13. oktober 2006

EM 2006/32

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om ændring af visse landstingslove om afgifter m.v.

Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut (formand)
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut (næstformand)
Landstingsmedlem Lars Emil Johansen, Siumut
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (suppleant)
Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut (suppleant)
Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut (suppleant)


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har på baggrund af forslagets 1. behandling under FM 2006 foretaget en gennemgang af lovforslaget med bemærkninger samt af de modtagne høringssvar. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender har den 2. oktober 2006 sendt et brev til Skatte- og Afgiftsudvalget med henblik på en yderligere belysning af de spørgsmål, der er blevet rejst under 1. behandlingen. Brevet vedlægges som Bilag 1 til denne betænkning.


Høring over lovforslaget.

Skattedirektoratets høring over lovforslaget blev ifølge høringsskrivelsen gennemført i tidsrummet fra den 19. juni 2006 til den 20. juli 2006. Høringen omfattede tillige to andre skattelove, jf. EM 2006/30 og EM 2006/32. Vedrørende høringens parter og høringsrundens resultater henvises til de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Under hensyntagen til høringsmaterialets omfang og kompleksitet, samt til høringsperiodens placering midt i en sommerferieperiode, finder Skatte- og Afgiftsudvalget, at høringsfristen har været fastsat for kort. Udvalget henstiller på denne baggrund, at Landsstyreområdet for Skatter og Afgifter fremover fastsætter mere rimelige høringsfrister. For en uddybning af Skatte- og Afgiftsudvalgets synspunkter henvises til udvalgets betænkning til lovforslag EM 2006/30.


Skatte- og Afgiftsudvalgets overvejelser.

Forlaget omhandler helt overvejende konsekvensændringer af gældende bestemmelser som følge af den forestående centralisering af skatteforvaltningen. Forslaget nød under Landstingets 1. behandling opbakning fra Siumut, Inuit Ataqatigiit, Atassut og Kattusseqatigiit Partiiat.

Demokraterne kunne ikke tilslutte sig forslaget i den foreliggende form, idet man ikke fandt, at hjemmestyret har et afgørende behov for adgang til elektroniske passager- og ladningsoplysninger, jf. den foreslåede § 29, stk. 1 og 2, i lov om ind- og udførsel af varer.

I den forbindelse har Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender i sit brev af 2. oktober 2006 uddybet, at skatteforvaltningen forestår kontrollen med indførsel af varer, samt flere steder i landet også varetager indrejsekontrollen. Denne kontrol tager sigte mod at imødegå afgiftsunddragelser og overtrædelser af reglerne om ind- og udførsel af varer i henhold til anden lovgivning, herunder indførsel af hash og andre euforiserende stoffer.

Af hensyn til samarbejdet med de danske myndigheder på dette området anser Landsstyret det for at være af væsentlig betydning, at skatteforvaltningen har et løbende, opdateret kendskab til passager- og ladningsoplysningerne. Alternativt vil skatteforvaltningen være nødsaget til at afkræve transportselskaberne løbende udskrifter af deres passagerlister, ladningsfortegnelser m.v. Dette vil efter Landsstyrets opfattelse være væsentligt mere tid- og omkostningskrævende for både transportørerne og skatteforvaltningen.

Skatte- og Afgiftsudvalget bemærker i denne sammenhæng, at lovgiveren jævnligt må foretage en afvejning mellem på den ene side hensynet til borgernes ret til selv at bestemme over oplysninger vedrørende dem selv, samt på den anden side rimelige muligheder for at myndighederne kan varetage de opgaver, der er pålagt dem ved lov. Jo mere personlige og følsomme oplysninger der er tale om, og jo større risiko der er i tilfælde af datamisbrug, desto mere vægt tilkommer argumenter for, at myndighederne må tåle begrænsninger i deres handlemuligheder af respekt for borgerens retssfære.

Efter en afvejning af disse modstridende synspunkter finder Skatte- og Afgiftsudvalget i det konkrete tilfælde, at skatteforvaltningen bør have mulighed for at få elektronisk indsigt i passager- og ladningsoplysningerne. Det hermed forbundne indgreb i borgernes retssfære går efter udvalgets opfattelse ikke videre, end hvad der er påkrævet til en effektiv og tidssvarende kontrol af indrejsende personer og importerede varer. Skatte- og Afgiftsudvalget lægger i den forbindelse til grund, at de indsamlede oplysninger som udgangspunkt alene opbevares og håndteres hos skatteforvaltningens toldfunktion, medmindre der er en klar hjemmel til at videregive oplysningerne til andre. Udvalget vil opfordre Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til at bekræfte denne forudsætning.


Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling.

Et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller med de foranstående bemærkninger, at Landstinget under sin 2. behandling tilslutter sig lovforslaget.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive forslaget til Landstingets 2. behandling.

 

Augusta Salling
Formand


Lars Emil Johansen

Agathe Fontain

Agnethe Davidsen

Lene Knüppel

Bilag 1