Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

 

Definitioner

§ 1. Offentlig pension i henhold til denne landstingsforordning er:
1) Førtidspension, jf. §§ 9 – 10.
2) Alderspension, jf. § 11.
3) Børnetillæg, jr. §§ 12 – 13.
4) Personlige tillæg, jf. § 14.
Stk. 2. En pensionist er en person, der modtager en eller flere af ovennævnte ydelser.
Stk. 3. Som par betragtes i denne forordning personer, der er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold, som har varet mindst ét år. Hvis ægtefællen eller samleveren varigt er flyttet til en social døgninstitution, jf. § 23, sidestilles pensionisten med en enlig pensionist.

 

Indfødsret

§ 2. Retten til offentlig pension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke:
1) Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring.
2) Personer, der har haft fast bopæl i Grønland mindst tre år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Indgives ansøgning efter det fyldte 63. år, skal bopælskravet være opfyldt ved det fyldte 63. år.

 

Bopæl

§ 3. Retten til offentlig pension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande eller i et land, som har tiltrådt EØS-aftalen.

§ 4. Retten til offentlig pension er betinget af mindst tre års fast bopæl inden for Rigsfællesskabet mellem det fyldte 15. og det fyldte 63. år.

 

Optjening

§ 5. Retten til fuld alderspension er betinget af mindst 40 års fast bopæl inden for Rigsfællesskabet mellem det fyldte 15. og det fyldte 63. år. Er betingelsen for fuld pension ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden, nedrundet til hele år, og 40 år.
Stk. 2. Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 5/6 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er betingelsen for fuld pension ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 5/6 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Den beregnede del af pensionen nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af det fulde pensionsbeløb.
Stk. 3. Når en førtidspensionist overgår til alderspension, udbetales pensionen med samme antal fyrretyvendedele som det, hvormed pensionen tidligere har været udbetalt.

 

Administration mv.

§ 6. Ansøgning om offentlig pension skal af personer med bopæl i Grønland indgives til bopælskommunen.
Stk. 2. Ansøgning om pension efter Nordisk Konvention om Social Sikring skal indgives til Landsstyret.
Stk. 3. Bopælskommunen kan rejse og afgøre sager om tilkendelse af offentlig pension til en person, der ikke selv har søgt herom.

§ 7. Retten til offentlig pension indtræder den 1. i måneden efter indgivet ansøgning, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt.

§ 8. Modtagere af offentlig pension har pligt til at underrette kommunen henholdsvis Landsstyret om ændringer i personlige og økonomiske forhold, der kan medføre, at den tilkendte pension skal reguleres eller frakendes.
Stk. 2. Er der uberettiget udbetalt pension på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold, kan det uberettigede beløb kræves tilbagebetalt eller der kan foretages modregning i løbende pensionsudbetalinger.

 

Førtidspension

§ 9. Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men endnu ikke er fyldt 63 år.
Stk. 2. Førtidspension kan tilkendes personer, som endnu ikke er fyldt 18 år, når ansøgeren har forsørgelsespligt over for ægtefælle eller barn.

§ 10. Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.
Stk. 2. Inden førtidspension kan tilkendes, skal kommunen have forsøgt at revalidere vedkommende i henhold til Landstingsforordning om revalidering.

 

Alderspension

§ 11. Alderspension kan tilkendes fra den 1. i måneden efter det fyldte 63. år. Søges der om pension efter det fyldte 63. år, indtræder retten den 1. i måneden efter ansøgningsdatoen.
Stk. 2. Personer, der oppebærer førtidspension ved det fyldte 63. år, overgår til alderspension uden ansøgning.

 

Børnetillæg

§ 12. Til pensionister, der har forsørgelsespligt over for børn under 18 år, udbetales for hvert barn et børnetillæg. Tillægget udbetales, uanset om forsørgelsespligten opfyldes gennem direkte forsørgelse eller ved udbetaling af underholdsbidrag. Tillægget udbetales ikke til pensionister, der er bosat uden for Grønland.
Stk. 2. Opfyldes forsørgelsespligten ved betaling af underholdsbidrag, udbetales beløbet direkte til den, der er berettiget til at modtage bidraget. Der kan ikke ske udbetaling direkte til barnet.

§ 13. Børnetillægget bortfalder, når et eller flere af følgende kriterier opfyldes:
1) Barnet er anbragt uden for hjemmet efter landstingsforordningen om børn og unge eller i øvrigt fuldt ud forsørges af det offentlige.
2) Barnet modtager uddannelsesstøtte, herunder praktikstøtte, efter reglerne herom.
3) Barnet har arbejdsindtægter, som svarer til tre gange børnetillægget eller mere.
4) Barnet selv får forsørgelsespligt over for ægtefælle eller barn.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om børnetillægget.

 

Personlige tillæg

§ 14. Personlige tillæg bevilges efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højst et år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov. Tillægget udbetales ikke til pensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.
Stk. 2. Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt
1) der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi eller
2) en pensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.
Stk. 3. I de i stk. 2 nævnte tilfælde kan tilbagebetaling kun kræves, hvis pensionisten i forbindelse med bevillingen gøres bekendt med tilbagebetalingspligten.

 

Udbetaling

§ 15. Offentlige pensioner udbetales månedsvis forud.

§ 16. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes beslutning om administration af pensionsudbetalingen, herunder udbetaling af personlige tillæg.

§ 17. Når betingelserne for pension ikke længere er opfyldt f.eks. ved dødsfald, stoppes udbetalingen ved udgangen af den efterfølgende måned. Ved flytning fra Grønland stoppes udbetalingen dog ved udgangen af fraflytningsmåneden, medmindre betingelserne for fortsat pensionsudbetaling er opfyldt ved flytning til andet nordisk land eller inden for EØS-aftalen.
Stk. 2. Pensionsudbetalingen indstilles fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet tre måneder fra en pensionist er meldt savnet, og der ikke foreligger dokumentation for, at pågældende er i live. Pensionen bortfalder, hvis der ikke inden et år, fra det tidspunkt hvor pensionen er indstillet, foreligger dokumentation for, at pensionisten er i live.

 

Udlæg

§ 18. Offentlig pension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning. Aftaler herom er ugyldige.

 

Pensionsbeløb og regulering

§ 19. Alders- og førtidspension udgør op til kr. 88.812 årligt for en enlig pensionist og for par, når kun den ene er berettiget til at få pension og op til kr. 133.212 for par, når begge er berettiget til at få pension.

§ 20. Der sker fradrag i pensionen for pensionisten og eventuel ægtefælle eller samlevers samlede skattepligtige indtægt bortset fra offentlig pension, herunder pension, der er udbetalt i henhold til Nordisk Konvention om social sikring, på mere end kr. 28.000 årligt for enlige og kr. 42.000 for par, jf. § 1, stk. 3. Pensionen bortfalder ved en indtægt af den nævnte art på kr. 180.000 årligt for en enlig pensionist og kr. 270.000 årligt for par, jf. § 1, stk. 3.
Stk. 2. Førtidspensionister, herunder førtidspensionister omfattet af Nordisk Konvention om social sikring, er berettiget til at få udbetalt 20% af pensionsbeløbet, jf. § 19, stk. 1, uanset størrelsen af skattepligtig indtægt.
Stk. 3. Pensionisten, der ikke har personlig indtægt, er berettiget til at få udbetalt 20% af pensionsbeløbet for en enlig pensionist, jf. § 19 stk. 1, uanset størrelsen af eventuel ægtefælle eller samlevers skattepligtige indtægt.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om indkomstreguleringen.

§ 21. Ved tilkendelse af offentlig pension sker beregningen af pensionen på baggrund af den forventede skattepligtige indtægt efter overgangen til offentlig pension.
Stk. 2. For perioden efter første pensionsudbetaling og til udgangen af det følgende år, beregnes pensionen på baggrund af den forventede skattepligtige indtægt for perioden, omregnet til forventet indtægt for et helt år.

§ 22. Pensionsudbetalingen reguleres hver 1. januar på grundlag af den skattepligtige indtægt for det senest kendte indkomstår.
Stk. 2. Pensionsudbetalingen reguleres i løbet af året ved væsentlig og varig ændring i pensionistens personlige eller økonomiske forhold. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden eller den 1. i måneden efter, at myndigheden har fået kendskab til ændringerne.
Stk. 3. Når en pensionist mister en del af sin skattepligtige indtægt i forbindelse med barselsorlov, reguleres pensionsudbetalingen i orlovsperioden.

§ 23. Når en pensionist flytter til en social døgninstitution, hvor det offentlige afholder udgifterne til opholdet, udbetales pensionen uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned. Derefter udbetales pensionen med 20% af beløbet for alders- og førtidspension.
Stk. 2. Har pensionisten skattepligtig indtægt udover offentlig pension opkræves hel eller delvis betaling for opholdet på social døgninstitution. Betalingen må ikke overstige 60% af indtægten efter skat.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter bestemmelser om udbetaling af pension i forbindelse med optagelse på anden institution hvor det offentlige afholder opholdsudgifter mv., herunder ved langvarig hospitalsindlæggelse eller ved indsættelse til afsoning af domme i Grønland eller i Danmark.

 

Klageadgang

§ 24. Kommunalbestyrelsens henholdsvis Landsstyrets afgørelser i henhold til § 8, stk.2, §§ 9 - 10, § 13, § 14, § 16 og § 23, stk. 2 og 3 kan påklages til Det sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordningen om socialvæseets styrelse og organisation.

 

Finansiering

§ 25. Udgifter til offentlig pension m.v. afholdes af Landskassen og kommunerne.
Stk. 2. Udgifter til pension til alderspensionister afholdes med 90% af Landskassen og 10% af kommunen. For pensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling afholdes de nævnte udgifter af Landskassen. For pensionister med fast bopæl uden for Rigsfællesskabet afholdes udgifter til pension af Landskassen.
Stk. 3. Udgifter til pension til førtidspensionister afholdes med 50% af Landskassen og 50% af kommunen. For pensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling afholdes de nævnte udgifter af Landskassen. For pensionister med fast bopæl uden for Rigsfællesskabet afholdes udgifter til pension af Landskassen.
Stk. 4. Udgifter til personlige tillæg afholdes af kommunen. For pensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling afholdes de nævnte udgifter af Landskassen.
Stk. 5. Udgifter til administration af landstingsforordningen afholdes af den sagsbehandlende myndighed.

§ 26. Udgifter til pension til førtidspensionister tilkendt med virkning før den 1. januar 2002 afholdes med 90% af Landskassen og 10% af kommunen.

§ 27. Landsstyret fastsætter regler om regnskabsaflæggelse og revision.

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 28. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 2003.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr.10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension med senere ændringer.
Stk. 3. Ansøgninger om pensioner med virkning fra en dato tidligere end 1. juli 2003 afgøres i henhold til landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 med senere ændringer.
Stk. 4. Regler, der er fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte landstingsforordning, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Ruth Heilmann


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Betænkning (2. behandling)