Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. november 2011
 

Inatsisartutlov nr. 20 af 22. november 2011 om koncession til sportsfiskeri.

 

Kapitel 1.
Anvendelsesområde

§ 1.  Loven regulerer tildeling af koncession til en bestemt elv eller et nærmere afgrænset vandområde i Grønland med henblik på sportsfiskeri efter fjeldørred (Salvelinus alpinus).
Stk. 2.   Koncessionshaveren opnår eneret til at udbyde sportsfiskeri mod betaling til danske statsborgere, der ikke har fast bopæl i Grønland og til udenlandske statsborgere, der ikke har haft fast bopæl i Grønland i de forudgående 2 år.

 

Kapitel 2.
Koncession til sportsfiskeri

§ 2.  I en elv eller et nærmere afgrænset vandområde, hvor der er tildelt koncession, vil der ikke være almindelig adgang til fiskeri for personer, der er danske statsborgere og som ikke har fast bopæl i Grønland, selvom de har indløst et nationalt gældende fiskekort.
Stk. 2.  Der vil endvidere ikke være almindelig adgang til fiskeri for udenlandske statsborgere, der ikke har haft fast bopæl i Grønland i de forudgående 2 år, selvom de har indløst et nationalt gældende fiskekort.
Stk. 3.  Danske statsborgere med fast bopæl i Grønland samt statsborgere fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland og har haft det i 2 sammenhængende år, må fortsat udøve fiskeri i de områder, hvortil der er tildelt koncession.

§ 3.  Koncession til sportsfiskeri i en elv eller et nærmere afgrænset vandområde tildeles af Naalakkersuisut. Koncession tildeles til et nærmere afgrænset område. En kortbeskrivelse af området, hvortil der er tildelt koncession, skal vedlægges koncessionsaftalen som bilag.

 

Kapitel 3.
Betingelser for indehavelse af koncession

§ 4.  I koncessionsaftalen mellem Naalakkersuisut og koncessionshaver meddeles de nærmere vilkår for koncessionen. 

§ 5.  Indehaveren af en koncession er forpligtet til at holde området rent og ryddet.

§ 6.  Indehaveren af en koncession forpligtiges til at føre statistik over fiskeriet i koncessionsområdet. I skemaform skal det oplyses, hvor mange sportsfiskere der fisker i området pr. dag.
Stk. 2.  Oplysningerne indsendes hvert år, senest d. 1. oktober til Naalakkersuisut.

§ 7.  I elve og vandområder, hvor der er tildelt koncession, må der ved sportsfiskeri mod betaling kun anvendes fiskestang.

§ 8.  Der kan i koncessionsmeddelelsen fastsættes nærmere bestemmelser om, hvorledes fiskeriet skal foregå, herunder hvilke fiskeredskaber, der må anvendes og eventuel pligt til genudsættelse af en andel af de fangede fisk.

§ 9.  Koncessionshaver skal udstede et fiskekort til hver enkelt sportsfisker, som giver adgang til koncessionsområdet. Fiskekortene nummereres individuelt og fortløbende for hver sæson. Fiskekort udstedes efter et paradigme udarbejdet af Naalakkersuisut.
Stk. 2.  En sportsfisker, der har fået adgang til et koncessionsområde skal under fiskeriet i området medbringe fiskekort og dette skal på forlangende fremvises til repræsentanter for Grønlands Fiskerilicenskontrol.

 

Kapitel 4.
Udpegning af koncessionselve

§ 10.  Kommunerne foretager en lokal høring, der har til formål at afklare, hvilke lokale brugsinteresser, der knytter sig til kommunens ørredførende elve.
Stk. 2.  Et sammendrag af høringssvarene jfr. stk. 1 skrives af kommunen og fremsendes til Naalakkersuisut.

§ 11.  Efter afslutning af høring vedrørende brugsinteresser sender kommunen en anbefaling til Naalakkersuisut angående hvilke elve eller vandområder, kommunen anbefaler kan være koncessionsområder.
Stk. 2.  Kommunen skal så vidt muligt anbefale områder, som ikke er beliggende tæt på byer og bygder eller i hytteområder og som ikke benyttes meget til fiskeri af lokalbefolkningen.
Stk. 3. Naalakkersuisut træffer afgørelse om, hvilke elve eller vandområder, der skal være koncessionsområder.

§ 12.  Kommunerne udarbejder en vurdering med en anbefaling af, hvor mange sportsfiskere det vil være bæredygtigt at lade fiske i hvert koncessionsområde pr. dag samt hvor mange fisk det kan anbefales, at hver sportsfisker fisker uden genudsætning pr. dag.

§ 13.  Det samlede antal koncessionsområder i Grønland må ikke på noget tidspunkt overstige 20.

§ 14.  Kommunen opsætter skiltning ved koncessionsområdet med tydelig og ensartet oplysning om koncessionen.

 

Kapitel 5.
Tildeling af koncession

§ 15.  Koncession kan tildeles en person, som har folkeregisteradresse i Grønland og som har haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 2 sammenhængende år og som er fuldt skattepligtig i Grønland.
Stk. 2.  Koncession kan endvidere tildeles et anpartsselskab, et aktieselskab eller et interessentselskab, der har hjemsted i Grønland.
Stk. 3. For at kunne tildele koncessionen til et anpartsselskab eller et aktieselskab, skal mere end 2/3 af selskabskapitalen være ejet af personer, der opfylder betingelserne i stk. 1. Kontrol over mere end 2/3 af stemmerettighederne i et anpartsselskab eller i et aktieselskab sidestilles med indehavelse af mere end 2/3 af selskabskapitalen.
Stk. 4. For at kunne tildele koncessionen til et interessentselskab, skal alle interessenterne have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 2 sammenhængende år og være fuldt skattepligtige i Grønland.

§ 16.  Med et varsel på mindst 6 uger foretager Naalakkersuisut en offentlig annoncering i en landsdækkende avis med oplysning om, hvilke områder der kan søges om koncession til. Personer eller selskaber, der er interesserede i erhvervelse af koncession opfordres til at indsende ansøgning til Naalakkersuisut.

§ 17.  Ansøgning om tildeling af koncession indsendes til Naalakkersuisut, der træffer afgørelse om tildeling af koncession.
Stk. 2.  En ansøgning om tildeling af koncession skal være vedlagt en projektbeskrivelse for udnyttelse af koncession.
Stk. 3.  Naalakkersuisut foretager en høring hos Grønlands Turist- og Erhvervsråd angående egnetheden af ansøgere til
koncession til sportsfiskeri.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan til brug for vurderingen af en ansøgers egnethed anmode om regnskaber for et selskab eller for et personligt drevet firma.

§ 18.  Afgørelse om tildeling af koncession træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen, hvor der blandt andet kan lægges vægt på følgende forhold:
1) Ansøgerens erfaring indenfor arrangering af sportsfiskeri for turister.
2) Størrelsen af den omsætning, som ansøger tidligere har været i stand til at skabe ved arrangering af sportsfiskeri.
3) Ansøgerens almindelige erfaring indenfor turismeerhvervet.
4) Ansøgerens tilknytning til lokalområdet.

§ 19.  Naalakkersuisut kan vælge ikke at tildele koncession, hvis ingen ansøger vurderes at være kvalificeret til erhvervelse af koncession.

§ 20.  Koncession tildeles for en periode på 10 år. Såfremt det vurderes, at en forudgående koncession har fungeret tilfredsstillende kan koncessionen forlænges med en ny 10 års periode.

§ 21.  Der kan ikke tildeles mere end 2 koncessioner per person eller per selskab.
Stk. 2.  Selskaber der ejes med over 50 % af selskabskapitalen af personer der i forvejen er tildelt 2 koncessioner kan ikke tildeles yderligere koncession.
Stk. 3.  Såfremt en person eller et selskab kontrollerer mere end 50 % af stemmerettighederne i et aktieselskab eller i et anpartsselskab, eller såfremt en person eller et selskab har en bestemmende post af et selskabs aktier eller anparter sidestilles dette med indehavelse af en koncession.

 

Kapitel 6.
Betaling

§ 22.  Der betales en fast afgift per sportsfisker der fisker i koncessionsområdet per dag. Afgiftsbeløbet fastsættes til 150,00 kr. per person per dag.
Stk. 2.  Koncessionshavers afgiftsbetaling for koncessionen tilgår Landskassen.
Stk. 3.  Betaling erlægges én gang årligt og forfalder hvert år til betaling d. 1. oktober. Seneste rettidige indbetalingsdag er førstkommende 1. december, efter at afgiften er forfalden til betaling.

 

Kapitel 7.
Ophør og overdragelse af koncession.

§ 23.  Såfremt koncessionen i 4 på hinanden følgende sæsoner kun udnyttes med under 6 personer per sæson eller hvad der svarer til 6 personers betaling per sæson bortfalder koncessionen.

§ 24.  Ved ophør af koncessionsperioden har rettighedshaver pligt til at rydde op i området. Kommunen påser, at koncessionsområdet efterlades i opryddet stand.

§ 25.  Ved manglende betaling af koncessionsafgift, jvf. § 22 stk. 1, eller ved anden væsentlig misligholdelse af betingelserne i koncessionsmeddelelsen kan Naalakkersuisut inddrage koncessionen.

§ 26.  Enhver overdragelse af koncession skal godkendes af Naalakkersuisut. En koncession kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning og en koncession kan ikke overdrages til sikkerhed.
Stk. 2.  Ved koncession ejet af et aktieselskab eller af et anpartsselskab betragtes overdragelse af mere end 50 % af selskabskapitalen som en overdragelse af koncessionen.
Stk. 3.  Såfremt en person eller et selskab opnår kontrol over mere end 50 % af stemmerettighederne eller såfremt en person eller et selskab opnår en bestemmende post af aktierne eller anparterne i et selskab, betragtes det som en overdragelse.
Stk. 4.  Et selskab, der er indehaver af koncession er forpligtiget til at meddele Naalakkersuisut enhver ændring i ejerforholdet for det pågældende selskab.
Stk. 5.  En udskiftning i kredsen af interessenter i et interessentselskab skal godkendes af Naalakkersuisut.
Stk. 6.  En koncession er ikke arvelig.

 

Kapitel 8.
Foranstaltninger

§ 27.  Personer, der er danske statsborgere som ikke har fast bopæl i Grønland eller udenlandske statsborgere, der ikke har haft fast bopæl i Grønland i de forudgående 2 år, som uden tilladelse fra koncessionshaveren fisker i en elv eller et vandområde, hvortil der er meddelt koncession, kan idømmes bøde.
Stk. 2.  Bøder jfr. stk. 1 tilfalder Landskassen. 

§ 28.  Såfremt koncessionshaver efter endt koncessionsperiode ikke foretager oprydning i koncessionsområdet, kan oprydningen finde sted for den tidligere koncessionshavers regning.

 

Kapitel 9.
Ikrafttræden

§ 29.  Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)