Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik.

 

Kapitel 1
Formål og opgaver

§ 1. Grønlands Statistik er den centrale myndighed for den grønlandske statistik.
Grønlands Statistik har til formål
1) at sikre det datamæssige grundlag for analyse af den samfundsmæssige udvikling, for politiske og administrative beslutninger, planlægning og samfundsvidenskabelig forskning,
2) at gennemføre metodeudvikling med henblik på indsamling, bearbejdning og analyse af data,
3) at forestå tilvejebringelse af statistiske oplysninger for, i samarbejde med relevante dataleverandører og brugere at udvide basisstatistikken,
4) at gennemføre samfundsvidenskabelig forskning – herunder specielt vedrørende økonomi, erhvervsudvikling, sociale, velfærdsmæssige og demografiske forhold - af relevans for Grønland,
5) at formidle statistiske oplysninger om samfundsforhold og resultaterne af institutionens forskning til offentligheden.

§ 2. Grønlands Statistik
1) indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold,
2) kan mod betaling påtage sig indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger samt udføre forskningsopgaver for hjemmestyrets øvrige institutioner, kommuner, organisationer og private virksomheder m.v.,
3) forestår eller medvirker ved indretning og udnyttelse af offentlige myndigheders registre, der tjener til varetagelse af administrative opgaver for det offentlige og erhvervslivet, og som kan anvendes til statistiske formål,
4) kan bistå udvalg og kommissioner i statistiske spørgsmål,
5) kan udarbejde statistiske analyser og prognoser,
6) varetager opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde,
7) opbevarer og vedligeholder register- og tællingsdata til gennemførelse af tidsserieanalyser,
8) udfører samfundsvidenskabelig forskning.
Stk. 2. Grønlands Statistik skal i øvrigt efter landsstyrets bestemmelse forestå tilvejebringelse af statistiske oplysninger til brug for hjemmestyrets administration og landstinget.

§ 3. Hvis en offentlig myndighed eller institution påtænker at påbegynde opbygning af registre samt indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger, skal Grønlands Statistik underrettes herom med henblik på samordning.

§ 4. Grønlands Statistik er forpligtet til at offentliggøre resultaterne af sin forskning.

 

Kapitel 2
Grønlands Statistiks ledelse

§ 5. Til varetagelse af det overordnede ansvar for Grønlands Statistik udpeges en bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Landsstyret udpeger bestyrelsesmedlemmer for 3 år ad gangen.
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Statistikchefen deltager i bestyrelsens møder som tilforordnet.

§ 6. Bestyrelsen udarbejder forslag til samordning af offentlig statistik og påser, at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med formålsbestemmelserne.
Stk. 2. Bestyrelsen godkender Grønlands Statistiks langsigtede planlægning for indsatsområder og de årlige arbejdsplaner.
Stk. 3. Bestyrelsen afgiver én gang årligt en beretning om institutionens virksomhed til landsstyret.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg.

§ 7. Statistikchefen varetager den daglige ledelse af Grønlands Statistik og repræsenterer institutionen udadtil.
Stk. 2. Landsstyret udnævner statistikchefen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 8. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om Grønlands Statistiks styrelse.

 

Kapitel 3

§ 9. Grønlands Statistiks årlige bevillinger til den grundlæggende statistik, jf. § 2, punkt 1, 3 og 6, samt projekter fastsættes på finansloven.
Stk. 2. Fondsmidler og anden ekstern finansiering kan disponeres af Grønlands Statistik i overensstemmelse med de formål, midlerne er givet til.

§ 10. Offentlige myndigheder og institutioner skal efter anmodning fra Grønlands Statistik afgive de oplysninger, som Grønlands Statistik har behov for til udførelsen af den i arbejdsplanen fastlagte statistikproduktion

§ 11. Erhvervsdrivende, arbejdsgivere, ejere og lejere af boliger samt alle, der indfører varer fra eller udfører varer til udlandet, herunder Færøerne og Danmark, eller har økonomiske mellemværender med udlandet, skal efter anmodning fra Grønlands Statistik afgive de oplysninger, som Grønlands Statistik har behov for til udførelsen af den i arbejdsplanen fastlagte statistikproduktion.

§ 12. Landsstyret fastsætter regler for afgivelse af oplysninger til Grønlands Statistik.

§ 13. Oplysninger om enkeltpersoner eller enkelte virksomheder, som Grønlands Statistik modtager i henhold til bestemmelserne i §§ 10 og 11 må ikke videregives til andre.

§ 14. Den, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der afkræves efter §§ 10 og 11, eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, kan idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af hjemmestyret, en kommune, eller et kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., kan der pålægges hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

 

Kapitel 4

§ 15. Ved første valg af bestyrelsesmedlemmer udpeges to medlemmer for 1½ år.

§ 16. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 5 af 19. juli 1989 om statistisk virksomhed i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt


Forslag til 1. behandling

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)