Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 20. juni 1986 om tilskud til kommunale beskæftigelsesforanstaltninger.

I henhold til § 8, stk. 3 i landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1985 om arbejdsformidling i Grønland fastsættes følgende:

 

Kapitel 1.
Formål og generelle bestemmelser

§ 1. For at imødegå ledighed, som ikke kan afhjælpes gennem arbejdsformidling, kan Grønlands Hjemmestyre yde tilskud til:
a) Oprettelse og opretholdelse af permanente arbejdspladser.
b) Arbejdspladser, der oprettes med kort varsel i perioder med tyngende ledighed.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyres tilskud ydes til følgende formål:
a) Kommunale opgaver, hvis etablering og drift financieres fuldt ud af kommunen.
b) Opgaver for private virksomheder af samfundsmæssig værdi, såfremt virksomheden ikke kan financiere opgaven over driften.

§ 2. Til formål nævnt i § 1 stk. 2a yder Grønlands Hjemmestyre tilskud til arbejdsløn med 50% af gældende grundløn incl . dyrtid og feriepenge, jfr. SIK-overenskomst for ikke-faglærte arbejdere.
Stk. 2. Efter særlig forhandling med de berørte parter kan Grønlands Hjemmestyre yde 50% tilskud til arbejdsløn beregnet på grundlag af produceret ydelse.
Stk. 3. Den resterende del af arbejdslønnen skal tilvejebringes af vedkommende kommune.

§ 3. Til formål nævnt i § 1, stk. 2 b, yder Grønlands Hjemmestyre tilskud til arbejdsløn med 33 1/3% af gældende grundløn incl. dyrtid og feriepenge, jfr. SIK-overenskomst for ikke-faglærte arbejdere.
Stk. 2. Efter særlig forhandling med de berørte parter kan Grønlands Hjemmestyre yde 33 1/3% tilskud til arbejdsløn beregnet på grundlag af produceret ydelse.
Stk. 3. Vedkommende kommune skal tilvejebringe 33 1/3% af arbejdslønnen, og den private virksomhed skal tilvejebringe den resterende del heraf.

 

Kapitel 2.
Vilkår for tilskud

§ 4. Opnåelse af tilskud til beskæftigelsesforanstaltninger er betinget af, at der hvert halvår sendes rapport til Grønlands Hjemmestyre om arbejdets forløb og forbrug af timer.

§ 5. Hvis et kommunalt beskæftigelsesprojekt kan udvikles til at være selvfinancierende, ophører Grønlands Hjemmestyres engagement i relation til denne bekendtgørelse .

§ 6. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at der foreligger dokumentation for, at tilskud alene ydes til arbejdspladser for ledige, som ikke kan anvises andet arbejde.

§ 7. Tilskud til beskæftigelsesfremmende arbejde må ikke medføre, at der sker en reduktion i efterspørgslen efter produkter eller tjenesteydelser, der allerede produceres af eksisterende virksomheder.

§ 8. Grønlands Hjemmestyre kan forelægge ansøgninger om tilskud til udtalelse hos andre myndigheder, med henblik på vurdering af behov for tilskud.

§ 9. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tage initiativer til udarbejdelse af planer for oprettelse af arbejdspladser på såvel langt som kort sigt.
Stk. 2. I kommuner med arbejdsmarkedsudvalg påhviler dette udvalget.

§ 10. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der føres tilsyn med og etableres en effektiv administration vedrørende beskæftigelsesforanstaltningen.
Stk. 2. I kommuner med arbejdsmarkedsudvalg påhviler dette udvalget.

§ 11. Grønlands Hjemmestyres tilskud til beskæftigelsesforanstaltninger kan mellemregnes af vedkommende kommune ved hver måneds udgang.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre udsender særlige skemaer til brug for mellemregninger.

 

Kapitel 3.
Fremgangsmåde ved behandling af tilskudssager

§ 12. Ansøgning om tilskud indsendes til Grønlands Hjemmestyre af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beskæftigelsesforanstaltningen ønskes gennemført. Dette gælder også, såfremt beskæftigelsesforanstaltningen gennemføres på en privat virksomhed.
Stk. 2. Ansøgningen skal være Grønlands Hjemmestyre i hænde senest den 1. maj i året før, beskæftigelsesforanstaltningen ønskes gennemført.
Stk. 3. Grønlands Hjemmestyre kan efter behov behandle ansøgninger om tilskud til arbejdspladser, som oprettes med kort varsel.

§ 13. I kommuner med arbejdsmarkedsudvalg udfærdiger dette ansøgningen til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsudvalgene drager omsorg for koordination og samarbejde med øvrige afdelinger i kommunen herom.

§ 14. Kommunalbestyrelsens ansøgning skal indeholde følgende materiale:
1) Beskrivelse af beskæftigelsesforanstaltningen.
2) Forventet forbrug af løn opgjort på grundlag af timer eller producerede ydelser.
3) Oplysning om beskæftigelsesforanstaltningens financiering, incl. udgifter til tilsyn, projektering, materialer og materiel.
4) Dokumentation for, at en privat virksomhed ikke selv kan financiere arbejdspladserne for ledige over driften.
5) Oplysning om sagens behandling i arbejdsmarkedsudvalget.
6) Oplysning om eventuelle myndighedsgodkendelser.
7) Oplysning om, hvorledes kommunen fører tilsyn med og administrerer foranstaltningen.
8) Tidplan.

§ 15. Grønlands Hjemmestyre kan meddele, hvilket materiale der skal fremsendes udover oplysninger nævnt i § 14.

§ 16. I det omfang bevilling foreligger kan Grønlands Hjemmestyre meddele ansøgeren tilsagn om tilskud inden 1. januar det år, hvor beskæftigelsesforanstaltningen ønskes gennemført.

 

Kapitel 4.
Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Stk. 2. Samtidig ophæves landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggenders cirkulære nr. 01 af 5. december 1979.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. juni 1986
Hendrik Nielsen

/

Wilhelm Olsen


Bemærkninger