Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 om ændring af landstingslov om fiskeri.

 

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:
"§ 1. Loven omfatter det erhvervsmæssige og det ikke erhvervsmæssige fiskeri i Grønland og på Grønlands fiskeriterritorium, samt det grønlandske erhvervsmæssige fiskeri uden for dette territorium, samt udenlandske fartøjers landinger eller omladning i Grønland."

2. I § 6 stk. 5 affattes nr. 2 og 3 således:
"2) fra betingelserne i stk. 3, nr. 4, når det kan godtgøres, at der har foreligget særlige omstændigheder, som har bevirket, at kravet om indtægtsandel ikke har kunnet opfyldes.
3) fra betingelserne i stk. 3, nr. 4, for personer, som hidtil ikke har haft et hovederhverv, samt for andre, som tidligere har haft fiskeri som hovederhverv."

3. I § 9 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Erhvervsmæssigt grønlandsk fiskeri udenfor Grønlands Fiskeriterritorium kan kun udøves med fartøjer, der ikraft af ejerforhold er hjemmehørende i Grønland og må ikke indledes førend der er opnået licens hertil af Landsstyret."

4. I § 12 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for udenlandske fartøjers landinger til Grønland eller omladning i Grønlands Fiskeriterritorium for fangster taget udenfor Grønlands Fiskeriterritorium."

5. § 15 stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Ingen selskaber eller enkeltpersoner må gennem køb af kvoteandele opnå en kvoteandel, i reguleringsområdet for den kystnære flådekomponent, der overstiger 6 %."

6. § 22 stk. 1. nr. 2 affattes således:
"2) at en bestemt del af besætningen skal være personer med fast tilknytning til det grønlandske samfund (besætningsandel)."

7. I § 26 affattes stk. 1 således:
"§ 26. Landsstyret kan udstede regler om kontrol med overholdelse af bestemmelserne i loven og regler udstedt i medfør af loven samt med henblik på at opfylde Grønlands kontrolforpligtigelser i henhold til internationale aftaler."

8. I § 33 stk. 1 nr. 1 indsættes efter "§ 8": " § 9, stk. 2,"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. maj 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Pâviâraq Heilmann


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)