Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 1213
30. septembari 2016
Atuuttut

Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks statslige finansforvaltningsopgaver vedrørende fiskeribanklån

I medfør af § 8 b, stk. 1, i lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 23. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser: 

 

§ 1. For administration og for ekspedition af finansforvaltningsopgaver i forbindelse med tilbagebetaling af tidligere fiskeribanklån opkræves følgende gebyrer: 

1) Vurdering af pantets værdi: 

a) ved samlet belåning på 500.000 kr. eller mindre: 2.000 kr. 

b) ved samlet belåning på mere end 500.000 kr.: 3.000 kr. 

2) Konvertering af lån, ændring af lånevilkår bortset fra kvotesalg, jf. nr. 3, gældsovertagelse og overførsel af lån: 

a) 0,5 pct. af lånenes obligationsrestgæld, dog min. 500 kr. og max 30.000 kr. Dog undtagelser i b) og c) nedenfor 

b) gældsovertagelse, hvor gælden overtages af et selskab med den hidtidige låntager som eneaktionær eller eneanpartshaver: 500 kr. 

c) gældsovertagelse, hvor ny person eller nyt selskab indtræder som låntager, uden at den hidtidige låntager frigøres: 500 kr. 

3) Tilladelse til salg af kvote: 1.000 kr. 

4) Indfrielser: 

a) udsendelse af indfrielsesopgørelse: 100 kr. 

b) ekspedition af indfrielse med obligationer: 200 kr. 

c) ekspedition af kontant indfrielse med en samlet obligationsrestgæld under 200.000 kr.: 500 kr. 

d) ekspedition af kontant indfrielse med en samlet obligationsrestgæld på 200.000 kr. eller derover: 1.050 kr. 

5) Manglende udnyttelse af tilsagn, jf. pkt. 2 a og 3 ovenfor: 500 kr. 

6) Bevilling af henstand: 300 kr. 

Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1 lægges til gælden og opkræves normalt sammen med næste terminsydelse. 

Stk. 3. Risiko- og administrationsbidrag samt påkravsgebyr betales i overensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende i det pågældende pantebrev eller gældsbrev. 

Stk. 4. Udgifter i forbindelse med opkrævning m.v. af terminsydelser, herunder Udbetaling Danmarks udlæg for porto m.v., betales i forbindelse med terminsydelserne. 

 

§ 2. For flere ekspeditionstyper i samme sag betales gebyr for hver ekspeditionstype. For flere ekspeditioner af samme type betales gebyr for hver ekspedition. Nærværende bestemmelse finder ikke anvendelse på § 1, stk. 1, nr. 2, og nr. 4. 

 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2016 og har virkning for gebyrer, der opkræves den 1. oktober 2016 eller senere. 

 

NaturErhvervstyrelsen, den 29. september 2016

 

JETTE PETERSEN

 

/ Lone Bundgaard Salama

 

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.