Offentliggjort på www.nanoq.gl den 6. juni 2012
 

Inatsisartutlov nr. 4 af 4. juni 2012 om Greenland Oil Spill Response A/S

 

Stiftelse,  formål og hæftelse

§ 1.  Naalakkersuisut stifter et aktieselskab med en aktiekapital på 500.000 kr. ved stiftelsen.
Stk. 2.  Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response A/S. Selskabets binavne er Kalaallit Nunaanni Uuliamik Mingutsitsinermi Upalungaaqqut A/S (Greenland Oil Spill Response A/S) og Grønlandsk Olieforureningsberedskab A/S (Greenland Oil Spill Response A/S). Selskabet kan drive virksomhed under andre binavne.
Stk. 3. Selskabets aktiekapital tegnes og berigtiges af Naalakkersuisut og indehaves af Grønlands Selvstyre, jf. dog § 4. Aktiekapitalen berigtiges ved indskydelse af aktiver i form af udstyr til brug for olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning efter olieforurening eller lignende.
Stk. 4.  Selskabets formål er at drive virksomhed på et forretningsmæssigt grundlag vedrørende olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning efter olieforurening og anden dermed beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i Grønland. Selskabet kan også drive sådan virksomhed inden for andre områder i Grønland, i det omfang det fremgår af selskabets vedtægter.
Stk. 5.  Selskabets formål er endvidere at medvirke til etablering, drift og udbygning af et olieforureningsberedskab inden for råstofområdet i Grønland, herunder ved aktiv deltagelse i øvelser.
Stk. 6.  Selskabet er en selvstændig virksomhed. Selskabet driver virksomhed uden hæftelse for Grønlands Selvstyre.


Definitioner

§ 2.  Ved olie forstås olie og andre kulbrinter. Tilsvarende gælder for olieforurening, olieforureningsberedskab og olieforureningsbekæmpelse.
Stk. 2.  Ved råstofloven forstås inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven).
Stk. 3.  Ved selskabet forstås Greenland Oil Spill Response A/S.


Drift og finansiering

§ 3.  Selskabet kan ikke optage lån til drift af sin virksomhed, herunder til finansiering af anlægsinvesteringer, medmindre optagelsen af lån er godkendt af generalforsamlingen. Lån må kun optages på grundlag af en finansierings‑ og investeringsplan, der er godkendt af generalforsamlingen.


Selvstyrets salg af aktier

§ 4.  Naalakkersuisut kan efter 1. januar 2016 sælge op til en tredjedel af aktierne i selskabet, efter 1. januar 2018 sælge op til to tredjedele af aktierne og efter 1. januar 2020 sælge alle aktierne.
Stk. 2.  §§ 8 og 9 finder ikke anvendelse, når mindst to tredjedele af aktierne i selskabet ejes af andre end Grønland Selvstyre.


Generalforsamling, bestyrelse og direktion

§ 5.  Bestyrelsen skal samlet have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt indsigt i råstofaktiviteter, olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse og miljøoprydning efter olieforurening.
Stk. 2.  En person, der er medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut må ikke være bestyrelsesmedlem. Det samme gælder for en person, der er omfattet af et af forholdene nævnt i § 6, stk. 1, nr. 3-5.
Stk. 3.  Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis mindst to tredjedele af aktierne i selskabet ejes af andre end Grønlands Selvstyre.

§ 6.  Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på supplerende valg til bestyrelsen for resten af valgperioden, hvis et af de følgende forhold indtræder for et bestyrelsesmedlem, der er valgt på generalforsamlingen:
1)  Bestyrelsesmedlemmet udtræder.
2)  Bestyrelsesmedlemmet bliver medlem af Naalakkersuisut eller Inatsisartut.
3)  Bestyrelsesmedlemmet kommer under konkurs.
4)  Bestyrelsesmedlemmet har gjort sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen.
5)  Bestyrelsesmedlemmet har, på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse, vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet.
Stk. 2.  I et tilfælde nævnt i stk. 1, nr. 2-5, skal bestyrelsesmedlemmet straks underrette bestyrelsen om forholdet og straks udtræde af bestyrelsen.
Stk. 3.  Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis mindst to tredjedele af aktierne i selskabet ejes af andre end Grønlands Selvstyre.

§ 7.  Som direktør kan kun ansættes en person, der generelt har kompetencer svarende til bestyrelsens kompetencer, jf. § 5, stk. 1.
Stk. 2.  En person, der er dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller for overtrædelser af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland, må ikke være direktør.
Stk. 3.  En person, der er medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut må ikke være direktør.
Stk. 4.  Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis mindst to tredjedele af aktierne i selskabet ejes af andre end Grønlands Selvstyre.


Rettighedshaveres og andres aftaler med selskabet om dets ydelser

§ 8.  En rettighedshaver, der er meddelt en tilladelse efter råstofloven, skal indgå og opfylde en aftale med selskabet om dets levering af ydelser vedrørende olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse og miljøoprydning efter olieforurening, i det omfang selskabet tilbyder levering af sådanne ydelser og de vedrører tilladelsen eller aktiviteter omfattet af tilladelsen, jfr. stk. 2 og 3.
Stk. 2.  En aftale nævnt i stk. 1 skal indgås og opfyldes i følgende tilfælde:
1)  Når tilladelsen er en tilladelse til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinter i et indre farvand i Grønland eller i søterritoriet, den eksklusive økonomiske zone eller kontinentalsokkelområdet ved Grønland. Rettighedshaveren skal da betale abonnementsvederlag i tilladelsesperioden samt rådighedsvederlag, i det omfang aktiviteter udføres, og ydelsesvederlag, i det omfang ydelser modtages, jf. § 9.
2)  Når tilladelsen er en tilladelse til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinter eller mineraler i et landområde i Grønland og skibe eller andre fartøjer anvendes i et indre farvand i Grønland eller i søterritoriet eller den eksklusive økonomiske zone ved Grønland i forbindelse med aktiviteter omfattet af tilladelsen. Rettighedshaveren skal da betale rådighedsvederlag, i det omfang aktiviteter udføres, og ydelsesvederlag, i det omfang ydelser modtages, jf. § 9.
3)  Når tilladelsen er en tilladelse til etablering og drift af en rørledning til brug for aktiviteter omfattet af råstofloven og rørledningen etableres helt eller delvist i et indre farvand i Grønland eller i søterritoriet eller den eksklusive økonomiske zone ved Grønland. Rettighedshaveren skal da betale abonnementsvederlag i tilladelsesperioden samt rådighedsvederlag, i det omfang aktiviteter udføres, og ydelsesvederlag, i det omfang ydelser modtages, jf. § 9.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at en aftale nævnt i stk. 1 skal indgås og opfyldes i andre tilfælde end de i stk. 2 nævnte.
Stk. 4.  Det anførte i stk. 1-3 gælder dog ikke, i det omfang ydelserne eller selskabets vilkår for levering af ydelserne klart ikke er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende og rettighedshaveren godtgør dette. Det anførte i stk. 1-3 gælder endvidere ikke, i det omfang rettighedshaveren indgår og opfylder en eller flere aftaler med en eller flere andre grønlandske virksomheder om deres levering af ydelser svarende til ydelserne omfattet af stk. 1-3.
Stk. 5.  Når en aftale nævnt i stk. 1 skal indgås og opfyldes, jf. stk. 1-3, kan Naalakkersuisut meddele rettighedshaveren påbud om, at denne ikke må udføre aktiviteter efter tilladelsen, før rettighedshaveren enten har indgået og opfyldt en sådan aftale eller har godtgjort et af følgende forhold:
1)  Selskabets ydelser eller selskabets vilkår for levering af ydelserne er klart ikke konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende, jf. stk. 4.
2)  Rettighedshaveren har indgået og opfyldt en eller flere aftaler med en eller flere andre grønlandske virksomheder om deres levering af ydelser svarende til ydelserne omfattet af stk. 1-3, jf. stk. 4.
Stk. 6.  En rettighedshaver, der indgår og opfylder en aftale nævnt i stk. 1, skal også foretage andre aktiviteter og træffe andre foranstaltninger, herunder indgå og opfylde aftaler med andre leverandører om levering af ydelser nævnt i stk. 1, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde krav om olieforureningsberedskab mv. efter råstofloven, tilladelsen eller en plan for aktiviteter efter tilladelsen.

§ 9.  Ydelser omfattet af en aftale nævnt i § 8 skal leveres til markedspriser og på markedsvilkår. Priser og vilkår skal dog fastsættes under hensyntagen til, at selskabet skal medvirke til etablering, drift og udbygning af et olieforureningsberedskab inden for råstofområdet i Grønland, jf. § 1, stk. 5, og at selskabets udgifter i forbindelse dermed bør dækkes ved ydelsesmodtageres betaling af vederlag for selskabets ydelser.
Stk. 2.  Selskabets vederlag for ydelser omfattet af en aftale nævnt i § 8 kan blandt andet fastsættes som en eller flere af de følgende typer vederlag:
1)  Et beløb, der betales for adgang til selskabets ydelser i en periode, uanset om aktiviteter udføres eller ikke udføres, og uanset om konkrete ydelser modtages eller ikke modtages (abonnementsvederlag).
2)  Et beløb, der betales for adgang til selskabets ydelser i en periode, i det omfang aktiviteter udføres, men uanset om konkrete ydelser modtages eller ikke modtages (rådighedsvederlag).
3)  Et beløb, der betales i det omfang konkrete ydelser modtages, (ydelsesvederlag), herunder brugsbetaling (eller lejebetaling) for brug (eller leje) af beredskabsudstyr.
Stk. 3.  Abonnementsvederlag betales periodevist forud. Det samme gælder for rådighedsvederlag, i det omfang aktiviteternes omfang er kendt forud for deres udførelse.


Lovvalg og værneting for retssager

§ 10.  Retssager mod selskabet kan kun anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans, medmindre andet følger af internationale overenskomster eller selskabet aftaler andet med dets leverandør eller tjenesteyder.
Stk. 2.  Retssager om krav vedrørende selskabets virksomhed efter denne inatsisartutlov, herunder privatretlige krav mod parter med hjemsted her i landet eller i udlandet, kan af selskabet anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans, medmindre andet følger af internationale overenskomster eller selskabet aftaler andet med dets leverandør eller tjenesteyder.
Stk. 3.  Sager efter stk. 1 og 2, skal afgøres efter grønlandsk ret, medmindre andet følger af internationale overenskomster.


Myndighedsbehandling med videre

§ 11.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om varetagelse af særlige opgaver efter § 1, stk. 5, indholdet af aftaler efter § 8 samt om ydelser og om generelle vilkår for prisfastsættelse efter § 9.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fører tilsyn med at selskabets udstyr opfylder formålet i § 1, stk. 4, drift og vedligeholdelse af et olieforureningsberedskab efter § 1, stk. 5 samt indhold af aftaler om ydelser med selskabet og beregning af vederlag herfor efter §§ 8 og 9. Tilsynsmyndighedens medarbejdere har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til at foretage fysisk inspektion af selskabets udstyr.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan meddele påbud om overholdelse af inatsisartutloven og bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven.
Stk. 4. Rettighedshavere og selskabet skal meddele alle oplysninger, som er nødvendige for, at Naalakkersuisut kan udføre et forsvarligt tilsyn efter stk. 2. Naalakkersuisut kan til gennemførelse af tilsyn omfattet af inatsisartutloven pålægge selskabet og rettighedshavere at give oplysninger på den måde og i den form, som Naalakkersuisut finder nødvendig.


Sanktioner og ikrafttræden med videre

§ 12.  Der kan idømmes bøde til den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
1)  Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en myndighed har krav på efter § 11, stk. 4.
2)  Undlader at indgå eller opfylde en aftale, der skal indgås og opfyldes efter § 8, stk. 1-4.
3)  Undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 8, stk. 5, eller § 11, stk. 3.
Stk. 2.  I bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven kan det fastsættes, at der for overtrædelse af bestemmelserne kan idømmes bøde.
Stk. 3.  Hvor inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 4.  Sager efter stk. 1-3 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
Stk. 5.  Bøder, der idømmes i medfør af denne inatsisartutlov eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven, tilfalder landskassen.

§ 13.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2012.
Stk. 2.  Inatsisartutloven finder anvendelse på tilladelser efter råstofloven, herunder også tilladelser som er meddelt ved inatsisartutlovens ikrafttræden, samt rettighedshavere efter sådanne tilladelser.
Grønlands Selvstyre, den 4. juni 2012
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)