Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 143
17. maaji 1961
Atuuttut

Lov om et skibsfinansieringsinstitut

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge af Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadsfæstet følgende lov:

 

§ 1. Handelsministeren bemyndiges til efter forhandling med finansministeren at godkende oprettelsen af et skibsfinansieringsinstut.

Stk. 2. Instituttets navn og vedtægter skal godkendes af handelsministeren.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 9, stk. 5, i lov om banker, jfr, lovbekendtgørelse nr. 169 af 15. juni 1956, kan direktører, vicedirektører og underdirektører i en bank have sæde i instituttets styrelse eller repræsentantskab.

 

§ 2. Det godkendte finansieringsinstitut kan udstede ustemplede kasseobligationer lydende på navn eller ihændehaver. Transporter på de af instituttet udstedte obligationer er ligeledes stempelfrie.

Stk. 2. Transporter til instituttet på skibspantebreve udstedet til sikkerhed for lån, der i forbindelse med fondens etablering endeligt overtages fra en dansk bank, er stempelfri, såfremt transporten finder sted inden 2 år fra lovens ikrafttræden.

 

§ 3. De til instituttet af låntagerne udstedte skylderklæringer tjener til sikkerhed for instituttets forpligtelser. Skylderklæringerne skal være udstedt på sådanne vilkår, at ydelserne i henhold til dem gennemsnitligt vil afgive fornøden dækning for instituttets løbende forpligtelser.

 

§ 4. Handelsministeren udnævner en tilsynsførende ved instituttet. Denne skal påse, at bestemmelserne i denne lov og i instituttets vedtægter overholdes, og at hensynet til kasseobligationernes sikkerhed tilbørligt iagttages af ledelsen.

Stk. 2. Instituttets ledelse er pligtig at meddele den tilsynsførende enhver oplysning, som affordres ledelsen angående instituttets forhold.

 

§ 5. Nærmere regler til gennemførelsen af denne lovs bestemmelser kan fastsættes af handelsministeren.

 

§ 6. Denne lov træder i kraft den 15. maj 1961

 

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 1961.

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

 

FREDERIK R.

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.