Lovgivning

2001

Nye love, bekendtgørelser og forordninger fra 2001

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

Landstingslov nr. 2 af 31. maj 2001 om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland. (Betingelser for næringsbrev)

Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om ændring af landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. (Betingelser for alkoholbevilling).

Landstingslov nr. 4 af 31. maj 2001 om landstingstillægsbevillingslov 2000

Landstingslov nr. 5 af 31. maj 2001 om ændring af Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 6 af 31. maj 2001 om ændring af landstingslov om indkomstskat. (Begrænsning i underskudsfremførsel og udvidelse af udbyttebegrebet)

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven)

Landstingslov nr. 8 af 12. november 2001 om finanslov for 2002

Landstingslov nr. 9 af 12. november 2001 om ændring af landstingslov om indkomstskat. (Begrænsninger i de skattemæssige afskrivninger for selskaber og personer samt lavere selskabsskat for visse koncessionerede selskaber)

Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie

Landstingslov nr. 11 af 12. november 2001 om ændring af Landstingslov om fangst og jagt. (Ændring af bruttoindkomstgrundlaget, jagtbevis til sociale institutioner, licens til fritidsfangst og fritidsjagt, afgift for betalingsjagt samt regler for frakendelse af jagtbevis)

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland.

Landstingslov nr. 13 af 12. november 2001 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg. (Forbrugerrådets samarbejde med bygdebestyrelserne og regler om rabatmærker).

Landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv. 

Landstingslov nr. 15 af 12. november 2001 om ændring af Landstingslov om fiskeri. (Nedsættelse af kravet til bruttoindkomst fra erhvervsfiskeri, forøgelse af den maksimale kvoteandel i den kystnære flådekomponent, kvoteårsfleksibilitet og regler om offentliggørelse af oplysninger om kvoter, fangster m.m.)

Landstingslov nr. 16 af 12. november 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 17 af 7. december 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.


Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 12. januar 2001 om midlertidigt stop for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 1. januar 2001 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2001 om Sundhedsvæsenets Visitationsnævn.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 25. januar 2001 om finansieringsstøtte til iværksættere indenfor turisterhvervet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 8. februar 2001 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 8. februar 2001 om jagt på rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 8. februar 2001 om jagt på moskusokser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. februar 2001 om beskyttelse af rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 8. februar 2001 om beskyttelse af moskusokser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 23. februar 2001 om midlertidigt stop for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 16. marts 2001 om Kulturråd.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 16. marts 2001 om betalingsjagt og -fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 9. april 2001 om karakterskala og anden bedømmelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 19. april 2001 om kvoter for fiskeri i 2001

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 19 . April 2001 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. maj 2001 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggel- sesudvalg.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 18. maj 2001 om gebyr for alkoholbevillinger og påtegninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 1. juni 2001 om betingelser for næringsbrev til aktie - og anpartsselskaber

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. maj 2001 om overvågning af fiskefartøjer via satellit.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 31. maj 2001 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 19. juni 2001 om ophævelse af hjemmestyrets bekendtgørelse om udhandling af stærke drikke i bygder i Ilulissat kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 19. juni 2001 om tillægskvoter i det kystnære fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2001.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 22. juni 2001 om fåre- og hestehold.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af den 22. juni 2001 om udviklingsfremme inden for landbrugssektoren.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 6. juli 2001 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2002.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 26. juli 2001 om uddannelse til journalist

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 8. august 2001 om fiskeri efter laks.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 10. august 2001 om ikraftsættelse af Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester, for de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 17. august 2001 om lejeberegning i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 6. september 2001 om uddannelse af brandvæsenernes personale.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 13. september 2001 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 9. oktober 2001 om Ph.D.-graden.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 1. november 2001 om kvoter for fiskeri i 2001

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 6. december 2001 om beskyttelse af fugle

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 6.december 2001 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 14. december 2001 om førtidspension og personlige tillæg m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 14. december 2001 om rådighedspligt

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 18. december 2001 om tilsyn med det sociale område.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 20. december 2001 om skattemæssige afskrivninger m.v.


Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 31. maj 2001 om ændring af Landstingsforordning om KNI A/S. (Bemyndigelse til salg af aktier m.m.)

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 2001 om ændring af Landstingsforordning om uddannelse af lærere til folkeskolen (Optagelsesbetingelser m.v.)

Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering

Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger.

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling

Landstingsforordning nr. 7 af 31. maj 2001 om forbud mod visse dopingmidler

Landstingsforordning nr. 8 af 31. maj 2001 om reklamering for sundhedsydelser

Landstingsforordning nr. 9 af 31. maj 2001 om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser (Mikrobiologisk kvalitetskontrol)

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Landstingsforordning nr. 12 af 12. november 2001 om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension (revalidering, finansiering og overgangsbestemmelse)

Landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 om ændring af Landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger (finansiering)

Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige.

Landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp.

Landstingsforordning nr. 16 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland. (mulighed for forskellige afgiftsprocenter)

Landstingsforordning nr. 17 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger. (Andelsboligers støtteberettigede areal og m² pris samt tidspunktet for udbetaling af lån til andelsboligforeninger)

Landstingsforordning nr. 18 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om drift, administration og lejefastsættelse i de offentlige udlejningsboliger)

Landstingsforordning nr. 19 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. (Eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld)

Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme