Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 den 3. december 2012

 

Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012 om ændring af Landstingslov om fiskeri
(Ændring af bestemmelser om betaling af gebyr samt indførelse af bestemmelse om rentebetaling ved manglende eller forsinket indbetaling af gebyr)

 

§ 1

I Landstingslov nr.18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved blandt andet Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009 og senest ved Inatsisartutlov nr. 5 af 4. juni 2012, foretages følgende ændringer:


1.
§ 14, stk. 5-10, ophæves.

2.  Efter § 14 indsættes:
§ 14 a. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om opkrævning af gebyrer for udstedelse af licenser og tilladelser til kystnært fiskeri. Dette gebyr opkræves dog ikke for licenser og tilladelser til kystnært fiskeri efter rejer, for hvilke der betales gebyr efter stk. 2.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om opkrævning af et årligt gebyr fra virksomheder og personer, som er meddelt tilladelser og tildelt kvoter til havgående fiskeri eller til kystnært fiskeri efter rejer.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om administrationen af betaling af gebyrer efter stk. 1 og 2, herunder også bestemmelser, som afskærer gebyrskyldnere fra på ny at opnå tilladelser eller licenser i henhold til fiskeriloven, førend det skyldige beløb, inklusiv morarenter, er betalt.
Stk. 4. Ved manglende betaling af gebyrer, der er fastsat i medfør af denne inatsisartutlov, tillægges rente i henhold til rentelovens bestemmelser om beregning af renter efter forfaldsdato. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. og regnes fra den dag, hvor der senest kunne foretages rettidig betaling.”

3.  Efter § 33 stk. 4, indsættes:
Stk. 5. Bøder, der idømmes efter stk. 1-4, tilfalder Landskassen.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag