Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 372
23. decembari 1964
Atuuttut

Lov om valutaforhold m. v.

Første kapitel

Om indløseligheden af Danmarks Nationalbanks sedler

 

§ 1. Den kongelige bankkommissær kan fritage Danmarks Nationalbank for forpligtelsen til at indløse de af banken udstedte sedler med guld og til at købe guld, hvorved også adgangen til at få skillemønt indløst med guld bortfalder. 

 

§ 2. Den kongelige bankkommissær kan efter samråd med finansministeren på statens vegne afslutte en overenskomst med Danmarks Nationalbank, indeholdende de nærmere vilkår for den i § 1 omhandlede fritagelse for forpligtelsen til at indløse bankens sedler med guld og til at købe guld. 

Stk. 2. I overenskomsten må Danmarks Nationalbank forpligte sig til, så længe banken ikke indløser sine sedler med guld, at handle i overensstemmelse med den kongelige bankkommissær med hensyn til bankens handel med valuta og de dermed i forbindelse stående forhold. 

Stk. 3. Retningslinjerne for den valutapolitik, der skal føres i lovens gyldighedstid, fastsættes efter forhandling mellem Danmarks Nationalbank og den kongelige bankkommissær.

 

Andet kapitel 

Om foranstaltninger vedrørende indførsel og udførsel af varer

 

(Ikke sat i kraft for Grønland)

 

Tredje kapitel 

Om betalingsforhold m. v. over for udlandet 

 

§ 7. Handelsministeren kan efter forhandling med Danmarks Nationalbank og efter samråd med finansministeren, udenrigsministeren, landbrugsministeren, fiskeriministeren og den kongelige bankkommissær give forskrifter med hensyn til køb og salg af eller andre dispositioner over fremmed valuta, betalinger til eller fra udlandet eller for udenlandsk regning, betalingsfrister og andre betalingsvilkår samt ind- og udførsel af penge, veksler, checks og værdipapirer, herunder kuponer o. lign. 

Stk. 2. Handelsministeren kan under iagttagelse af den i stk. 1 foreskrevne fremgangsmåde foreskrive, at guld, så vel møntet som umøntet, eller på fremmed valuta lydende penge, tilgodehavender, veksler, checks og værdipapirer, herunder kuponer o. lign., som måtte ejes af personer, firmaer eller juridiske personer, der hører hjemme eller driver virksomhed her i landet, skal tilbydes Danmarks Nationalbank eller dem, som Danmarks Nationalbank måtte bemyndige hertil, til købs, samt efter hvilke regler disse værdier skal kunne overtages. 

 

§ 8. Handelsministeren kan under iagttagelse af den i § 7, stk. 1, foreskrevne fremgangsmåde give forskrifter med hensyn til overdragelse og udlevering af værdipapirer, herunder kuponer, til og køb af værdipapirer, herunder kuponer, af personer, firmaer eller juridiske personer, der ikke hører hjemme eller driver virksomhed her i landet. 

Stk. 2. Handelsministeren kan under iagttagelse af den i § 7, stk. 1, foreskrevne fremgangsmåde give forskrifter med hensyn til kapitalmellemværender af enhver art, herunder sikkerhedsstillelse og modtagelse af sikkerhed, med personer, firmaer eller juridiske personer, der ikke hører hjemme eller driver virksomhed her i landet.

 

Fjerde kapitel

Om lovens administration

 

§ 9. (Ikke sat i kraft for Grønland)

 

§ 10. (Ikke sat i kraft for Grønland)

 

§ 11. (Ikke sat i kraft for Grønland)

 

§ 12. Efter samråd med udenrigsministeren, landbrugsministeren og fiskeriministeren kan handelsministeren nedsætte et råd, der er rådgivende over for regeringen i erhvervsøkonomiske spørgsmål, der omfattes af nærværende lov. 

 

§ 13. Folketinget vælger af sine medlemmer et udvalg på 17 medlemmer. Over for dette udvalg skal vedkommende minister redegøre for mere betydende foranstaltninger, som gennemføres i medfør af lovens bestemmelser. 

 

§ 14. Handelsministeren kan påbyde afgivelse af oplysninger, der vedrører Danmarks økonomiske forhold til udlandet, samt oplysninger om varebeholdninger her i landet og om den indenlandske omsætning og produktion.

Stk. 2. Ministeren kan i øvrigt kræve afgivet alle oplysninger, der er fornødne for gennemførelse af lovens formål. 

 

Femte kapitel

Straffebestemmelser. Lovens gyldighedstid og -område

 

§ 15. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov, eller som i forbindelse med en ansøgning om tilladelse eller bevilling i henhold til loven fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år. 

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1, eller tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller bevilling i henhold til loven. 

Stk. 3. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser af uagtsomhed, er straffen bøde. 

Stk. 4. Den, der undlader at meddele oplysninger, som er afkrævet ham efter § 14, straffes med bøde. 

Stk. 5. I forskrifter, der udstedes i henhold til §§ 3, 4, 6, 7 og 8, kan der fastsættes straf af bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. For overtrædelser, der er begået af uagtsomhed, kan der dog alene fastsættes straf af bøde. 

Stk. 6. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber el. lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. 

 

§ 16. (Ikke sat i kraft for Grønland)

 

§ 17. (Ikke sat i kraft for Grønland)

 

§ 18. Lovens kapitler 2 og 4 gælder ikke for Færøerne. 

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland. 

Stk. 3. Loven eller nogle af dens bestemmelser kan dog ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som Grønlands forhold tilsiger. 

 

Atassuteqarnerit
Uunga inatsit tunngaviusussaq

Nassuiaatit
Delvis sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 149 af 5 maj 1967 om ikraftsættelse i Grønland af lov om valutaforhold m. v.