Landstingslov nr. 2 af 3. april 1981 om afholdelse af folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De europæiske Fællesskaber i Grønland.

 

§ 1. På et tidspunkt, der fastsættes af landsstyret, afholdes vejledende folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De europæiske Fællesskaber i Grønland.
Stk. 2. Dagen for folkeafstemningen bekendtgøres senest på månedsdagen 3 måneder forud for afstemningen.

§ 2. Vælgerne svarer ved den vejledende folkeafstemning ja eller nej til spørgsmålet:

Ønsker du at Grønland forbliver i EF?

Stk. 2. Såfremt et flertal blandt de i folkeafstemningen deltagende vælgere svarer nej til dette spørgsmål bemyndiges landsstyret til at optage forhandlinger med rigsmyndighederne om tidspunktet og vilkårerne for Grønlands udtræden.

§ 3. Resultatet af folkeafstemningen og af forhandlingerne med rigsmyndighederne om Grønlands fremtidige tilknytning til EF forelægges for landstinget, der herefter træffer afgørelse om Grønlands udtræden og tidspunktet herfor ved fremsættelse af endelig anmodning herom til rigsmyndighederne.

§ 4. Berettiget til at deltage i afstemningen er enhver, der på afstemningsdagen opfylder betingelserne for valgret til folketinget og som er optaget på de valglister, der er udarbejdet i henhold til lov om folketingsvalg i Grønland.

§ 5. Afstemningens forberedelse og gennemførelse, opgørelse af afstemningens resultat og indberetning herom samt indgivelse af klager over afstemningen m.v. sker efter reglerne i kapitel VII og VIII i lov om folketingsvalg i Grønland med de afvigelser, der følger af denne landstingslov.
Stk. 2. De beføjelser der i henhold til lov om folketingsvalg i Grønland er henlagt til landshøvdingen (rigsombudsmanden), indenrigsministeren samt ministeren for Grønland varetages for denne afstemnings vedkommende af Grønlands hjemmestyre. Indberetning om folkeafstemningens resultat og indgivelse af klager forelægges for landstinget.

§ 6. Afstemningen foregår skriftligt ved afgivelse af en dertil indrettet stemmeseddel, der tilvejebringes ved hjemmestyrets foranstaltning. På stemmesedlen skal være påtrykt "Vejledende folkeafstemning" samt temaet for afstemningen med en rubrik "ja" og en rubrik "nej" på grønlandsk og dansk til afkrydsning.
Stk. 2. Ved afgivelse af brevstemme efter de herom gældende regler i kapitel VI i lov om folketingsvalg i Grønland anvendes det i stk. l omtalte særlige stemmemateriale for personer, der opholder sig i Danmark og på Færøerne.
Stk. 3. Vælgere, der opholder sig i udlandet kan ikke deltage i denne folkeafstemning ved indsendelse af stemmeseddel.
Stk. 4. De personer, som i områder uden for den kommunale inddeling af ministeren for Grønland er bemyndiget som brevstemmemodtagere efter § 29, stk. 5 i lov om folketingsvalg i Grønland, bevarer bemyndigelsen for denne folkeafstemnings vedkommende.

§ 7. Loven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. april 1981
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Bemærkninger til forslag