Landstingslov nr. 2 af 20. maj 1998 om ændring af landstingslov om stempelafgift.

 

§ 1

I landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift, som blandt andet er ændret ved landstingslov nr. 14 af 30. oktober 1992 og landstingslov nr. 4 af 3. marts 1994 og senest ændret ved landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1 indsættes som nyt nr. 6:
"pante- og gældsbreve, der udstedes til fonden for finansieringsstøtte til etablering af overnatningsfaciliteter til turister (Unnuisa) i medfør af kap. 2 i landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet,"

2. I § 9, stk. 1 indsættes som nyt nr. 7:
"pante- og gældsbreve, der udstedes til udvalget for finansieringsstøtte til iværksættere inden for turisterhvervet (TAT) i medfør af kap. 3 i landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet."

3. I § 9 indsættes som nyt stk. 3:
"Stk. 3. Hvis de i stk. 1, nr. 6 og 7 nævnte dokumenter overdrages til sikkerhed for andre end fonden for finansieringsstøtte til etablering af overnatningsfaciliteter til turister (Unnuisa) eller til udvalget for finansieringsstøtte til turisterhvervet (TAT) skal dokumenterne stemples efter reglerne i § 5 uden hensyn til reglen i stk. 1."

4. Efter § 11 indsættes:
"§ 11a. Dokumenter, der oprettes i anledning af fusion mellem aktie- og anpartsselskaber, er stempelfri, når Skatterådet har godkendt fusionen som skattefri."

5. I § 12 ændres "§§ 9, 10 eller 11" til: "§§ 9, 10, 11 eller 11a"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. maj 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)