Landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.

 

Kapitel 1.
Fordeling

§ 1. Den pulje, der udloddes årligt til Grønland i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål fordeles af Landsstyret efter fradrag af udgifter til administration, jf. §§ 6-7, og eventuelle bidrag, jf. § 3, til følgende almennyttige formål:
1) 50 % til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt,
2) 9,1 % til talent- og eliteidræt,
3) 13,6 % til børne- og ungdomsformål, og
4) 27,3 % til andre almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.

§ 2. Den i § 1 nr. 1, nævnte pulje fordeles til Grønlands Idrætsforbund, der forestår den videre fordeling heraf inden for formålet som fastsat i denne landstingslov og regler udstedt i medfør heraf.
Stk. 2. Den i § 1 nr. 2, nævnte pulje fordeles til Team Grønland, der forestår den videre fordeling heraf inden for formålet som fastsat i denne landstingslov og regler udstedt i medfør heraf.
Stk. 3. De i § 1 nr. 3 og nr. 4 nævnte puljer fordeles af Landsstyret efter ansøgning.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler efter indstilling fra Tipsmiddelnævnet om Grønlands Idrætsforbunds og Team Grønlands administration i henhold til stk. 1 og stk. 2.

§ 3. Landsstyret kan indgå aftaler med fonde og andre organisationer, der uddeler tips- og lottomidler til almennyttige formål, om ydelse af økonomiske bidrag mod, at der vil kunne ydes tilskud til almennyttige formål som nævnt i § 1.

Kapitel 2.
Tipsmiddelnævnet

§ 4. Landsstyret nedsætter et tipsmiddelnævn, som består af 6 medlemmer samt et tilsvarende antal suppleanter, der udpeges af følgende:
1) Landsstyremedlemmet for kultur.
2) Landsstyremedlemmet for uddannelse.
3) Landsstyremedlemmet for forskning.
4) Landsstyremedlemmet for sociale anliggender.
5) Landsstyremedlemmet for sundhed.
6) Landsstyremedlemmet for miljø og natur.
Stk. 2. Formanden, der skal have juridisk indsigt, udpeges af Landsstyremedlemmet for kultur. Et af de menige medlemmer skal være regnskabskyndig og udpeges på skift af de i stk. 1 nævnte landsstyremedlemmer, første gang af Landsstyremedlemmet for uddannelse.
Stk. 3. Tipsmiddelnævnet nedsættes efter nyvalg til Landstinget.
Stk.4. Tipsmiddelnævnet rådgiver og afgiver indstilling til Landsstyret i forbindelse med fastsættelse af regler for administration, revision og regnskabsaflæggelse og betingelserne for opnåelse af tilskud, jf. § 2, stk. 4, § 10, stk. 1 og § 12.

§ 5. Alle medlemmer af Tipsmiddelnævnet eller disses suppleanter har stemmeret ved nævnets møder. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Tipsmiddelnævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Tipsmiddelnævnet.

§ 7. Der ydes medlemmerne og disses suppleanter vederlag samt godtgørelse for merudgifter under rejser i forbindelse med deltagelse i Tipsmiddelnævnets møder efter reglerne herom i landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. samt pension til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget, Landsstyret m.v.

Kapitel 3.
Tilskudsbetingelser

§ 8. Tilskudsansøger skal have hjemsted i Grønland.

§ 9. Landsstyret, Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland kan gøre bevilling af tilskud betinget af ét eller flere konkrete forhold, herunder fremlæggelse af en bestemt dokumentation.
Stk. 2. Til brug for behandling af ansøgninger om tilskud m.v. kan Landsstyret, Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland indhente relevante oplysninger fra offentlige myndigheder.

§ 10. Modtagere af tilskud skal aflægge regnskab og lade regnskabet revidere efter regler, der fastsættes af Landsstyret efter indstilling fra Tipsmiddelnævnet.
Stk. 2. Til brug for bedømmelse af regnskaber og revision kan Landsstyret, Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland indhente relevante oplysninger fra offentlige myndigheder og private.

§ 11. Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ansøger har afgivet urigtige oplysninger, betingelserne for tilskuddet ikke er opfyldt eller, aktiviteten giver overskud.

§ 12. Landsstyret fastsætter yderligere betingelser for opnåelse af tilskud efter indstilling fra Tipsmiddelnævnet.

Kapitel 4.
Ikrafttræden

§ 13. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2001. § 4, stk. 3 træder dog først i kraft efter næste nyvalg til Landstinget. Tipsmiddelnævnet nedsættes første gang pr. 1. januar 2001.
Stk. 2. De gældende retningslinjer for modtagelse af tilskud fortsætter med at være i kraft, indtil de afløses af nye bestemmelser fastsat i medfør af denne landstingslov.
Grønlands Hjemmestyre den 11. november 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Lise Lennnert


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Svarnotat (2. behandling)

Ændringsforslag til 3. behandling (vedtaget)