Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 2. november 1998 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet.

I medfør af §§ 2, 3 stk. 3 og 14 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester, som ændret ved Landstingsforordning nr. 12 af 6. november 1997 fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for teleterminaludstyr og andet udstyr, der tilsluttes det offentlige telenet, og som er undtaget fra Hjemmestyrets eneret.
Stk. 2. Koncessionshaver oplyser på forespørgsel, hvilket udstyr der er undtaget fra Hjemmestyrets eneret, jfr. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved teleterminaludstyr forstås i denne bekendtgørelse udstyr, der med henblik på at sende eller modtage informationer er beregnet til
1) direkte at blive tilsluttet et termineringspunkt i det offentlige telenet, eller
2) at kunne fungere sammen med det offentlige telenet ved direkte eller indirekte tilslutning til et termineringspunkt i det offentlige telenet.
Stk. 2. Den tilslutning, der er nævnt i stk.1 kan ske via et kabelsystem, radiosystem, optisk system eller et andet elektromagnetisk system.
Stk. 3. Ved det offentlige telenet forstås den offentlige telekommunikationsstruktur, der giver mulighed for at transmittere signaler mellem nettermineringspunkter ved hjælp af trådforbindelse, radiobølger, optiske medier eller andre elektromagnetiske midler.
Stk. 4. Det formål udstyret er beregnet til, jf. stk. 1, angives af fabrikanten eller leverandøren. Teleterminaludstyr, som defineret i stk.1, der anvender et tilslutningssystem, som benytter radiofrekvensspektret, skal være beregnet til at blive tilsluttet det offentlige telenet.
Stk. 5. Ved koncessionshaver forstås i denne bekendtgørelse TELE Greenland A/S.

§ 3. Teleterminaludstyr omfattet af § 1 må kun tilsluttes det offentlige telenet, dersom det er mærket på èn af følgende måder:
1) Med "CE"-siegel som tegn på, at udstyret er omfattet af fælles teknisk forskrift CTR (Common Technical Regulation), der er vedtaget af EU-kommissionen. Mærkets udseende er vist i bilag 2
2) Med typegodkendelsesmærke efter national dansk standard. Mærkets udseende er vist   i bilag 2.
3) Med dansk typegodkendelsesmærke som tegn på, at udstyret samtidig er radioanlæg, der er omfattet af en generel tilladelsesordning efter lov om radiokommunikation. Mærkets udseende er vist i bilag 2.
Stk. 2. Teleterminaludstyr omfattet af § 1 må kun tilsluttes i det af koncessionshaveren anviste tilslutningspunkt.
Stk. 3. Koncessionshaveren kan indføre begrænsninger i hvilke typer teleterminaludstyr, der kan tilsluttes de offentlige telenet, dersom opbygningen af telenettene af tekniske eller økonomiske årsager nødvendiggør tekniske løsninger, der ikke understøtter bestemte typer terminaludstyr.

§ 4. Dersom koncessionshaver konstaterer, at udstyr, der iøvrigt opfylder kravene i § 3, giver anledning til fejl og forstyrrelser i nettene, skal udstyret frakobles telenettene medmindre koncessionshaveren bestemmer andet.
Stk. 2. Indehaveren eller brugeren af udstyr, der i henhold til stk.1 skal frakobles, skal foranledige udstyret frakoblet efter anmodning fra koncessionshaveren, der tillige fastsætter en tidsfrist herfor.
Stk. 3. Under hensyn til statens og offentlige myndigheders sikkerhed, til sikring af den offentlige orden, ved fare for personer og ved andre hensyn af tilsvarende karakter kan Landsstyret pålægge koncessionshaver uden varsel og uden forudgående indhentet tilladelse at frakoble udstyr, som giver anledning til fejl og forstyrrelser i telenettene.
Stk. 4. Såfremt frakobling er sket i henhold til stk. 3, har koncessionshaver pligt til efterfølgende at underrette ejeren af udstyret herom samt angive årsagen til frakoblingen.

§ 5. Terminaludstyr installeret efter denne bekendtgørelses ikrafttræden og som ikke er mærket i henhold til § 3 skal på koncessionshaverens anmodning frakobles omgående.

§ 6. Klager over koncessionshavers afgørelser i henhold til nærværende bekendtgørelse skal rettes til og behandles af koncessionshaver. Koncessionshaverens afgørelser i klagesager jfr. 1. punktum kan påklages til Landsstyret.
Stk. 2. Fristen for indlevering af klager i medfør af denne bestemmelse er 4 uger efter modtagelse af den afgørelse, der påklages. Indgivelse af klage har ikke opsættende virkning.

§ 7. For overtrædelse af §§ 3 og 4 stk. 1 og 2 og § 5 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Efter § 15 i Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester finder Kriminallovens regler om konfiskation tilsvarende anvendelse ved overtrædelse af §§ 3 og 4 stk.1 og 2 og § 5.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1998.
Stk. 2. Teleterminaludstyr, der i overenstemmelse med de gældende regler, er tilsluttet før denne bekendtgørelses ikrafttræden, må fortsat anvendes, men kan af koncessionshaver forlanges frakoblet i henhold til § 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. november 1998
Peter Grønvold Samuelsen

/

Hans Jakob Helms


BILAG 1:


Terminaludstyr undtaget fra Hjemmestyrets eneret

Følgende typer teleterminaler er undtaget fra Hjemmestyrets eneret og kan derfor frit anskaffes og tilsluttes telenettene, når de af landsstyret fastsatte regler er opfyldt.


Det offentligt koblede telefonnet:

Telefonsvarere
Telefaxapparater
Telefonapparater
Trådløse telefonapparater
Telefon møde udstyr
Ekstraklokker
Tilslutningsrelæer
Opkaldslampe
Telefonsluser
Modemer (Telefonabonnenter i bygder tilsluttet via VHF-forbindelse eller bygdesatellitjordstation bør inden anskaffelse kontakte TELE for vejledning om anvendeligheden af disse forbindelser).
Alarmudstyr
Nødkaldeanlæg/Tryghedsalarmer
Forlængerledninger
Interne net til dataformål


Telexnettet:

Intet udstyr er liberaliseret


ISDN-nettet

Alle former for ISDN2 terminaludstyr undtagen udstyr, der fungerer som omstillingsanlæg (PABC§er)


Mobilnet

NMT-mobilterminaler
GSM-mobilterminaler
IRIDIUM-terminaler


Det pakkekoblede datanet:

Modemer tilsluttet via telefonnettet for dial-in forbindelse til de hastigheder, som det pakkekoblede datanet understøtter, dvs. V21-, V22 bis-, V22- og V23modemer. (Telefonabonnenter i bygder tilsluttet via VHF-forbindelse eller bygdesatellitjordstation, bør inden anskaffelse kontakte TELE for vejledning om anvendeligheden af disse forbindelselser.)


Faste kredsløb:

Terminaludstyr til faste kredsløb, hvor transmissonsvejen mellem 2 punkter i en bygd eller by er via en kobbertrådsforbindelse eller lignende, liberaliseres i samme omfang som under "Det offentligt koblede telefonnet".

For faste kredsløb, hvor transmissionsvejen helt eller delvis er via radiokæde- eller satellitforbindelse, omfatter det monopole område det af TELE opsatte termineringsudstyr hos abonnenten. Udstyr, der tilsluttes det af TELE opsatte terminieringsudstyr, liberaliseres i samme omfang som under "Det offentligt koblede telefonnet".


Routernet

Alt udstyr der kan tilsluttes i det af TELE etablerede LAN-interface.


BILAG 2:

 

Teleterminaludstyr må kun tilsluttes det offentlige telenet, dersom det er mærket med èn af nedenstående mærkater. Det skal bemærkes, at mærkningen kan undergå ændringer eksempelvis gennem ændring af navnene "P&T" og "Teleinspektionen".


CE-siegel
:

 

Dansk typegodkendelsesmærke for teleterminaludstyr:

 

P&T DK xxyyzzzz *)

TELESTYRELSEN

eller DK XX000000

TELESTYRELSEN

 

*) xx = Årstal
yy = Anvendelsesområde
zzzz = Løbenummer

 

Dansk typegodkendelsesmærke for teleterminaludstyr, der samtidig er omfatte af generel tilladelsesordning efter lov om radiokommunikationsudstyr:

 

Tilladelsesnummer

DK xxyyzzzz *)

Telestyrelsen

*) xx = Årstal
yy = Anvendelsesområde
zzzz = Løbenummer