Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen.

 

Kapitel 1.
Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med loven er,
1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder,
2) at sikre mulighed for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier i samarbejde med de myndigheder, der er omfattet af denne lov, jf. § 2, og
3) at sikre offentligheden adgang til arkivalier.

§ 2. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner.
Stk. 2. Landsstyret kan bestemme, at loven helt eller delvist skal gælde for nærmere angivne institutioner, selskaber, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed helt eller overvejende dækkes af offentlige midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov eller forordning har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på det offentliges vegne.
Stk. 3. De af stk. 1-2 omfattede myndigheder, institutioner, selskaber, foreninger m.v. benævnes i det følgende offentlige institutioner.
Stk. 4. Regler vedrørende Landstinget og dets tilknyttede myndigheders og institutioners arkivforhold fastsættes af Landstingets formandsskab efter forhandling med Landsstyret.

§ 3. Landsstyret kan indgå overenskomst med rigsmyndighederne om varetagelse af opgaver efter loven overfor rigsmyndighedens institutioner i Grønland.

 

Kapitel 2.
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

§ 4. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv er ansvarlig for indsamling, ordning, bevaring og registrering af de af § 1, nr.1 omfattede arkivalier, som findes i offentlige institutioners arkiver og i arkiver modtaget fra private efter bestemmelserne i kapitel 6.
Stk. 2. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv skal på baggrund af de modtagne arkivalier udføre forskning samt udbrede kendskabet til Grønlands kultur- og samfundshistoriske udvikling.
Stk. 3 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv rådgiver og samarbejder med andre kulturelle institutioner i arkivmæssig henseende.

§ 5. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv rådgiver offentlige institutioner i arkivanliggender.
Stk. 2. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fører tilsyn med behandling og opbevaring af arkivalier ved offentlige institutioner.

 

Kapitel 3.
Offentlige institutioners arkivforhold


Bevaring

§ 6. Alt informationsbærende materiale, som er skabt eller tilvejebragt i forbindelse med offentlige institutioners virksomhed, skal arkiveres.

§ 7. Offentlige institutioner skal sørge for, at deres arkivalier til enhver tid behandles og opbevares forsvarligt.
Stk. 2. Offentlige institutioner skal holde sine arkivalier adskilt fra andre offentlige institutioners arkivalier.

§ 8. Ved overførelse af sagsområder fra en offentlig institution til en anden offentlig institution, skal arkivalier, der vedrører uafsluttede sager overføres til den offentlige institution, der overtager sagsområdet.
Stk. 2. Øvrige arkivalier forbliver hos den overførende offentlige institution indtil der skal ske aflevering til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, jf. § 15. I særlige tilfælde kan Grønlands Nationalmuseum og Arkiv godkende, at sådanne arkivalier overføres til den modtagende offentlige institution.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 7, stk. 2 finder ligeledes anvendelse ved overførelse af arkivalier efter stk. 1 og 2.

§ 9. Landsstyret fastsætter nærmere regler for offentlige institutioners behandling og opbevaring af arkivalier. Regler vedrørende den kommunale forvaltnings behandling og opbevaring af arkivalier fastsættes efter forhandling med De Grønlandske Kommuners Landsforening.

 

Overdragelse

§ 10. Offentlige institutioners arkivalier må ikke gøres til genstand for overdragelse og kan ikke erhverves ved ekstinktion eller hævd.
Stk. 2. Er offentlige institutioners arkivalier kommet i privat besiddelse, skal de vederlagsfrit afleveres til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

 

Arkiv- og journalplaner

§ 11. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fastsætter vejledende retningslinier for udarbejdelse af journal- og arkivplaner.

§ 12. Nye journal- og arkivplaner skal forelægges Grønlands Nationalmuseum og Arkiv til godkendelse.
Stk. 2. Ændringer i eksisterende journal- og arkivplaner forelægges Grønlands Nationalmuseum og Arkiv til godkendelse, såfremt de vedrører planernes struktur eller kassationsbestemmelser.

 

Kassation

§ 13. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fastsætter vejledende retningslinier for kassation.

§ 14. Kassation af arkivalier må kun ske efter skriftlig godkendelse af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv eller i henhold til vejledende retningslinier efter § 13.
Stk. 2. Når arkivalier er bestemt til kassation, jf. stk. 1, påhviler det den offentlige institution at destruere arkivalierne på en sådan måde, at ingen uvedkommende får adgang til dem.

 

Kapitel 4.
Aflevering af arkivalier

§ 15. Arkivalier, der er ældre end 15 år og ikke til stadighed anvendes i en offentlig institutions tjenstlige virksomhed, skal afleveres til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. I særlige tilfælde og efter aftale med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan aflevering ske tidligere.
Stk. 2. Indtil afleveringen er offentlige institutioner forpligtet til selv at opbevare sine arkivalier.
Stk. 3. Nedlægges en offentlig institution skal dennes arkivalier uanset alder afleveres, medmindre de skal benyttes af andre offentlige institutioner, som overtager sagsområdet, jf. § 8.

§ 16. Arkivalier skal ved afleveringen være ordnet, pakket, mærket og fortegnet og de enkelte sager renset for overflødigt materiale.
Stk. 2. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan fastsætte nærmere regler for aflevering af arkivalier.
Stk. 3. Den afleverende offentlige institution afholder alle udgifter forbundet med afleve-ringen.

§ 17. En offentlig institution kan hjemlåne egne afleverede arkivalier til tjenstligt brug.

 

Kapitel 5.
Tilgængelighed og benyttelse


Offentlig tilgængelighed

§ 18. Arkivenheder, der er afleveret til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, er offentlige tilgængelige, når de er 25 år gamle, jf. dog §§ 19-21.

§ 19. Tilgængelighedsfristen er 80 år for arkivenheder, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold.

§ 20. Når væsentlige hensyn til beskyttelse af offentlige eller private interesser taler for det, kan den afleverende offentlige institution, efter drøftelse med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, fastsætte en længere tilgængelighedsfrist end efter §§ 18-19.
Stk. 2. Tilgængelighedsfrist efter stk. 1 skal fastsættes ved afleveringen og skal indeholde nærmere angivelse af hvilke arkivenheder eller grupper af arkivenheder den gælder.

§ 21. For arkivenheder hidrørende fra rigsmyndighederne, der efter særlig aftale, jf. § 3, er afleveret til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, gælder de i aftalen fastsatte tilgængelighedsfrister.

§ 22. Tilgængelighedsfristerne i §§ 18-21 regnes fra arkivenhedens afslutningsår.

 

Dispensation

§ 23. Når arkivenheder skal benyttes i forskningsøjemed, kan Grønlands Nationalmuseum og Arkiv dispensere fra bestemmelserne i §§ 18-20, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Forinden der gives dispensation til benyttelse af arkivenheder, for hvilke der er aftalt længere tilgængelighedsfrist efter bestemmelsen i § 20, stk. 1, skal der indhentes tilladelse fra den afleverende offentlige institution.
Stk. 3. Dispensation meddeles på vilkår, der sikrer, at der ikke sker krænkelse af enkeltpersoners integritet.

 

Benyttelse

§ 24. Arkivalier, som er tilgængelige efter reglerne i §§ 18-21, kan benyttes på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, der bistår brugerne ved benyttelsen.
Stk. 2. Til forskningsbrug kan Grønlands Nationalmuseum og Arkiv tillade, at arkivalier udlånes til benyttelse på biblioteker, godkendte museer og lignende institutioner.

§ 25. Den der får adgang til benyttelse af arkiver, der ikke er offentlig tilgængelige, må ikke uberettiget offentliggøre, videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, den pågældende derved har fået kendskab til.

§ 26. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan nægte adgang til benyttelse af arkivenheder, når det er nødvendigt af hensyn til arkivenhedens bevaringstilstand. Såfremt det kan ske uden skade for arkivenhedens bevaringstilstand, skal der til benyttelse foretages affotografering.

§ 27. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan opkræve betaling for at stille arkivalierne til rådighed for forskning og offentlighed.

 

Kapitel 6.
Private arkivalier

§ 28. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan indsamle, modtage og sikre arkivalier fra enkeltpersoner og institutioner, selskaber, foreninger m.v., der ikke er omfattet af § 2, stk. 1-2.
Stk. 2. Har den, der afleverer arkivalier efter stk. 1 ikke fastsat bestemmelse om arkivaliernes tilgængelighed, er de tilgængelige efter reglerne i §§ 18-20 og §§ 22-23.
Stk. 3. Er der ikke fastsat bestemmelser om benyttelse kan arkivalier efter stk. 1 benyttes efter reglerne i §§ 24-26.

§ 29. Den, som ejer private arkivalier af forskningsmæssig eller almenkulturel betydning, skal, inden de udføres af landet, give Grønlands Nationalmuseum og Arkiv adgang til kopiering af arkivalierne.

 

Kapitel 7.
Sanktionsbestemmelser

§ 30. Ved overtrædelse af § 10, stk. 2, § 25 og § 29, kan der idømmes bøde.

 

Kapitel 8.
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 31. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves i Landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990 om museums- og arkivvæsenet de bestemmelser, der vedrører arkivvæsenet, samt Landstingslov nr. 10 af 18. maj 1990 om arkivvæsen.

§ 32. Administrative forskrifter fastsat af Landsstyret og Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke og vejledende retningslinier udarbejdet af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i henhold til tidligere lovgivning om arkivvæsenet forbliver i kraft, til de udtrykkeligt ophæves.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)