens børne- og kulturudvalg.
Stk. 2. Det øvrige personale ansættes og afskediges af daginstitutionens leder efter indstilling fra daginstitutionens bestyrelse. Ansættelse og afskedigelse af pædagogisk personale kan i kommunale daginstitutioner ikke finde sted uden børne- og kulturudvalgets godkendelse.
Stk. 3. I selvejende daginstitutioner ansættes daginstitutionens leder og det øvrige personale af daginstitutionens bestyrelse.

§ 6. Mindst 50% af de normerede stillinger skal være for pædagogisk uddannet personale, herunder barne- pædagogmedhjælpere.
Stk. 2. I daginstitutionens åbningstid skal der være mindst 2 ansatte per børnegruppe, og altid mindst 1 pædagogisk uddannet i institutionen.

 

Godkendelse

§ 7. En daginstitution skal være godkendt af brandmyndighed, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet. Kommunalbestyrelsen skal godkende bygningerne og påse, at myndighedskrav er opfyldt.
Stk. 2. Før der foretages ændringer i antallet af normerede pladser eller de fysiske rammer, skal brandmyndighed, sundhedsmyndighed og arbejdstilsyn godkende ændringerne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fremsender genpart af myndighedsgodkendelser samt dagsinstitutionens vedtægt til Direktoratet for uddannelse.

 

Fremmødeprotokol

§ 8. Der skal i daginstitutionen føres en fortegnelse over de indskrevne børns navne og cpr. nr., forældrenes eller værgernes navne, varigheden af dagligt ophold, samt ved udskrivning årsagen hertil. Endvidere skal der føres en fremmødeprotokol, hvoraf det for hver åbningsdag fremgår, hvilke børn der er fremmødt i institutionen. De kommunale daginstitutioner fremsender fremmødeprotokollen til kommunalbestyrelsen sammen med årsberetningen.

 

Budget

§ 9. Efter forslag fra daginstitutionens leder skal bestyrelsen hvert år udarbejde et budget for det følgende regnskabsår. Budgettet fremsendes til kommunalbestyrelsen indenfor de frister, kommunalbestyrelsen har fastsat. Budgettet skal udarbejdes i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte budgetdirektiver.

 

Ikrafttrædelse

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 2007.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Boligers cirkulære nr. 176 af 17. juni 1986 om daginstitutioners målsætning, ledelse og drift med tilhørende standardvedtægt og vejledning vedrørende oprettelse, indretning, ledelse og drift af daginstitutionerne.
Grønlands Hjemmestyre den 16. april 2007
Tommy Marø

/

Lise Lennert Olsen


Bilag