Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 21. november 1991 om fiskeri efter rejer ved Vestgrønland med fartøjer, der er mindre end 75 BRT/120 BT.

I medfør af §§ 8 og 9, § 22 og § 28 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri som ændret ved landstingslov nr. 10 af 4. november 1991 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, som drives på Grønlands fiskeriterritorium vest for 44°00'W af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. fiskerilovens § 5, der er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev. Bekendtgørelsen gælder endvidere for de fartøjer, som ved bekendtgørelsens ikrafttræden har  tidsubegrænset rejelicens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde.

§ 2. Bekendtgørelsen gør fastsættelse af rejekutterflådens samlede fangstkapacitet til instrumentet for regulering af omfanget af det kystnære rejefiskeri . Bekendtgørelsen indeholder reglerne for fastsættelsen af den maximale samlede fangstkapacitet, for udskiftning af fartøjer indenfor denne samlede fangstkapacitet og for udvidelse og nedsættelse af den samlede fangstkapacitet.

§ 3. Fiskeri efter rejer er betinget af, at der til fartøj sejeren er udstedt en licens til fiskeri med et bestemt fartøj. Licensen er ikke tidsbegrænset.
Stk. 2. Licensen er betinget af, at ansøgeren opfylder Fiskerilovens regler om ejerskab. I licensen kan fastsættes begrænsning i retten til
1) produktion ombord,
2) fiskeriområde og
3) fisketid.
Stk. 3. Til licensen er der knyttet en ret til at indsætte en bestemt fangstkapacitet i rejefiskeriet. Denne kapacitetsret beskrives ved "ejer-point". Antallet af "ejer-point" angiver, hvor stor en fangstkapacitet, licensindehaveren må indsætte i rejefiskeriet.
Stk. 4. Licensen gælder for et bestemt fartøj med en bestemt fangstkapacitet. Med fangstkapacitet menes fartøjets evne til at fiske rejer ved helårsfiskeri. Fangstkapaciteten beskrives med "fartøjs-point". Antallet af "fartøjs-point" angiver, hvor mange "ejer-point", licensindehaveren skal være i besiddelse af for at indsætte dette fartøj i rejefiskeriet.
Stk. 5. Det er en betingelse for licensen, at det pågældende fartøjs fangstkapacitet (fartøjs-point) ikke overstiger ejerens kapacitetsret (ejer-point), jf. dog §§ 8 og 9.

§ 4. Erhvervsdirektoratet fastsætter én gang for alle og senest den 1. december 1991 den samlede fangstkapacitet for den i § l nævnte rejekutterflåde, idet hvert enkelt fartøjs fangstkapacitet vurderes.
Stk. 2. Som udgangspunkt for fastsættelsen anvendes det enkelte fartøjs gennemsnitlige fiskeri i årene 1987, 1988 og 1989 jf. Stk. 4. Der kan dog tages hensyn til særlige forhold, som har medført en lille gennemsnitlig indhandling, hvis disse forhold ikke kan tilskrives ejerens handlemåde.
Stk. 3. Resultatet af vurderingen udtrykkes jf. § 3, stk. 4, ved et antal "fartøjs-point" til hvert enkelt fartøj. Summen af af disse "fartøjs-point" udtrykker den samlede fangstkapacitet, som ved bekendtgørelsens ikrafttræden må indsættes i fiskeri efter rejer ved Vestgrønland med de i § l nævnte fartøjer.
Stk. 4. For hver 50 tons rejer, et bestemt fartøj har fisket ved helårsfiskeri, tildeles fartøjet l (ét) "fartøjs-point" efter følgende skala:

Gennemsnitligt fiskeri 1987-89: Point
O- 49 tons 1
50- 99 tons 2
100-149 tons 3
150-199 tons 4
osv.

§ 5. For nyanskaffelser fastsætter Erhvervsdirektoratet fangstkapaciteten ved tildeling til fartøjet af et antal fartøjs-point på grundlag af ansøgning. Ansøgeren skal indsende alle oplysninger, som er relevante for en vurdering af fartøjets fangstkapacitet, herunder dets længde, bredde, lastekapacitet, apteringsforhold, byggeår, spilstyrke og motorkraft.
Stk. 2. Større reparationer, udskiftninger og ændringer i øvrigt af et fartøj sidestilles med anskaffelse af et nyt fartøj og må kun gennemføres, såfremt de ikke øger fartøjets fangstkapacitet eller såfremt ejeren anskaffer de nødvendige supplerende ejer-point.

§ 6. For de fiskere, som pr. 1. december 1991 er i besiddelse af en licens til fiskeri efter rejer med et fartøj, som er omfattet af § l, fastsættes kapacitetsretten jf. § 3, stk. 3, til samme antal "ejer-point" som det antal "fartøjs-point", fiskerens fartøj er tildelt jf. § 4.
Stk. 2. Såfremt et bestemt fartøj i løbet af årene 1987, 1988 og 1989 alene har fisket i 1987, og såfremt fangsten i dette år var mindre end 100 tons, meddeles ikke kapacitetsret ("ejer-point") til ejeren.

§ 7. Ejer-point kan alene overdrages til eje eller sikkerhed.
Stk. 2. Ejer-point skal senest 18 måneder efter deres erhvervelse eller efter deres frigørelse fra et fartøj ved dette fartøjs salg eller forlis, påny være knyttet til et bestemt fartøj ved udstedelse af licens til ejeren af dette fartøj. Sker denne tilknytning ikke, er ejeren pligtig at sætte sådanne ejer-point til salg. Hvis ejeren ikke opfylder denne forpligtelse, kan landsstyret inddrage de omhandlede ejerpoint.
Stk. 3. Enhver handel med ejer-point skal anmeldes til Erhvervsdirektoratet.
Stk. 4. Kommuner kan ikke besidde ejer-point.
Stk. 5. Ejer-point er arvelige.

§ 8. Landsstyret kan på baggrund af biologiske vurderinger af ressourcegrundlaget og efter samråd med den relevante faglige organisation udvide eller nedsætte den samlede fangstkapacitet, som må indsættes i rejefiskeriet med fartøjer omfattet af denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Udvidelse af den samlede fangstkapacitet efter stk. l sker ved at landsstyret nedsætter det antal ejer-point, som kræves til anskaffelse af et fartøj med en bestemt fangstkapacitet.
Stk. 3. Nedsættelse af den samlede fangstkapacitet efter stk. l sker ved at landsstyret forhøjer det antal ejer-point, som kræves til anskaffelse af et fartøj med en bestemt fangstkapacitet og ved at ejer-point, som er i landsstyrets besiddelse, annulleres.
Stk. 4. Ændringer efter stk. 2 og 3 har virkning for enhver handel med rejekuttere omfattet af § 1. Ændringen berører ikke den aktuelle ejers licens.

§ 9. Landsstyret kan efter ansøgning meddele licens til fiskeri i en del af året. Godkendelse af en sådan deltidslicens forudsætter, at ejeren skal være i besiddelse af mere end halvdelen af det antal ejer-point, som svarer til fartøjets kapacitet ved helårligt fiskeri. Ved behandlingen af ansøgninger om deltidslicens skal de økonomiske muligheder ved de givne licensbetingelser tages i betragtning.
Stk. 2. Der kan fastsættes betingelser om i hvilke måneder, fiskeriet må foregå.
Stk. 3. Opgørelse af det udførte fiskeri sker i hele måneder. Er der påbegyndt fiskeri i en måned, medregnes denne måned i opgørelsen.
Stk. 4. En helårslicens kan ikke ændres til en deltidslicens.

§ 10. Overtrædelse af § 3, stk. l og 2, § 5, stk. 2 jf. stk. l og § 7, stk. l, 2, 3 og 4, i denne bekendtgørelse kan medføre bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 11. Ejer-point, som jf. § 6, stk. 2, ikke er knyttet til nogen person eller reder, tilfalder landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan inddrage en ifølge § 6, stk. l, udstedt licens i tilfælde af, at indehaveren ikke opfylder betingelserne herfor. De ejer-point, som var knyttet til en licens, som fratages indehaveren, tilfalder landsstyret.
Stk. 3. De i stk. l og 2 nævnte ejer-point overdrages én gang for alle til rejefiskere, som uden egen skyld er stillet ringere end gennemsnittet ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, idet der blandt andet tages hensyn til udviklingen indenfor kutterflåden i den kommune, hvortil point'ene overdrages.

§ 12. Ejer-point, som inddrages efter § 7, stk. 2, kan landsstyret sælge.

 

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1991.
Stk. 2. Ved ikrafttrædelsen ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 27. december 1988 om licens til fiskeri efter rejer, torsk og rødfisk for såvidt angår rejefiskeri.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. november 1991
Kaj Egede

/

Jørn Graversen


Bemærkninger