Offentliggjort på www.nanoq.gl den 6. juni 2012
 

Inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet
(præcisering af regnskabsbestemmelser m.v.)

 

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet foretages følgende ændringer:

1.  I § 27 indsættes som stk. 5:
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om eksamen og prøver, herunder blandt andet bestemmelser om besvarelse af opgaver, bedømmelse, censur, identifikation af eksaminanderne, offentlighed, karakter og vægtningen heraf i eksamensresultatet, eksamensbeviser, eksamenstilmelding, forudsætninger for deltagelse i eksamen, eksamensafmelding, eksamensplanlægning, anvendelse af hjælpemidler, sygeeksamen, eventuel reeksamen, bortvisning fra eksamen, klage eller frister for indgivelse af klage.”

2.  § 42 affattes således:
§ 42.  Brancheskolens regnskabsår er finansåret. Brancheskolerne skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Stk. 2.  Driftsregnskabet skal indeholde særskilt regnskab for anvendelse af finanslovsbevillingen.
Stk. 3.  Driftsregnskabet skal indeholde særskilt regnskab for brancheskolens undervisningsvirksomhed, for anden virksomhed, herunder særligt regnskab for hver enkelt type af anden virksomhed.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for den budget- og regnskabsmæssige adskillelse mellem skolens undervisningsvirksomhed og anden virksomhed.
Stk. 5.  Brancheskolerne kan inden for et på finansloven fastsat beløb overføre et eventuelt over- eller underskud på skolens drift til det efterfølgende finansår.
Stk. 6.  Driftsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision.
Stk. 7.  Bestyrelsen forelægger inden en af Naalakkersuisut fastsat frist det af bestyrelsen godkendte driftsregnskab og dertil hørende revisionsprotokollat for Naalakkersuisut til godkendelse.
Stk. 8.  Bestyrelsen skal i forbindelse med driftsregnskabets forelæggelse samtidig offentliggøre driftsregnskabet.”

3.  I § 44 indsættes som stk. 3:
”Stk. 3. 
Naalakkersuisut kan efter indstilling fra et sagkyndigt organ godkende praktikvirksomheder i forhold til uddannelser, som ikke er tilknyttet en erhvervs- eller brancheskole.”

4.  I § 45 indsættes efter ”§ 44”: ”, stk. 1”.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013.
Grønlands Selvstyre, den 4. juni 2012
Kuupik Kleist


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)