Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 1098
10. aggusti 2016
Atuuttut

Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende

Herved bekendtgøres lov om udgivelsen af en Lovtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 24. juni 2008, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1245 af 18. december 2012.

 

§ 1. Fra 1. januar 1871 udgives ved regeringens foranstaltning en Lovtidende.

 

§ 1 a. Justitsministeren forestår drift af Lovtidende i elektronisk form.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om Lovtidende i elektronisk form, herunder regler om Lovtidendes sikkerhed.

 

§ 2. I Lovtidende indføres såvel alle love som alle kongelige anordninger, under hvilket navn de end måtte udstedes (anordninger, åbne breve, kundgørelser osv.), og hvad enten de forskrifter, som deri indeholdes, vedkommer hele riget eller kun enkelte landsdele, byer eller egne eller dele af befolkningen.

Stk. 2. Endvidere indføres i Lovtidende alle ministerielle bekendtgørelser.

 

§ 3. Fra det nævnte tidspunkt af bortfalder den hidtil foreskrevne tinglæsning af love og anordninger, hvorimod disses offentliggørelse igennem Lovtidende bliver den bindende bekendtgørelsesform. Den pågældende lov eller bekendtgørelse træder, medmindre den bestemmer noget andet, i kraft ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den er indført i Lovtidende. Hver indførelse i Lovtidende skal indeholde oplysning om, hvilken dag indførelsen er sket.

 

§ 4. I henseende til bekendtgørelsen af de anordninger, der i medfør af lovgivningen kunne udstedes af stedlige myndigheder, har det i almindelighed sit forblivende ved de nugældende regler. Dog skal vedkommende ministerium efter indstilling fra den stedlige myndighed kunne befale, at en af denne udstedt anordning indføres i Lovtidende. Det samme skal og ske, hvor tinglæsning hidtil undtagelsesvis har været foreskreven med hensyn til slige anordninger. Optages sådanne anordninger i Lovtidende, har deres offentliggørelse deri samme retsvirkning som andre loves og anordningers. Den ellers på stedet brugelige bekendtgørelse skal i så fald ligefuldt iagttages, uden at dog nogen i denne henseende indløben forsømmelse kan svække virkningen af den ved Lovtidende skete offentliggørelse.

 

§ 5. (Ophævet)

 

§ 6. (Ophævet)

 

§ 7. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om lovens gennemførelse.

 

§ 8. Denne lov gælder ikke for Færøerne.

 

-----

 

Lov nr. 305 af 19. april 2006 (Lovtidende i elektronisk form) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udelades)

 

-----

 

Lov nr. 1245 af 18. december 2012 (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 5

 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. (Udelades)

 

Justitsministeriet, den 10. august 2016

 

Søren Pind

 

/ Thomas Klyver

Atassuteqarnerit
Uunga inatsit tunngaviusussaq

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.