Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 29. december 1995 om kvoter for havgående fiskeri i 1996.

I medfør af §§ 4, 8, 19 og 28, i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri (Erhvervsfiskeriloven) fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium for det havgående fiskeri.
Stk. 2. Grønlands fiskeriterritorium omfatter:
1) "Nordvestgrønland" som er den del af NAFO-underområde l, som ligger nord for 68°00'N.
2) "Vestgrønland" som er den del af NAFO-underområde l, som ligger syd for 68°00'N.
3) "Østgrønland" som er den del af ICES-områderne E, V, XH og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.
4) "Basislinjerne" er fastsat i statsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 22.
december 1976, nr. 176 af 14. maj 1980 og nr. 637 af 6. september 1991 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 3. Med det havgående fiskeri menes det fiskeri, som udøves med fartøjer, som ifølge deres målebrev er 75 BRT/BT 120 og derover medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.

 

Fangstmængder

§ 2. For de bestande, der er nævnt i bilaget, fastsættes de samlede fangstmængder som anført i bilagets kolonne 1.

§ 3. Af de bestande, der er nævnt i bilaget, må grønlandske fartøjer j f. § 5 i Erhvervsfiskeriloven ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 2.
Stk. 2 Grønlandske fartøjer, der har licens og årskvote til fiskeri efter rejer i kvoteområdet "Nordvestgrønland" jf. § l, stk. 2, nr. l, kan tillige fiske denne årskvote af rejer i "Vestgrønland" jf. § l, stk. 2, nr. 2.

§ 4. Fartøjer registreret i EU-lande må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 3.

§ 5. Fartøjer registreret på Færøerne må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 4.

§ 6. Fartøjer registreret i Island må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 5.

§ 7. Fartøjer registreret i Norge må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 6.

§ 8. Fartøjer registreret i Rusland må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 7.

§ 9. Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at revidere bilaget til denne bekendtgørelse, såfremt landsstyret ændrer den samlede fangstmængde (bilagets kolonne 1), eller der som resultat af internationale aftaler sker en omfordeling af de samlede fangstmængder (bilagets kolonner 2 - 7).

§ 10. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som landsstyremedlemmet udsteder til fartøjer nævnt i §§ 3 - 8 skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet.

 

Ophør af fiskeri

§ 11. Landsstyremedlemmet standser, som følge af udnyttelsen af de kvoter, der er angivet i bilaget, det fiskeri på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 3 - 8, idet hvert lands kvote opgøres for sig og EU i denne forbindelse betragtes som ét land.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer, j f. § 3, vil tidspunktet for standsning så vidt muligt blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For ikke-grønlandske fartøjer jf. §§ 4-8, vil tidspunktet for standsning blive meddelt pr. telex eller telegram til det pågældende fartøj. For EU-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EU-kommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det pågældende lands fiskerimyndighed.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af landsstyremedlemmet fastsatte tidspunkt.

 

Foranstaltninger

§ 12. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Erhvervsfiskeriloven.

 

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 11. september 1995 om kvoter for fiskeri i 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch


Bilag