Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 25. maj 1999 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i området Sisimiut, Kangerlussuaq og Maniitsoq.

I medfør af § 7 b, stk. 1-5 og § 46, stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 og landstingsforordning nr. 14 af 31. oktober 1996 fastsættes:

 

Kapitel 1.
Anvendelsesområder m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for, hvor der må anvendes motoriserede befordringsmidler i frilandszonerne i kommunerne Sisimiut og Maniitsoq samt i området uden for kommunal inddeling ved Kangerlussuaq ud fra et natur- og miljøbeskyttelsesmæssigt hensyn.
Stk. 2. Frilandszonen omfatter i denne bekendtgørelse de arealer, der er beliggende uden for en godkendt kommuneplans by- og bygdezoner, og hvor der ikke foreligger en godkendt områdeplan (frilandsplan).
Stk. 3. Fjordområder indgår som en del af frilandszonen i den periode, hvor de er islagte.
Stk. 4. Området er mod nord afgrænset af Sisimiut Kommunes nordlige kommunegrænse og mod syd af Maniitsoq Kommunes sydlige kommunegrænse - jf. kortbilag 1.
Stk. 5. Kortbilagene 1 - 3 angiver inden for hvilke områder, brugen af motoriserede befordringsmidler er tilladt.

§ 2. Ved befordringsmidler forstås i denne bekendtgørelse:
1) ethvert motoriseret køretøj, der er konstrueret til eller anvendes til kørsel på is, sne, fjeld og andre naturlige landskabstyper, samt
2) ethvert motoriseret fartøj, der anvendes til sejlads på elve og i søer, som ligger inden for en af landsstyret fastsat spærrezone omkring vandressourcen.
Stk. 2. Ved transportkorridor forstås i denne bekendtgørelse et spor, som angivet i kortbilag 1 - 3, med en bredde på 100 m, hvor færdsel med motoriserede befordringsmidler er tilladt.

Stk. 3. Ved områder for motoriseret færdsel forstås i denne bekendtgørelse et område, hvor al færdsel med motoriserede befordringsmidler er tilladt.

 

Kapitel 2.
Generelle bestemmelser for færdsel.

§ 3. Færdsel med motoriserede befordringsmidler er ikke tilladt uden for de i denne bekendtgørelse angivne transportkorridorer og områder udlagt til motoriseret færdsel.
Stk. 2. Færdsel på offentlige veje, parkeringsarealer og lign. er reguleret i anden lovgivning, og er derfor ikke omfattet af denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Færdsel i forbindelse med landsstyrets og kommunalbestyrelsernes tilsyn med miljø og natur, redningsaktioner, politiefterforskning og lign. er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 4. Al anvendelse af motoriserede befordringsmidler inden for spærrezonen omkring et vandressourceopland er forbudt.

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan vælge at afmærke transportkorridorer og områder for motoriseret færdsel, såfremt dette findes påkrævet.

 

Retningslinier for kørsel indenfor de udlagte områder

§ 6. Kørsel på terræn må foretages, når:
1) jordbunden er afdrænet og har en sådan bæreevne, at der ikke opstår skader på jordbund og vegetation, og
2) jordbunden er frosset og vegetationen har et snedække på 20 cm svarende til 7 cm sammenpresset sne, målt fra terrænoverflade.
Stk. 2. Kørsel på terræn skal indstilles, når beskyttelsen fra snedækket forsvinder og i tøbrudsperioden eller andre perioder, hvor jordbunden er opblødt.
Stk. 3. Under kørsel på terræn må der ikke foretages skarpe drejninger, der kan rive vegetationen op. Samtidig skal kørsel igennem krat og kær undlades.
Stk. 4. Krydsning af bredder og skråninger ved søer, større vandløb og fjorde skal så vidt muligt foretages på steder, hvor der ikke sker skader på vegetation og terræn.
Stk. 5. Bestemmelserne i § 6, stk. 1 gælder ikke ved kørsel på havis og is på søer og elve.

 

Kapitel 3.
Dispensationer

§ 7. Landsstyret kan til erhvervsmæssig færdsel give dispensation fra den i § 3, stk. 1 fastlagte bestemmelse.
Stk. 2. Dispensationer efter stk. 1 kan gives for højest 1 år ad gangen.
Stk. 3. Relevante organisationer kan på vegne af et erhverv søge om dispensation efter stk. 1.

§ 8. Landsstyret kan give dispensation til færdsel uden for de i denne bekendtgørelse angivne korridorer og områder i forbindelse med eksempelvis videnskabelige projekter, projekter af erhvervsmæssig karakter, sportsarrangementer, transport af fødevarer eller når det af andre grunde er samfundsmæssigt nødvendigt.

§ 9. Ansøgning om dispensation efter §§ 7 og 8 skal være skriftlig, og skal indeholde oplysninger om:
1) Navne på alle personer, der ønskes omfattet af dispensationer
2) Årsagen til at der søges dispensation
3) Planlagte kørselsområde og skitserede ruter indtegnet på kort i største foreliggende målforhold samt angivelse af hvor ofte ruterne planlægges benyttet
4) Antal og typer af befordringsmidler
5) Dispensationsperiode samt
6) Øvrige oplysninger, der måtte være væsentlige for Landsstyrets behandling af sagen.
Stk. 2. Ansøgning skal indsendes senest én måned før den planlagte kørsel.
Stk. 3. Landsstyret kan i forbindelse med en dispensation opstille sådanne vilkår, som måtte anses for hensigtsmæssige.
Stk. 4. Dispensationer meddelt efter §§ 7 og 8 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af Landsstyret, når vilkårene for dispensationen overtrædes eller når der efter Landsstyrets skøn er tale om forhold, hvor der sker skade på natur og miljø.

§ 10. Alle afgørelser i henhold til dette kapitel træffes efter forudgående høring af de respektive kommuner.

 

Kapitel 4.
Tilsyn m.v.

§ 11. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud og påbud vedrørende kørslen inden for de i denne bekendtgørelse angivne transportkorridorer og områder, når de under § 6, stk. 1 og 2 nævnte retningslinier for kørsel i en periode ikke er opfyldt.
Stk. 3. Påbud kan omfatte krav til anvendelse af bestemte ruter.
Stk. 4. Forbud kan omfatte krav om indstilling af al færdsel inden for bestemte områder i en tidsbegrænset periode.
Stk. 5. For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i kap. 4 og § 44 stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.

§ 12. Alle afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i kap. 10 i landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

 

Kapitel 5.
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 13. Bøde kan idømmes den, der:
1) overtræder § 3, stk. 1, § 4 og § 6, stk. 1 - 4
2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 11, stk. 2 eller
3) overtræder vilkår, der er udstedt i medfør af § 9, stk. 3.

§ 14. Begås overtrædelserne af et aktie- eller anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Begås overtrædelsen af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. juni 1999.
Grønlands hjemmestyre, den 25. maj 1999.
Alfred Jakobsen

/

Søren Hald Møller


Kortbilag 1: (Tryk på kortet for større format)

smk_1.jpg (184560 bytes)

© KMS, bearbejdet af ASIAQ


Kortbilag 2: (Tryk på kortet for større format)

smk_2.jpg (257381 bytes)

© KMS, bearbejdet af ASIAQ


Kortbilag 3: (Tryk på kortet for større format)

smk_3.jpg (137617 bytes)

© KMS, bearbejdet af ASIAQ