Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning.

I henhold til lov nr. 612 af 23. december 1980 om lov for Grønland om arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse, som ændret ved lov nr. 29 af 23. december 1986 om ændring af lov nr. 612 af 23. december 1980 om lov for Grønland om arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse, fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Forordningens formål

§ 1. Forordningen har til formål at sikre, at landets arealer tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. Dette formål skal opnås ved,
1) at naturen beskyttes,
2) at der gennemføres en for samfundet hensigtsmæssig fordeling mellem det åbne land og menneskeskabte anlæg,
3) at landets arealer udnyttes i henhold til planlægning, der fremmer en erhvervsmæssig, social og miljømæssigt gunstig udvikling,
4) at lokale myndigheder og befolkningen inddrages i planlægningen af arealanvendelsen,
5) at dispositioner i.h.t. nr. 1 til 4 samordnes indenfor rammerne af den fysiske og økonomiske planlægning.

 

Kapitel 2.
Den ansvarlige myndighed

§ 2. Det påhviler Landsstyret gennem planlægning efter reglerne i nærværende forordning at sikre, at landets arealer anvendes i overensstemmelse med forordningens formål.

§ 3. Landsstyret fastsætter nærmere regler for arealanvendelsen, herunder regler for indhold, form og tilvejebringelse af den samlede planlægning.

 

Kapitel 3.
Tilladelse til arealanvendelse

§ 4. Intet areal må uden tilladelse unddrages almen benyttelse.
Stk. 2. Ingen udnyttelse af areal må ændres uden tilladelse.

§ 5. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til brug af areal i by- og bygdemæssige bebyggelser og i de til bebyggelserne knyttede udviklingsområder og rekreative arealer.
Stk. 2. Udenfor de af stk. 1 omhandlede områder meddeles brugsret af Landsstyret efter indhentet udtalelse fra vedkommende kommunalbestyrelse.
Stk. 3. Tilladelse til arealanvendelse til landsdækkende formål, der ikke er omfattet af godkendt planlægning, kan kun meddeles med Landsstyrets godkendelse.
Stk. 4. Landsstyret kan bemyndige en kommunalbestyrelse til at give tilladelse til arealanvendelse i de i stk. 2 omhandlede områder.

§ 6. Ved meddelelse af brugsret til areal kan der stilles betingelser og vilkår, som tjener de i § 1 nævnte formål. De fastsatte betingelser og vilkår skal have et sådant indhold, at det sikres, at anlægsdispositioner udføres i overensstemmelse med kommuneplanlægningens idégrundlag og indhold.
Stk. 2. En brugsret kan tidsbegrænses.
Stk. 3. En brugsret kan bortfalde, såfremt den udøves i strid med lovgivningen.

 

Kapitel 4.
Landsplanlægning

§ 7. Landsstyret drager omsorg for udførelse af en sammenfattende fysisk landsplanlægning og for, at der foretages de undersøgelser, som er nødvendige herfor.

§ 8. Offentlige myndigheder samt koncessionerede og tilsvarende virksomheder skal til brug for landsplanlægningen meddele oplysning om forberedelse eller udførelse af undersøgelser, planlægning og større anlægsdispositioner .

§ 9. Landsstyret drager omsorg for, at landsplanlægningen koordineres med kommuneplanlægningen, jvf. kap. 5, og sektorplanlægningen, og at der iværksættes en oplysningsvirksomhed med det formål at fremkalde en offentlig debat om landsplanlægningens målsætning og nærmere indhold.

§ 10. Landsstyret afgiver en årlig redegørelse om landsplanlægningen til Landstinget.

§ 11. Landsstyret forelægger forslag til hovedretningslinier for den sammenfattende fysiske landsplanlægning til Landstingets godkendelse.
Stk. 2. Landsstyret foranlediger, at de i stk. 1 godkendte hovedretningslinier optages til revision, når der er behov herfor.

§ 12. Offentlig planlægningsvirksomhed og anlægsdispositioner skal adføres i overensstemmelse med landsplanlægningen.

 

Kapitel 5.
Kommuneplanlægning

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal medvirke til landsplanlægningen ved at gennemføre planlægning for hele kommunens areal ud fra en samlet vurdering af de arealmæssige, naturgivne og økonomiske ressourcer i kommunen, målene for befolknings- og erhvervsudvikling og den offentlige sektorplanlægning.

§ 14. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilvejebringe planer for arealanvendelse i kommunens by- og bygdemæssige bebyggelser og de til disse bebyggelser knyttede udviklingsområder og rekreative arealer.

§ 15. Efter forhandling med kommunalbestyrelsen kan Landsstyret fastsætte tidsfrister for gennemførelsen af det i §§ 13 og 14 omhandlede.

 

Kapitel 6.
Områdeplanlægning

§ 16. Detaillerede områdeplaner kan tilvejebringes af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Områdeplaner skal tilvejebringes af kommunalbestyrelsen, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.
Stk. 3. Områdeplaner skal sikre, at anlægsdispositioner udføres i overensstemmelse med kommuneplanlægningens idégrundlag og indhold.

§ 17. For at sikre landsplanlægningens virkeliggørelse kan Landsstyret pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en områdeplan med et nærmere angivet indhold eller selv tilvejebringe en områdeplan.

§ 18. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved tilvejebringelse af en områdeplan. Forbuddet kan nedlægges for et tidsrum at indtil eet år.

§ 19. Efter tilvejebringelsen af en områdeplan må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre en dispensation meddeles i henhold til stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan godkende afvigelser af mindre betydning fra en tilvejebragt områdeplan, når der ikke hermed ændres ved områdets særlige karakter og generelle anvendelse.

§ 20. Når det er nødvendigt for gennemførelsen af en tilvejebragt områdeplan, kan der iværksættes ekspropriation efter reglerne i lov for Grønland om ekspropriation.

 

Kapitel 7.
Fælles bestemmelser

§ 21. En kommunalbestyrelses afgørelse vedrørende forhold, der er omfattet af denne forordning, kan indbringes for Landsstyret. Klage skal indgives senest 2 måneder efter, at kommunalbestyrelsens afgørelse er modtaget.

§ 22. De i § 5 nævnte myndigheder kan efter forudgående underretning til brugsretsindehaveren eller ejeren forlange adgang til ethvert areal og privat ejendom for at udføre opmålinger og andre tekniske forarbejder ved planlægning efter denne forordning.

§ 23. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal er forpligtet til at berigtige et ulovligt forhold.
Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ham inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.
Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke er efterkommet inden for den i dommen fastsatte frist, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at den pågældende efterkommer påbuddet, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

§ 24. Advarsel eller bøde idømmes den, der
1) overtræder § 4 ,
2) overtræder bestemmelser i en områdeplan, der er meddelt i henhold til forordningen eller de i medfør af forordningen udfærdigede forskrifter eller planer,
3) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til forordningen udfærdigede forskrifter, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i henhold til forordningen, kan der fastsættes regler om idømmelse af advarsel eller bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
Stk. 3. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

 

Kapitel 8.
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 25. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1987.

§ 26. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 1 af 2. februar 1981 om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse bortset fra § 25 og § 29 stk. 2, der omhandler bestemmelser vedrørende udøvelse af bygningsmyndigheden.
Stk. 2. De i medfør af landstingsforordning nr. 1 af 2. februar 1981 om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse § 25 udstedte forskrifter opretholdes ligeledes, indtil de ophæves ved bestemmelser udfærdiget i medfør af landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. december 1986
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen


Bemærkninger til forslag