Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 den 3. december 2012

 

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

 


Kapitel 1
Valg til kommunalbestyrelsen

Valgret og valgbarhed

§ 1.  Valgret til kommunalbestyrelsen har med den i § 3 nævnte undtagelse enhver, der opfylder aldersbetingelsen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i vedkommende kommune senest 6 uger før valget, og enten
1) har dansk indfødsret og har haft sammenhængende fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, eller
2) har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse.
Stk. 2.  Som fast bopæl i Grønland, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, anses tillige midlertidigt ophold uden for Grønland omfattet af § 2.
Stk. 3.  Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem, der som led i udøvelsen af kommunalbestyrelseshverv, bliver udpeget til formand på fuldtid i en landsdækkende interesseorganisation, som har hjemsted i en anden kommune, har valgret i fraflytterkommunen.

§ 2.  Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, og de med disse personer samlevende ægtefæller eller registrerede partnere, har valgret til kommunalbestyrelsen, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl, i øvrigt opfylder kravene i § l, stk. 1:
1)  Personer der opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed.
2)  Personer der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde.
3)  Personer der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland.
4)  Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.
5)  Personer der opholder sig uden for Grønland og som i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer.
Stk. 2.  De i stk. l nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen var tilmeldt folkeregisteret i Grønland og havde været tilmeldt folkeregisteret i Grønland i en sammenlagt periode på mindst 2 år.
Stk. 3.  Med samlevende ægtefæller eller registrerede partnere, jf. stk. l, sidestilles personer, som har etableret et ægteskabslignende samlivsforhold inden udrejsen.

§ 3.  Personer, der er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland, har ikke valgret.

§ 4.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten, jf. §§ 22-26.

§ 5.  Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, som i henhold til § 1 eller § 2 har valgret til denne, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller  bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen. Fristerne regnes fra valgdagen.
Stk. 2.  En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretlige foranstaltninger.

§ 6.  Ved valg til kommunalbestyrelsen er hver kommune én valgkreds.
Stk. 2.  Der vælges det antal medlemmer til kommunalbestyrelsen, som er fastsat i medfør af  Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.

§ 7.  Kommunalbestyrelsens medlemmer vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig, jf. dog §§ 54-58.
Stk. 2.  Valgperioden regnes fra 1. maj. Valget foregår den 1. tirsdag i april første gang efter lovens ikrafttræden den 2. april 2013.


Forberedelserne til valget

§ 8.  Valget ledes, forberedes og gennemføres i hver valgkreds af en valgbestyrelse.
Stk. 2.  Valgbestyrelsens formand forbereder, indkalder og leder valgbestyrelsens møder. Valgbestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Valgbestyrelsens formand træffer afgørelse i alle spørgsmål, der ikke giver anledning til tvivl.

§ 9.  Valgbestyrelsen består af borgmesteren samt mindst 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af kommunalbestyrelsen. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen sker ved sædvanligt forholdstalsvalg efter bestemmelserne i Inatsisartutlov om kommunernes styrelse. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.
Stk. 2.  Et medlem af kommunalbestyrelsen, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af valgbestyrelsen.
Stk. 3.  Udtræder et medlem af valgbestyrelsen, udpeger kommunalbestyrelsen et nyt medlem blandt sine medlemmer.
Stk. 4.  Udtræder borgmesteren af valgbestyrelsen, udpeger valgbestyrelsen en ny formand blandt sine medlemmer.

§ 10.  Valgbestyrelsen fastsætter senest 1. januar i valgåret antallet af afstemningssteder og udpeger for hvert af valgkredsens afstemningssteder en person med valgret som leder af afstemningen inden for vedkommende afstemningssted. Valgbestyrelsen kan eventuelt udpege et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.
Stk. 2.  Afstemningslederne sørger for, at alt er i orden til afstemningen, herunder at valglisten og stemmesedlerne er til stede, og at der i hvert stemmelokale findes fornødne stemmerum og en stemmekasse for hvert valg.
Stk. 3.  Opstiller en afstemningsleder som kandidat, udpeger valgbestyrelsen en ny afstemningsleder.

§ 11.  De i medfør af § 9, stk. 1, og § 10 udpegede personer har pligt til at påtage sig hvervet.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen yder diæter til de i medfør af § 10 udpegede personer for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i inatsisartutlov om kommunernes styrelse.

§ 12.  Valgbestyrelsen offentliggør senest 10 uger før valgdagen i landsdækkende presse samt på kommunens hjemmeside:
1)  antallet af dem, der skal vælges,
2)  antallet af stillere for en kandidatliste,
3)  fristen for indlevering af kandidatlister,
4)  dag og tid for afstemningen og
5)  afstemningssteder og afstemningsledere
Stk. 2.  Offentliggørelse efter stk. 1 skal tillige indeholde en kort redegørelse for, hvilke personer, der har valgret og kan stille op som kandidat til valg til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3.  Valgbestyrelsen kan endvidere foretage offentliggørelse, jf. stk. 1, i lokale dagblade og ved opslag.

§ 13.  Valgbestyrelsen og de enkelte afstemningsledere fører løbende og kontinuerligt en valgbog, hvori anføres det væsentligste af, hvad der vedrører valget, herunder oplysninger om de indleverede kandidatanmeldelser, antallet af afgivne gyldige stemmesedler, antallet af afgivne ugyldige stemmesedler med angivelse af de grunde, der har medført ugyldigheden, samt oplysning om valgets endelige opgørelse.
Stk. 2.  Naalakkersuisut udarbejder valgbog til brug for valgbestyrelsen og afstemningsleder.


Kandidater

§ 14.  Kandidater til valget kan opstille som enkeltkandidat, som enkeltkandidat i kandidatforbund, eller for et opstillingsberettiget parti, jf. landstingslov om valg til Grønlands Landsting. Ingen kan være kandidat for mere end ét opstillingsberettiget parti eller kandidat for et parti og samtidig kandidat uden for partierne.
Stk. 2.  For hver partilisteanmeldelse og kandidatanmeldelse skal anføres oplysning om en kontaktperson til hvem valgbestyrelsen skal rette henvendelse til vedrørende anmeldelsen. Kontaktpersonen anses bemyndiget til på vegne af samtlige kandidater at modtage og kvittere for alle meddelelser vedr. anmeldelsen.

§ 15.  Anmeldelse af kandidater, som opstiller for et parti, skal ske på de af valgbestyrelsen udarbejdede partilisteblanketter. Anmeldelsen skal være indgivet til Valgbestyrelsen i valgkredsen, senest kl. 12.00, 4 uger før valget.
Stk. 2.  Partilisteanmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidaternes navne, personnummer, stilling og bopæl.
Stk. 3.  Kandidaterne skal ved deres underskrift have erklæret sig indforstået med, at de opstilles ved valget samt at Valgbestyrelsen eller Valgbarhedsnævnet hos Politimesteren i Grønland kan indhente udskrift fra Kriminalregisteret til brug for valgbarhedsprøvelse, jf. § 59, stk. 4. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
Stk. 4.  Partilisteanmeldelsen skal være underskrevet af det organ i partiet, som ifølge partiets vedtægter godkender opstilling af kandidater til valg til kommunalbestyrelser. Partiets godkendelse af opstillingen af kandidaterne kan eventuelt ske ved indsendelse af kopier af partilisteanmeldelserne til Valgbestyrelsen med de ovenfor nævnte underskrifter.
Stk. 5.  Partier kan ikke aftale valgforbund.

§ 16.  Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for partierne, skal ske på de af valgbestyrelsen udarbejdede kandidatanmeldelsesblanketter og skal være indgivet til Valgbestyrelsen, senest kl. 12.00, 4 uger før valget.
Stk. 2.  Kandidatanmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, personnummer, stilling og bopæl.
Stk. 3.  Kandidaterne skal ved deres underskrift have erklæret sig indforstået med, at de opstilles ved valget, samt at Valgbestyrelsen eller Valgbarhedsnævnet hos Politimesteren i Grønland kan indhente udskrift fra Kriminalregisteret til brug for valgbarhedsprøvelse, jf. § 59, stk. 4. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
Stk. 4. To eller flere kandidater, som opstiller uden for et opstillingsberettiget parti, kan aftale at ville støtte hinanden ved at indgå et kandidatforbund. En kandidat kan ikke være deltager i mere end ét kandidatforbund. Har en kandidat indgået kandidatforbund med en eller flere andre kandidater, skal anmeldelsen indeholde oplysning herom. De pågældende kandidater skal ved deres underskrift have godkendt kandidatforbundet. Godkendelse kan meddeles enten på selve kandidatanmeldelsen eller på genparter af denne.

§ 17.  Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for et opstillingsberettiget parti, skal være underskrevet af mindst 10 af valgkredsens vælgere som stillere. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, personnummer, stilling og bopæl. Kontaktpersonen, jf. § 14 er bemyndiget til at modtage henvendelser om anmeldelsen på samtlige stilleres vegne. Oplysning om stillernes navne skal på begæring meddeles enhver anden vælger.
Stk. 2.  Ingen kan være stiller for mere end én kandidat. En vælger kan kun være stiller for kandidater, der opstiller i den valgkreds, hvor vælgeren selv er optaget på valglisten.

§ 18.  En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse over for Valgbestyrelsen senest kl. 12.00, 4 uger før valget. En vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til Valgbestyrelsen.

§ 19.  Straks efter udløbet af anmeldelsesfristen træffer valgbestyrelsen beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige og underretter straks derefter kandidaterne og kontaktpersonen. Såfremt der foreligger fejl ved anmeldelsen af en kandidat, skal valgbestyrelsen give kandidaterne eller kontaktpersonen en frist på 2 hverdage til at få fejlen rettet.
Stk. 2.  Valgbestyrelsen offentliggør snarest muligt navnene på de opstillede kandidater. Opstiller en kandidat for et parti, eller har flere kandidater indgået kandidatforbund, skal offentliggørelsen indeholde oplysning herom.
Stk. 3.  Kandidaternes navne offentliggøres i landsdækkende presse samt på kommunens hjemmeside. Valgbestyrelsen kan endvidere foretage offentliggørelse i lokale  dagblade og ved opslag.

§ 20.  Er der ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser anmeldt et mindre antal kandidater end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen, opfordrer valgbestyrelsen valgkredsens vælgere til inden en nærmere angivet frist at indgive yderligere kandidatanmeldelser.

§ 21.  Er der ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser kun anmeldt samme antal kandidater, som det antal medlemmer, der i valgkredsen skal vælges til kommunalbestyrelsen, aflyser valgbestyrelsen afstemningen til kommunalbestyrelsen og erklærer de anmeldte kandidater for valgt uden afstemning.
Stk. 2.  Valgbestyrelsen anfører i valgbogen, hvem den anser for valgt, og underretter skriftligt de valgte om valget.
Stk. 3.  Fordeling af mandater sker da efter principperne i § 45.


Valglister

§ 22.  Når dagen for valget er fastsat, udarbejder valgbestyrelsen en valgliste over de personer, der senest på valgdagen opfylder betingelserne for at have valgret, jf. §§ 1 og 2, og som er tilmeldt folkeregisteret i den pågældende valgkreds, jf. dog § 23.
Stk. 2.  På valglisten optages de vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet til valgkredsen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister.
Stk. 3.  Vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet internt i valgkredsen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister, skal optages på valglisten under den nye bopæl.
Stk. 4.  Vælgere, der senere end 6 uger før valgdagen er flyttet internt i valgkredsen eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.
Stk. 5.  Vælgere, der senere end 6 uger før valgdagen tager fast bopæl uden for valgkredsen, skal af valgbestyrelsen slettes af valglisten.
Stk. 6.  Nærmere regler om udarbejdelse af valglisten kan fastsættes af Naalakkersuisut.

§ 23.  Vælgere, der er omfattet af § 2, optages på valglisten eller forbliver optaget på valglisten, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregisteret. Begæring herom skal indgives til valgbestyrelsen i denne kommune. Valgbestyrelsens afgørelse kan inden for en frist af 2 uger indbringes for Valgnævnet, jf. § 78.
Stk. 2.  Afgørelse om optagelse på valglisten efter stk. l har virkning i 2 år fra afgørelsens dato.
Stk. 3.  Indgiver en vælger, der er optaget på valglisten efter stk. l, begæring om fornyet optagelse på valglisten inden udløbet af den i stk. 2 nævnte periode, forlænges perioden indtil, der er truffet afgørelse.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indgivelse og behandling af begæring.

§ 24.  Valglisten udarbejdes for hele valgkredsen med særskilte afsnit for hvert afstemningssted.
Stk. 2.  Valglisten skal indeholde vælgernes navne og fødselsdato samt oplysning om medlemskab af folkekirken. Endvidere skal valglisten indeholde en rubrik til afkrydsning ved kommunalbestyrelsesvalget og en rubrik til afkrydsning ved menighedsrepræsentationsvalget.
Stk. 3.  Oplysning om medlemskab af folkekirken offentliggøres ikke. Enhver vælger er berettiget til at få oplyst, hvorledes pågældende selv er registreret.
Stk. 4.  Klager over optagelse eller udeladelse på valglisten, der vedrører de særlige kirkelige forhold, jf. § 68, rettes til Biskoppen.

§ 25. Senest 3 uger før valgdagen fremlægges valglisten i 2 hverdage på et sted, der er tilgængeligt for alle.
Stk. 2.  Såfremt valglisten er udarbejdet med særskilte afsnit for de enkelte afstemningssteder inden for valgkredsen, fremlægges samtlige afsnit på et sted, der er tilgængeligt for alle, medens der på hvert af valgkredsens afstemningssteder fremlægges en afskrift af den del af valglisten, der er gældende for stedet.
Stk. 3.  Valgbestyrelsen bestemmer tid og sted for fremlæggelse af valglisten.

§ 26.  Enhver i valgkredsen kan klage over valglisten. Klage indgives til valgbestyrelsen senest 2 hverdage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt. Klage skal være skriftlig og med en kort begrundelse.
Stk. 2.  De fremkomne klager skal snarest muligt afgøres af valgbestyrelsen. De herefter berigtigede valglister underskrives af valgbestyrelsens formand.
Stk. 3.  Valgbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse til enhver, der ved det i stk. 2 nævnte møde slettes af valglisten, eller hvis klage over egen eller en andens udeladelse ikke tages til følge.
Stk. 4.  Den, som er utilfreds med at valgret er nægtet vedkommende, kan inden 2 hverdage efter valglisternes berigtigelse efter stk. 2 skriftlig indbringe spørgsmålet for Valgnævnet, hvis afgørelse er endelig, jf. dog § 24, stk. 4. Valgnævnet underretter klageren og vedkommende valgbestyrelse om sin afgørelse, og de herefter fornødne rettelser i valglisten foretages af valgbestyrelsen.
Stk. 5.  I øvrigt kan der ikke ske nogen forandring af valglisten, når denne er berigtiget af valgbestyrelsen i overensstemmelse med stk. 2 og 4.


Afstemningen

§ 27.  Afstemning sker ved anvendelse af fortrykt stemmeseddel til afkrydsning. Stemmesedlerne skal være påtrykt betegnelsen "Kommunalbestyrelsesvalget" på grønlandsk og dansk. Valgbestyrelsen er ansvarlig for tilvejebringelse, udformning og fordeling af de fornødne stemmesedler.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning fra valgbestyrelsen godkende, at der ikke anvendes stemmeseddel til afkrydsning.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udformning af afkrydsningsstemmesedler og andre stemmesedler.

§ 28.  De opstillede kandidaters navne skal være anført på stemmesedlen med efternavn først efterfulgt af fornavne og mellemnavne og evt. godkendte kaldenavne.
Stk. 2.  Partilister anføres forud for enkeltkandidater. Enkeltkandidater der opstiller i kandidatforbund anføres forud for øvrige enkeltkandidater. Et kandidatforbund, der omfatter et større antal kandidater anføres forud for et kandidatforbund, der omfatter et mindre antal kandidater.
Stk. 3.  Partilister anføres i alfabetisk rækkefølge under anvendelse af den listebetegnelse som anvendes ved valg til Inatsisartut. Kandidater, der opstiller for et parti anføres under partilisten i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 4. Kandidater, der opstiller i kandidatforbund anføres samlet under betegnelsen ”Kandidatforbund 1”, Kandidatforbund 2” osv. Som Kandidatforbund 1 anses det kandidatforbund, der omfatter det største antal kandidater. Er to eller flere kandidatforbund lige store trækker valgbestyrelsen lod. Kandidater, der opstiller i kandidatforbund anføres under kandidatforbundet i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 5.  Øvrige enkeltkandidater anføres i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 6.  Stk. 1 – 5 finder tilsvarende anvendelse for opslag i valglokale og stemmerum.

§ 29.  Afstemningen sker i et af valgbestyrelsen på hvert afstemningssted anvist lokale.
Stk. 2.  
I det nævnte lokale tilvejebringer afstemningslederen et antal stemmerum af en sådan beskaffenhed, at en person kan stå oprejst deri uden at kunne ses af nogen person uden for stemmerummet. Stemmerummet skal være tilstrækkeligt lyst til, at skrift tydeligt kan læses, og det skal være forsynet med en almindelig sort blyant og en fast plade til underlag ved skrivning.
Stk. 3.  Uden for stemmerummet skal forefindes en stemmekasse, der skal være aflåset og således indrettet, at ingen stemmeseddel kan udtages af den, uden at stemmekassen åbnes.

§ 30.  Afstemningslederen erklærer ved afstemningens påbegyndelse denne for åbnet, og åbner i de tilstedeværendes påsyn stemmekasserne og viser, at de er tomme, hvorpå kasserne aflåses.
Stk. 2.  I valglokalet skal der på et iøjnefaldende sted findes opslag, der indeholder oplysning om navnene på de i valgkredsen opstillede partier og kandidater. Såfremt flere kandidater har indgået kandidatforbund, skal opslaget indeholde oplysning herom. Tilsvarende opslag skal findes i stemmerummet umiddelbart over skriveunderlaget. De nævnte opslag tilvejebringes af Valgbestyrelsen.
Stk. 3.  Valgret udøves ved personligt fremmøde i valglokalet, hvor vælgeren henvender sig til afstemningslederen. Denne sætter kryds ved vælgerens navn på valglisten og udleverer derefter vælgeren en ubrugt stemmeseddel.
Stk. 4.  Stemmeafgivningen sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være tilstede. Vælgeren udfylder stemmesedlen ved at sætte kryds ud for den kandidat eller det parti, som ønskes indvalgt i kommunalbestyrelsen. Anvendes ikke afkrydsningsstemmeseddel skrives navnet på den kandidat eller det parti, som ønskes indvalgt i kommunalbestyrelsen. Efter stemmeafgivningen folder vælgeren stemmesedlen sammen, således at ingen kan se, hvordan der er stemt. Derefter lægger vælgeren den sammenfoldede stemmeseddel i stemmekassen og forlader valglokalet uden ugrundet ophold.
Stk. 5.  Afstemningslederen stemmer selv umiddelbart efter den almindelige stemmeafgivnings ophør.
Stk. 6.  En vælger kan få ombyttet en stemmeseddel, hvis den er udfyldt forkert eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. Ombytningen kan ikke ske, efter at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Den tilbageleverede stemmeseddel opbevares særskilt af afstemningslederen.
Stk. 7.  Er en vælger ikke selv i stand til at udfylde stemmesedlen på den foreskrevne måde, skal afstemningslederen yde vedkommende fornøden bistand. Vælgere, der på grund af manglende førlighed eller lignende årsag ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil i afstemningslederens påsyn kunne afgive stemme umiddelbart uden for lokalet. Er vælgeren blind eller svagtseende, kan vælgeren forlange, at der ved stemmeafgivningen alene ydes bistand af en af vælgeren selv udpeget tilstedeværende person.

§ 31.  Valghandlingen åbnes kl. 9 og sluttes kl. 20, dog således at den sluttes tidligere, såfremt samtlige vælgere har afgivet deres stemme inden det sidstnævnte tidspunkt.


Stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel (brevstemme)

§ 32.  Vælgere, der ikke, eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed, vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte tidsfrister, kan afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel (brevstemme) efter reglerne i §§ 33 - 38.
Stk. 2.  Personer, der opstiller som kandidat ved valget, kan ikke udpeges til eller varetage hvervet som modtager af brevstemme.

§ 33.  Vælgere, der opholder sig i Grønland kan afgive stemme på et folkeregister, herunder folkeregisteret i den valgkreds, hvor vælgeren er opført på valglisten.
Stk. 2.  Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner, kan afgive stemme på sygehuset eller institutionen.
Stk. 3.  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet kan brevstemme i hjemmet.
Stk. 4.  Vælgere, der er indsat i institutioner under kriminalforsorgen i Grønland, kan afgive stemme på institutionen.
Stk. 5.  Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende steder, der ikke er et selvstændigt afstemningssted, kan afgive stemme hos en af vedkommende valgbestyrelse udpeget stemmemodtager.
Stk. 6.  Vælgere, der opholder sig på flyvepladser, vejrstationer m.v. uden for den kommunale inddeling kan afgive stemme hos en af Naalakkersuisut bemyndiget stemmemodtager.
Stk. 7.  Vælgere, der opholder sig i den øvrige del af riget, kan afgive stemme på et folkeregister eller hos en af Naalakkersuisut bemyndiget stemmemodtager.
Stk. 8.  Vælgere, der opholder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation.
Stk. 9.  Vælgere, der opholder sig ombord på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive stemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget stemmemodtager.
Stk. 10.  Stemmeafgivningen kan tidligst finde sted fra 1. januar i valgåret.
Stk. 11.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om afgivelse af brevstemme.

§ 34.  Naalakkersuisut tilvejebringer det fornødne materiale jf. § 35, stk. 1, til brug for afgivning af brevstemme i Grønland.
Stk. 2.  Ved stemmeafgivningen uden for Grønland anvendes det stemmemateriale, der anvendes ved tilsvarende afstemninger til valg i Danmark og på Færøerne.

§ 35.  Vælgeren får ved henvendelse til stemmemodtageren på et af de i § 33 nævnte afstemningssteder udleveret en stemmeseddel med dertil hørende konvolut, følgebrev og omslag. Uden overværelse af andre udfylder vælgeren straks stemmesedlen ved at anføre navnet på et af de partier, der har opstillet kandidater til kommunalbestyrelsen i den valgkreds, hvor vælgeren er opført på valglisten, eller navnet på én af de kandidater, der er opstillet til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2.  Så snart vælgeren har stemt, udfyldes følgebrevet. Det skal indeholde:
1)  En erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og uden overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og lukket denne. Vælgeren skal tillige afgive en erklæring på tro og love om, at han på valgdagen ikke eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte tidsfrister. Vælgerens underskrift på følgebrevet skal finde sted i overværelse af stemmemodtageren, og følgebrevet skal angive datoen for underskriften samt vælgerens fulde navn, fødselsdato, stilling og bopæl i den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten.
2)  En attest udstedt af stemmemodtageren som vidne om, at vælgerens underskrift er ægte og skrevet på den tid og det sted, som vælgeren har angivet, samt som vidne om, at stemmeafgivningen har fundet sted uden overværelse af andre. Attesten skal være underskrevet af den pågældende egenhændigt med angivelse af navn, stilling og bopæl.

§ 36.  Konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet indlægges i det dertil bestemte omslag, som lukkes og adresseres til den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten. På omslagets bagside anføres tydeligt vælgerens navn og bopæl. Stemmemodtageren indsender uden unødigt ophold omslaget til vedkommende kommune.

§ 37.  Kommunen videresender straks det indsendte omslag uåbnet til afstemningslederen på det afstemningssted, hvor den pågældende vælger er stemmeberettiget efter den bopæl, der er angivet på omslaget. Omslaget skal være afstemningslederen i hænde inden afstemningens afslutning.

§ 38.  Umiddelbart efter afstemningens afslutning åbnes de modtagne omslag af afstemningslederen, som undersøger, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Hvis en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et kryds ved den pågældende vælgers navn på valglisten, hvorefter konvolutten med stemmesedlen nedlægges uåbnet i stemmekassen.
Stk. 2.  Viser det sig, at omslaget hidrører fra en person, som ikke er opført på valglisten, eller som er afgået ved døden inden valgdagen, kommer brevstemmen ikke i betragtning. Det samme gælder, såfremt omslaget indeholder andet eller mere end ét følgebrev og én konvolut, eller der efter beskaffenheden af omslaget, følgebrevet eller konvolutten er grund til at antage, at de ikke er lovligt fremstillet, eller at der ved deres udfyldning, attestation eller underskrift ikke er gået frem som foreskrevet jf. § 35.
Stk. 3.  Omslag, der først modtages efter afstemningens afslutning, kan ikke tages i betragtning.
Stk. 4.  Brevstemmer fra vælgere, der har stemt på valgdagen, kan ikke tages i betragtning.
Stk. 5.  Samtlige omslag, følgebreve, konvolutter og stemmesedler indsendes sammen med det i § 45 nævnte materiale til valgbestyrelsen.


Valgets opgørelse mv
.

§ 39.  Så snart stemmeafgivningen er sluttet, sammenbinder afstemningslederen i særskilte pakker:
1)  de ikke udleverede stemmesedler, og
2)  de ved ombytning tilbageleverede stemmesedler.
Stk. 2.  Umiddelbart efter åbner afstemningslederen stemmekassen i de tilstedeværendes påsyn, hvorefter stemmesedlerne udtages og ordnes således, at stemmesedler afgivet for henholdsvis
1)  samme parti og dets kandidater,
2)  kandidater i samme kandidatforbund, og
3)  hver enkeltkandidat uden for partier og kandidatforbund samles i bunker for sig.
Stk. 3.  Derefter optælles hvor mange stemmer, der ved afstemningen er afgivet på hvert af de opstillede partier, hvert kandidatforbund og hver kandidat udenfor partierne.
Stk. 4.  Afstemningslederen foretager derefter, særskilt for hvert parti og hvert kandidatforbund, en opgørelse af, hvor mange af de afgivne stemmer, der skal henføres til hver enkelt kandidat.
Stk. 5.  Såfremt ikke mindst to personer med valgret har indfundet sig for at overvære stemmeoptællingen, der er offentlig, tilkalder afstemningslederen to personer med valgret som vidner.

§ 40.  En stemme er afgivet for det parti, inden for hvis felt vælgeren har sat kryds. En brevstemme er afgivet for det parti, hvis navn vælgeren har anført på brevstemmesedlen.
Stk. 2. En stemme er afgivet for den kandidat uden for partierne, ud for hvem vælgeren har sat kryds på stemmesedlen. En brevstemme er afgivet for den kandidat uden for partierne, hvis navn vælgeren har anført på brevstemmesedlen.
Stk. 3.  En stemme anses for afgivet for en kandidat, enten når vælgeren har sat kryds ud for kandidatens navn eller ud for både kandidaten og partilisten for det parti kandidaten er opstillet for. Tilsvarende gælder hvis vælgeren på brevstemmesedlen har anført navnet på en kandidat eller både navnet på en kandidat og navnet på det parti kandidaten er opstillet for.
Stk. 4.  Har vælgeren sat kryds ud for navnet på et parti eller inden for partifeltet på en sådan måde, at det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken af partiets kandidater vælgeren har villet give sin stemme, anses stemmesedlen som afgivet for partiet (partistemme).

§ 41.  En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig:
1)  når den er blank,
2)  når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilket af partierne eller hvilken kandidat uden for partierne, vælgeren har villet give sin stemme, eller
3)  når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet.
Stk. 2.  En brevstemmeseddel er ugyldig:
1)  når den er blank,
2)  når det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken kandidat udenfor partierne, vælgeren har villet give sin stemme,
3)  når en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel,
4)  når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet, eller at der ved dens udfyldning ikke er gået frem som foreskrevet.
Stk. 3.  Såfremt en stemmeseddel erklæres for ugyldig, bemærkes dette i den af afstemningslederen førte valgbog tillige med en kort angivelse af grunden til ugyldigheden.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bedømmelsen af gyldigheden afstemmesedler, herunder brevstemmesedler.

§ 42.  Umiddelbart efter optællingen af de afgivne stemmer foretages genoptælling af de afgivne stemmer. Først når to optællinger giver samme resultat, opgør afstemningslederen endeligt resultatet af stemmeafgivningen.

§ 43.  I valgbogen anføres en liste over de opstillede partier og kandidater. Det angives, hvor mange stemmer de enkelte partier har opnået, ligesom det angives, hvor mange stemmer de enkelte kandidater for hvert parti samt kandidater uden for partierne har opnået.

§ 44.  Afstemningsstedets resultat meddeles straks af afstemningslederen til valgbestyrelsen.
Stk. 2.  Meddelelsen ledsages af oplysning om antallet af personer med valgret på det enkelte afstemningssted samt om, hvorvidt der i forbindelse med valgets afholdelse har foreligget forhold, der vil kunne få indflydelse på valgresultatet.

§ 45.  Når valgbestyrelsen har modtaget resultaterne fra afstemningslederne opgør valgbestyrelsen det samlede resultat for valgkredsen og for hver oprindelig kommune, jf. stk. 4.
Stk. 2.  Ved opgørelsen foretages en sammentælling af stemmetallene for henholdsvis
1)  hvert parti og dets kandidater
2)  hvert kandidatforbunds kandidater
3)  hver enkeltkandidat.
Stk. 3.  Valgbestyrelsen fordeler mandaterne ved anvendelse af d'Hondts forholdstalsvalgmåde. En enkeltkandidat kan højest opnå ét mandat.
Stk. 4.  For hver oprindelig kommune, der indgår i kommunen, vælges ét af mandaterne i kommunalbestyrelsen som en geografisk repræsentant. Mandatet som geografisk repræsentant for en af de oprindelige kommuner, tilfalder den kandidat i det største parti eller kandidatforbund, som har opnået flest personlige stemmer i den oprindelige kommune. De geografiske repræsentanter skal være optaget på valglisten med fast bopæl i den oprindelige kommune. Har en enkeltkandidat opnået flere stemmer end noget parti eller kandidatforbund i kommunen, tilfalder mandatet vedkommende enkeltkandidat. Har flere partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater opnået lige mange stemmer, afgøres det ved lodtrækning, hvem af dem mandatet skal tilfalde. Lodtrækningen foretages af valgbestyrelsen.
Stk. 5.  De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller forbundets kandidater således, at de første mandater tilfalder de geografiske repræsentanter. De resterende mandater tilfalder den kandidat, der har opnået det højeste antal stemmer, næste mandat den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal stemmer indtil alle mandater er fordelt på kandidater. En kandidat valgt som geografisk repræsentant kan ikke vælges på almindeligt mandat.
Stk. 6.  Har flere partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater opnået samme kvotient, jf. stk. 2, afgøres det ved lodtrækning, der foretages af valgbestyrelsen, hvem af dem, mandatet skal tilfalde. Det samme gælder ved mandatfordeling mellem et partis eller kandidatforbunds kandidater, jf. stk. 5, i tilfælde af stemmelighed mellem flere af partiets eller forbundets kandidater.

§ 46.  Valgbestyrelsen udarbejder stedfortræderlister. På listerne opføres de kandidater, der ikke er valgt, men som er berettiget til at indtræde i kommunalbestyrelsen som stedfortrædere jf. §§ 54 - 56.
Stk. 2.  Stedfortræderlisterne udarbejdes for hvert parti og kandidatforbund, således at de kandidater, der ikke er valgt, opføres i rækkefølge efter deres stemmetal. Der udarbejdes en almindelig stedfortræderliste og en stedfortræderliste for geografiske repræsentanter.
Stk. 3.  Har flere kandidater inden for samme stedfortræderliste fået lige mange stemmer, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af valgbestyrelsen.

§ 47.  Valgbestyrelsen anfører i valgbogen, hvem den anser for valgt, og underretter skriftligt den eller de valgte om valget. Valgbestyrelsen anfører, om en kandidat er valgt som geografisk repræsentant og for hvilken oprindelige kommune, jf. § 45, stk. 4.

§ 48.  Senest dagen efter valget sammenbinder afstemningslederen de afgivne stemmesedler i særskilte pakker indeholdende:
1)  de gyldige stemmesedler og
2)  de blanke og øvrige ugyldige stemmesedler.
Stk. 2.  De i stk. l og de i § 39, stk. l, nævnte pakker indsendes derefter snarest muligt til valgbestyrelsen tillige med de benyttede valglister og den udfyldte og af afstemningslederen underskrevne valgbog.

§ 49.  Når valgbestyrelsen har modtaget stemmesedler, valglister og valgbøger som nævnt i § 39, stk. 1, og § 48 fra alle valgkredsens afstemningssteder, dog tidligst 2 uger efter valget, afholder den et møde, hvor gyldigheden af de stedfundne valg afgøres, jf. dog § 59.  De kandidater, der anses for valgt, opfordres til at deltage i mødet.
Stk. 2.  Indsigelse mod gyldigheden af valget kan fremsættes af kandidaterne ved valget, hvad enten disse har opnået valg eller ej, og i øvrigt af enhver vælger i den pågældende valgkreds.
Stk. 3.  Indsigelsen skal fremsættes skriftligt, ledsaget af en kort begrundelse og indleveres senest 7 dage efter valgets afholdelse til afstemningslederen på vedkommende afstemningssted.
Stk. 4.  Afstemningslederen videresender straks klagen til valgbestyrelsen ledsaget af de bemærkninger, pågældende finder anledning til at fremkomme med.
Stk. 5.  Såfremt indsigelse rejses af et af valgbestyrelsens medlemmer, og indsigelsen ikke har været forelagt afstemningslederen på vedkommende afstemningssted til udtalelse, udsættes spørgsmålets afgørelse, indtil sådan udtalelse foreligger.
Stk. 6.  Et valg anses for godkendt, når det ikke ved stemmeflerhed inden for valgbestyrelsen kasseres.
Stk. 7.  Valgbestyrelsens beslutninger anføres i valgbogen, og kopi af valgbogen indsendes til Valgnævnet.

§ 50.  De af valgbestyrelsen i henhold til § 49 trufne afgørelser kan inden 7 dage efter afgørelsen påklages til Valgnævnet, hvis afgørelse er endelig. Klage kan fremføres af de samme personer, som ifølge § 49, stk. 2, kan klage over valget til valgbestyrelsen. Klage indgives skriftligt til vedkommende valgbestyrelse, der snarest muligt videresender klagen til Valgnævnet ledsaget af sine bemærkninger.
Stk. 2.  Såfremt der ved et valg er begået betydelige fejl, er Valgnævnet berettiget til af egen drift og ved en begrundet afgørelse at erklære valget for ugyldigt og pålægge valgbestyrelsen at lade foretage omvalg.  Omvalg omfatter hele valgkredsen.

§ 51.  Omvalg skal afholdes snarest muligt.
Stk. 2.  Valgnævnet kan træffe bestemmelse om, at omvalg skal gennemføres på grundlag af en berigtiget valgliste. Ved berigtigelse slettes de personer der ikke da opfyldte betingelser for optagelse på valglisten, jf. §§ 22- 26. Ved berigtigelse optages de personer, der da opfyldte betingelser for optagelse på valglisten, jf. §§ 22- 26.
Stk. 3.  Træffes sådan bestemmelse, giver valgbestyrelsen nærmere regler for almindeligt eftersyn m.v. af den således udarbejdede valgliste.

§ 52.  Har valgbestyrelsen godkendt de nye medlemmers valg, og afgørelsen ikke inden udløbet af den i § 50, stk. 1, nævnte frist er indanket for Valgnævnet, fratræder den hidtidige kommunalbestyrelse den 30. april.
Stk. 2.  Er afgørelsen inden fristens udløb påklaget til Valgnævnet, vedbliver kommunalbestyrelsen at fungere, indtil Valgnævnet har truffet bestemmelse om, at omvalg ikke skal finde sted, eller lovligt omvalg har fundet sted.
Stk. 3.  En kommunalbestyrelse, der efter reglerne i stk. 1 fungerer efter den 30. april, kan ikke uden samtykke fra Naalakkersuisut afholde udgifter, der ikke er fastsat i det vedtagne budget, eller i øvrigt indgå nogen forpligtelse, som ikke er hjemlet i budgettet.

§ 53.  Så snart de hidtidige medlemmer af kommunalbestyrelsen er fratrådt, tiltræder den nyvalgte kommunalbestyrelse.
Stk. 2.  Selv om kommunalbestyrelsen er fratrådt, varetager den hidtidige borgmester de daglige forretninger i kommunen, indtil den nye kommunalbestyrelse har konstitueret sig.


Medlemmers udtræden i valgperioden

§ 54.  Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge.
Stk. 2.   Er begæringen begrundet i helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsag, der vanskeliggør den pågældendes medlemskab, skal begæringen normalt tages til følge.
Stk. 3.  Når et medlem i valgperioden udtræder af kommunalbestyrelsen, umyndiggøres eller afgår ved døden, indtræder en stedfortræder i det pågældende medlems sted. Det samme er tilfældet, hvis Valgbarhedsnævnet træffer afgørelse om, at en valgt kandidat ikke er valgbar.
Stk. 4.  Opgiver et medlem midlertidigt sin bopæl i valgkredsen, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at den pågældende ikke mister sin valgbarhed og således alene skal udtræde af kommunalbestyrelsen, indtil den pågældende på ny tager fast bopæl i valgkredsen.

§ 55. Opgiver et medlem af kommunalbestyrelsen, valgt som geografisk repræsentant, sin bopæl i den oprindelige kommune, jf. § 45, stk. 4, mister vedkommende ikke sin valgbarhed og skal ikke udtræde af kommunalbestyrelsen.

§ 56.  Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem, der som led i udøvelsen af kommunalbestyrelseshverv, bliver udpeget til formand på fuldtid i en landsdækkende kommunal interesseorganisation, udtræder midlertidigt af kommunalbestyrelsen, så længe formandshvervet varetages.

§ 57.  Udtræder en enkeltkandidat, der ikke har indgået kandidatforbund, af de i § 54 eller § 55 nævnte grunde, skal der afholdes udfyldningsvalg, jf. dog § 58.
Stk. 2.  Er det ledigblevne mandat opnået af en kandidat, der er opstillet for et parti, eller som har indgået kandidatforbund, tilfalder mandatet den af partiets eller forbundets kandidater, der uden at være blevet valgt har opnået det højeste antal stemmer i valgkredsen, jf. § 46. Er det ledigblevne mandat opnået af en geografisk repræsentant tilfalder mandatet den af partiets eller kandidatforbundets kandidater, der uden at være blevet valgt har opnået det højeste antal stemmer i den oprindelige kommune.
Stk. 3.  Hvis et parti eller et kandidatforbund ikke har stedfortrædere til at besætte et ledigt mandat i en valgkreds, skal der afholdes udfyldningsvalg, jf. dog § 58.
Stk. 4.  Den, der vælges ved udfyldningsvalg, skal kun vælges for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om forberedelse, gennemførelse og opgørelse af udfyldningsvalg.

§ 58.  Såfremt over halvdelen af kommunalbestyrelsens oprindelige medlemmer vedtager det, skal der uanset bestemmelserne i § 57 ikke afholdes udfyldningsvalg.


Valgbarhedsnævn

§ 59.  Naalakkersuisut nedsætter et valgbarhedsnævn, der består af landsdommeren for Grønlands Landsret som formand og 4 andre medlemmer, hvoraf De Grønlandske Kommuners Landsforening udpeger 2 blandt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmerne og Inatsisartut udpeger 2 blandt sine medlemmer. Samtidig udpeges en stedfortræder for hvert af de 4 medlemmer. Valgene gælder for op til 4 år eller indtil der udpeges nye medlemmer.
Stk. 2.  Nævnet træffer afgørelse i alle spørgsmål om et medlem af en kommunalbestyrelse eller en stedfortræder har fortabt sin valgbarhed, jf. § 4. Biskoppen tilforordnes nævnet i sager vedrørende valgbarhed til menighedsrepræsentationerne.
Stk. 3.  Inden én måned efter valg til kommunalbestyrelser har fundet sted tilsender valgbestyrelsen Valgbarhedsnævnet en liste over samtlige valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere med oplysning om navne og cpr.nr.
Stk. 4.  Valgbarhedsnævnet eller valgbestyrelsen indhenter hos Politimesteren for Grønland en udtalelse om, hvorvidt de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer eller stedfortrædere har været pålagt foranstaltninger jf. § 5. Er dette tilfældet indsender Politimesteren en udskrift af afgørelsen til Valgbarhedsnævnet.
Stk. 5.  Bliver et medlem eller en stedfortræder i valgperioden pålagt en kriminalretlig foranstaltning, jf. § 5, indsender Politimesteren i Grønland en udskrift af afgørelsen i sagen til Valgbarhedsnævnet.
Stk. 6.  Valgbarhedsnævnet meddeler uden ugrundet ophold kommunalbestyrelsen og det pågældende medlem eller stedfortræder sin afgørelse, der træffes på baggrund af den foreliggende udtalelse fra Politimesteren. 
Stk. 7.  Reglerne i stk. 1 til 6 gælder tillige for medlemmer af kommissioner, nævn og råd mv., hvor medlemskab er betinget af valgbarhed til kommunale råd, idet dog tidsfristen på én måned regnes fra datoen for vedkommendes udpegning.
Stk. 8. Valgbarhedsnævnets afgørelser er endelige.


Kapitel 2
Valg til bygdebestyrelsen

§ 60.  Der vælges fælles bygdebestyrelser. En fælles bygdebestyrelse skal omfatte mindst 2 bygder inden for samme kommune.
Stk. 2.  Afgørelse om i hvilke bygder, der kan vælge fælles bygdebestyrelse og om antal medlemmer, der skal vælges hertil, træffes af kommunalbestyrelsen.
Stk. 3.  Afgørelse herom træffes inden udgangen af det år, der ligger forud for valg til fælles bygdebestyrelser. Valg til fælles bygdebestyrelser finder sted i april samme år som valg til kommunalbestyrelsen. Valgbestyrelsen fastsætter dato for valgets afholdelse.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan undtagelsesvis dispensere fra kravet i stk. 1, 2. pkt., for så vidt angår særligt afsides beliggende eller folkerige bygder. Naalakkersuisut kan ved afgørelsen tillægge det vægt, i hvilket omfang den pågældende kommunalbestyrelse har sammensat fælles bygdebestyrelser, som omfatter mere end 2 bygder.
Stk. 5.  Ved valg til fælles bygdebestyrelser udgør de bygder, der omfattes af en fælles bygdebestyrelse, én valgkreds.

§ 61.  Valgret til fælles bygdebestyrelse har enhver, der opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen, jf. § 1, og som har fast bopæl i valgkredsen senest 14 dage forud for valget samt personer omfattet af § 2.
Stk. 2.  Valgbestyrelsen udarbejder pr. den 14. dag forud for valget en valgliste over de i valgkredsen bosatte personer, der har valgret på den dag, da valget skal finde sted.
Stk. 3.  Valglisterne fremlægges umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 hverdage.
Stk. 4.  Såfremt en person, der er opført på valglisten, tager fast bopæl uden for valgkredsen efter valglistens udfærdigelse, slettes han af valglisten.
Stk. 5.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
Stk. 6.  Med hensyn til valglister finder reglerne i §§ 22 - 26 tilsvarende anvendelse.

§ 62.  Valgbar til fælles bygdebestyrelse er enhver, der i henhold til § 61, stk. 1, jf. § 1, har valgret til denne og har fast bopæl i valgkredsen senest 14 dage før valget, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af bygdebestyrelsen. Fristerne regnes fra valgdagen.
Stk. 2.  En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretlige foranstaltninger.

§ 63.  Bygdebestyrelsen vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig.
Stk. 2.  Valgperioden for bygdebestyrelsen følger valgperioden for kommunalbestyrelsen, jf. § 7.

§ 64.  Valget forberedes, ledes og gennemføres i hver kommune af valgbestyrelsen.
Stk. 2.  Valgbestyrelsen udpeger for hvert af valgkredsens afstemningssteder en valgberettiget person som leder af afstemningen inden for vedkommende afstemningssted og eventuelt et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.  Afstemningslederne og de tilforordnede kan samtidig være udpeget som sådan i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen og menighedsrepræsentationen.
Stk. 3.  
Med hensyn til valgets forberedelse i øvrigt finder reglerne i §§ 8 -13 tilsvarende anvendelse.

§ 65.  Anmeldelse af kandidater skal være indgivet til afstemningslederen i bygden senest kl. 12.00 den 10. dag forud for valget.
Stk. 2.  Med hensyn til kandidatanmeldelse m.v. finder reglerne i §§ 14-21 tilsvarende anvendelse.

§ 66.  Afstemning sker ved anvendelse af fortrykt stemmeseddel. Stemmesedlerne skal være påtrykt betegnelsen "Bygdebestyrelsesvalget" på grønlandsk og dansk. Valgbestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe og fordele det fornødne antal stemmesedler til hver valgkreds og afstemningssted.
Stk. 2.  Valget sker i det af valgbestyrelsen på hvert afstemningssted anviste lokale.
Stk. 3.  Afstemningslederen tilvejebringer stemmekasse til bygdebestyrelsesvalget.
Stk. 4.  Med hensyn til afstemningen ved valget finder reglerne i §§ 27 - 31 tilsvarende anvendelse.
Stk. 5.  Vælgere, der vil være forhindret i eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte tidsfrister, kan afgive stemme efter reglerne i §§ 32 - 38, herunder anvende det danske brevstemmemateriale ved stemmeafgivning uden for Grønland.

§ 67.  Med hensyn til opgørelse af og indberetning om valgets resultat i de enkelte valgkredse samt medlemmers udtræden i valgperioden mv. finder reglerne for valg til kommunalbestyrelsen, jf. kap. 1, tilsvarende anvendelse. Reglerne om geografiske repræsentanter finder ikke anvendelse.


Kapitel 3
Valg til menighedsrepræsentationen

§ 68.  Medlemmer af Kalaallit Nunaanni Ilagiit (den grønlandske folkekirke) har valgret til menighedsrepræsentationer, når de opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen, jf. § 1 eller er omfattet af § 2. Valg til menighedsrepræsentationerne finder sted samtidig med valg til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
Stk. 3.  Med hensyn til valglister finder reglerne i §§ 22 - 26 tilsvarende anvendelse.

§ 69.  Valgbar til menighedsrepræsentationen er, bortset fra de i stk. 3 nævnte, enhver, der i henhold til § 68, stk. 1, jf. § 1, har valgret til denne og har fast bopæl i valgkredsen senest 6 uger før valget, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af en menighedsrepræsentation. Fristerne regnes fra valgdagen.
Stk. 2.  En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretlige foranstaltninger.
Stk. 3.  Personer, som i henhold til den til enhver tid gældende inatsisartutlov om Kirken, er fødte medlemmer af menighedsrepræsentationen, kan ikke vælges til denne.

§ 70.  Naalakkersuisut fastsætter efter forudgående høring af Biskoppen ved hvilke kirker og skolekapeller, der kan vælges en menighedsrepræsentation samt det antal medlemmer til menighedsrepræsentationen, der skal vælges hvert sted.
Stk. 2.  For de steders vedkommende, hvor der ikke kan vælges en menighedsrepræsentation, træffer Naalakkersuisut bestemmelse om, hvor de derboende vælgere, jf. § 67, kan deltage i valget af menighedsrepræsentation.

§ 71.  Menighedsrepræsentanterne vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig.
Stk. 2.  Valgperioden for menighedsrepræsentationen følger valgperioden for kommunalbestyrelsen, jf. § 7.

§ 72.  Valget forberedes, ledes og gennemføres i hver kommune af valgbestyrelsen.
Stk. 2.  Med hensyn til valgets forberedelse finder reglerne i §§ 8 – 13 tilsvarende anvendelse.

§ 73.  Senest 2 måneder før valg til menighedsrepræsentationen, indkaldes på foranledning af præstegældets kirkebogsførende præst til et menighedsmøde. På menighedsmødet redegøres for menighedsrepræsentanternes opgaver og det undersøges om der kan opnås enighed om at foreslå valg af mindst det nødvendige antal menighedsrepræsentanter. I givet fald udarbejdes på eller i forbindelse med mødet en fortegnelse over de kandidater, der ønskes valgt, jf. § 74, stk. 1.
Stk. 2.  Det i stk. l nævnte møde indkaldes ved offentliggørelse under gudstjenesterne på de tre senest forud for mødet faldende søndage, hvor tid og sted for mødet oplyses, ved opslag og i øvrigt efter valgbestyrelsens nærmere bestemmelse.
Stk. 3.  Til deltagelse i det pågældende møde har kun personer adgang, som har valgret til menighedsrepræsentationen.
Stk. 4.  Uanset om der på det i stk. l nævnte møde bliver enighed om det fornødne antal kandidater, kan anmeldelse af andre kandidater ske senest inden den i § 74, stk. 1, nævnte frist til afstemningslederen for vedkommende afstemningssted.

§ 74.  Anmeldelse af kandidater skal ske på de af valgbestyrelsen udarbejdede kandidatanmeldelsesblanketter, som indleveres til afstemningslederen for vedkommende afstemningssted senest kl. 12.00, 4 uger inden valget.
Stk. 2.  Kandidaterne skal ved deres underskrift have erklæret sig indforstået med, at de opstilles ved valget samt at Valgbestyrelsen eller Valgbarhedsnævnet hos Politimesteren i Grønland kan indhente udskrift fra Kriminalregisteret til brug for valgbarhedsprøvelse, jf. § 59, stk. 4.
Stk. 3.  Der skal være mindst 5 stillere for hver kandidat, og kun personer, der har valgret til menighedsrepræsentationen, kan være stillere. Ingen kan være stiller for mere end én kandidat.
Stk. 4.  En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse overfor afstemningslederen senest inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist.
Stk. 5.  Foreligger der ved fristens udløb ikke flere kandidater, end der skal vælges til menighedsrepræsentationen, anses de pågældende kandidater for valgt.
Stk. 6.  Såfremt der ved fristens udløb er opstillet flere kandidater, end der skal vælges til menighedsrepræsentationen, afholdes valg til denne, og kandidaternes navne offentliggøres ved opslag samt i øvrigt efter valgbestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 75.  Afstemning sker ved anvendelse af fortrykt stemmeseddel. Stemmesedlerne skal være påtrykt betegnelsen "Menighedsrepræsentationsvalget" på grønlandsk og dansk. Valgbestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe og fordele det fornødne antal stemmesedler til hver valgkreds og afstemningssted.
Stk. 2.  Valget sker samtidig med valget til kommunalbestyrelsen i det af valgbestyrelsen på hvert afstemningssted anviste lokale.
Stk. 3.  Afstemningslederen tilvejebringer en særlig stemmekasse til menighedsrepræsentationsvalget.
Stk. 4.  Med hensyn til valgets gennemførelse i øvrigt herunder stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel finder reglerne i §§ 27 - 38 tilsvarende anvendelse.

§ 76.  Ved opgørelse af valget tilfalder første mandat den person, der har fået det højeste antal stemmer, andet mandat den person, der har fået det næsthøjeste antal stemmer indtil samtlige pladser i menighedsrepræsentationen er fordelt.
Stk. 2.  Har flere kandidater fået lige mange stemmer, afgøres det ved lodtrækning, der foretages af valgbestyrelsen, hvem af de pågældende, der er valgt.
Stk. 3.  Valgbestyrelsen udarbejder en stedfortræderliste, hvor de kandidater, der ikke er valgt opføres i rækkefølge efter deres stemmetal. Har flere kandidater fået lige mange stemmer, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af valgbestyrelsen.
Stk. 4.  Med hensyn til valgets opgørelse i øvrigt finder reglerne i §§ 39, 41-44, og 47-52 tilsvarende anvendelse.

§ 77.  Dersom et valgt medlem udtræder af menighedsrepræsentationen, umyndiggøres elle afgår ved døden i løbet af valgperioden, indtræder en stedfortræder i det pågældende medlems sted.
Stk. 2.  Har et medlem midlertidigt forfald i over 1 måned, indtræder en stedfortræder midlertidigt i menighedsrepræsentationen.
Stk. 3.  Såfremt der i de i stk. l nævnte situationer ingen stedfortræder findes til at indtræde i medlemmets plads, vælger de øvrige valgte medlemmer en ny repræsentant for resten af valgperioden.

 

Kapitel 4
Fællesbestemmelser

§ 78.  Det i loven nævnte Valgnævn er det i landstingslov om valg til Grønlands Landsting nævnte. Valgnævnets virksomhed udøves efter reglerne i § 54 i ovennævnte landstingslov.

§ 79.  Udgifterne i forbindelse med det i § 59 nævnte Valgbarhedsnævns virksomhed afholdes af landskassen.
Stk. 2.  Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for Nævnet.
Stk. 3.  Der ydes formanden et vederlag, der fastsættes af Naalakkersuisut i henhold til den til enhver tid gældende dommeraftale.
Stk. 4.  De folkevalgte medlemmer af Nævnet vederlægges efter reglerne i landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret mv.

§ 80.  Valgnævnet kan foretage sådanne afvigelser fra denne inatsisartutlovs regler, som efter omstændighederne anses for nødvendige, forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrol med valgenes gennemførelse i det hele fortsat er sikret. Valgnævnet skal i den af nævnet førte valgbog redegøre for de i medfør af nærværende bestemmelse foretagne afvigelser og om baggrunden herfor.

§ 81.  Udgifter til tryksager, offentliggørelser og stemmesedler mv. afholdes af vedkommende kommune, der tillige stiller sekretariatsbistand til rådighed for valgbestyrelsen.
Stk. 2.  Naalakkersuisut afholder omkostninger til brevstemmemateriale og valgbøger.

§ 82.  En vælger, som har afgivet stemme har ikke pligt til i nogen sag for retten eller i øvrigt at oplyse, på hvilken kandidat eller hvilket parti vedkommende har stemt.

§ 83.  Forsømmer nogen udførelsen af forretninger i henhold til §§ 8, stk. 2, 10, stk. 1-2, 12, 13, 19, 20, 22, 23, stk. 1, 24, stk. 3, 25, stk. 1, 26, stk. 2-4, 27, stk. 1, 30, stk. 1-2, 35, 36, 38, stk. 1 og 5, 39, 42, 43, 44, 45, stk. 1, 46, stk. 1, 47, 48, 49, stk. 1, 4 og 7, 50, stk. 1, 52, stk. 2, 59, stk. 2, 60, stk. 3, 61, stk. 6, 64, stk. 1 og 3, 66, stk. 4-5, 67, 68, stk. 3, 72, 73, stk. 1, 75, stk. 4 samt § 76, stk. 4 kan den pågældende idømmes foranstaltninger efter kriminalloven.
Stk. 2.  I regler udstedt i medfør af inatsisartutloven kan der fastsættes foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Hvor inatsisartutloven eller regler udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

§ 84.  Medlemmer af valgbestyrelsen eller andre, som efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov har ret til at være til stede i de lokaler, i hvilke stemmesedler modtages, må ikke
1)  under afstemningen give en vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, på
hvilken kandidat vælgeren skal stemme,
2)  give andre underretning om, hvorvidt en vælger har været til stede, forlangt eller
afleveret stemmeseddel, eller
3)  meddele andre, hvad de på stemmestedet har erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller parti vælgeren har givet sin stemme.
Stk. 2.  Der er ikke tilladt at føre anden kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme, end den, der er foreskrevet i denne Inatsisartutlov.
Stk. 3.  Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan medføre foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland.

§ 85.  Inatsisartutloven træder i kraft 1. januar 2013. Samtidig ophæves landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer samt kapitel 2 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 22. januar 2009 om valg til fælles bygdebestyrelser i april 2009.  Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. januar 2013 træffe afgørelse efter § 60, stk. 2 med virkning for valg til fælles bygdebestyrelse i 2013.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012
Kuupik Kleist


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)