Landstingslov nr. 6 af 11. juni 1985 om Grønlands flag.

 

§ 1. Det grønlandske flags udformning fastsættes ved kgl. resolution efter indstilling fra Grønlands landsting.
Stk. 2. Der må ikke anvendes kendetegn i flaget.
Stk. 3. Det er forbudt at udbyde til salg, sælge eller udleje flag, der ikke har de rette farver og mål.

§ 2. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte flagdagene.

§ 3. Ingen må håne flaget, hverken i ord eller gerning.
Stk. 2. Flaget må ikke anvendes som mærke for enkeltpersoner, foreninger, selskaber eller institutioner eller som kendetegn på adgangsmærker eller på anden lignende måde.
Stk. 3. Flaget må ikke indgå i varemærker eller anvendes i reklameøjemed på anden måde, for så vidt angår markedsføring og salg af andet end grønlandske produkter.

§ 4. Skibe, der er indregistreret med hjemsted i Grønland, skal benytte grønlandsk flag.
Stk. 2. Sådanne skibe må ikke føre andet end grønlandsk flag, medmindre det grønlandske flag vajer fra det sted, der ifølge lov eller international sædvane er nationalflagets plads.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for rigsmyndighedernes skibe.

§ 5. For overtrædelse af de i denne landstingslov fastsatte bestemmelser kan idømmes bøde, som tilfalder statskassen.

§ 6. Denne landstingslov træder i kraft den 21. juni 1985.
Stk. 2. Dog træder bestemmelserne i § 4 vedrørende skibes flagføring i kraft den 1. januar 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. juni 1985
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen


Bemærkninger til forslag

Forelæggelsesnotat