Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. november 2011
 

Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte

 

Kapitel 1
Anvendelsesområdet

§ 1.  Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på uddannelsesstøtte, der ydes af Grønlands Selvstyre som hjælp til gennemførelse af uddannelser.

 

Kapitel 2
Betingelser for at modtage uddannelsesstøtte


Personrelaterede uddannelsesstøttebetingelser

§ 2.  Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, hvis de
1)  er danske statsborgere eller hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, sidestilles med danske statsborgere i forhold til ret til uddannelsesstøtte, og
2)  er optaget på og studieaktive på en uddannelse, der berettiger til uddannelsesstøtte, jf. §§ 7 og 8.
Stk. 2.  Uddannelsessøgende skal for at være berettigede til at modtage uddannelsesstøtte, meddele Naalakkersuisut alle oplysninger af relevans for tildelingen af uddannelsesstøtte i form af eksempelvis personnummer, tidligere gennemførte uddannelsesforhold, modtagelse af anden offentlig støtte, eksamens- og prøveresultater, forsørgelses- eller bidragspligt for børn under 18 år, statsborgerskab, optagelse på uddannelse, fremskaffelse af lærested, studieskift, familiemæssige status, helbredsoplysninger og skal straks meddele Naalakkersuisut om senere ændringer i disse forhold.
Stk. 3.  Uddannelsessøgende, som vedvarende modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, er ikke berettiget til modtagelse af stipendium. Tilsvarende gælder uddannelsessøgende, der under uddannelsen modtager uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag, der tilsigter at dække leveomkostningerne.
Stk. 4.  Til erhvervsmæssige grunduddannelser uden for Grønland ydes der uddannelsesstøtte, hvis den uddannelsessøgende i forbindelse med optagelsen har skaffet sig skolepraktik, et lønnet lærested eller et skriftligt tilsagn om et lønnet lærested efter endt grundforløb. Disse krav gælder dog ikke for erhvervsmæssige grunduddannelser i Danmark, der er omfattet af uddannelsesgaranti.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at der ved særlige forhold kan dispenseres fra betingelserne i § 2, stk. 1-2.

§ 3.  Uddannelsessøgende skal have fast bopæl i Grønland for at være berettiget til uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan dispensere fra bopælskravet, jf. stk. 1, når det kan godtgøres, at den uddannelsessøgende reelt har fast bopæl i Grønland til trods for formel fast bopæl uden for Grønland.

§ 4.  Uddannelsessøgende skal for at være berettiget til uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland have
1)  fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og have haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor eller
2)  have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år. Den uddannelsessøgende må samtidig højst have haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. leveår.
  Stk. 2.  Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. leveår, jf. stk. 1, nr. 2, 2. pkt. regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes den uddannelsessøgendes
1)  uddannelsesforhold, eller
2)  forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder, har medvirket ved opholdet.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan dispensere fra kravet om fast bopæl i Grønland i stk. 1, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder at fast bopæl uden for Grønland skyldes særlige familiemæssige forhold sammenholdt med, hvor tæt den uddannelsessøgende er på at opfylde kravene i stk. 1.

§ 5Naalakkersuisut kan efter forudgående høring hos de uddannelsessøgendes organisationer fastsætte yderligere regler om personrelaterede betingelser for modtagelse af uddannelsesstøtte, herunder f.eks. vedrørende studieaktivitet, optagelse på uddannelsen og beståelse af sprogtest.


Støtteberettigende uddannelser

§ 6.  Uddannelsesstøtte ydes til uddannelsessøgende, der gennemgår en studieforberedende uddannelse, en erhvervsmæssig grunduddannelse eller en videregående uddannelse, hvis uddannelsen er støtteberettigende, jf. §§ 7-8.

§ 7.  En uddannelse i Grønland er støtteberettigende, når Naalakkersuisut har godkendt uddannelsen, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2.  Godkendelse, jf. stk. 1 kræver, at uddannelsen
1)  er af mindst 3 måneders varighed,
2)  kan påregne at give beskæftigelse i Grønland, jf. dog § 6 om studieforberedende uddannelser og
3) foregår på en uddannelsesinstitution, der er oprettet og drevet af Grønlands Selvstyre, eller en uddannelsesinstitution der kan dokumenterer en tilfredsstillende kvalitet med hensyn til fagligt indhold, ledelse, lærerkræfter og fysiske rammer ifølge de kvalitetskrav, der gælder for uddannelsesinstitutioner der er oprettet og drevet af Grønlands Selvstyre.
Stk. 3.  Naalakkersuisut træffer afgørelse efter stk. 1 ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn og kan i den forbindelse indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en institution, der er offentligt anerkendt i forhold til at vurdere kvaliteten af uddannelser.
Stk. 4.  Naalakkersuisut offentliggør de uddannelser i Grønland, der godkendes som støtteberettigende.

§ 8.  En uddannelse i Danmark er støtteberettigende, hvis uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet i Danmark som støtteberettigende. Dette gælder dog ikke, hvis Naalakkersuisut har besluttet, at uddannelsen ikke er støtteberettigende.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan bestemme, at der kun ydes delvis uddannelsesstøtte i forbindelse med støtteberettigelsen af de af Undervisningsministeriet godkendte uddannelser.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i øvrigt godkende en uddannelse uden for Grønland, herunder i Danmark, som støtteberettigende, hvis uddannelsen
1)  er af mindst 3 måneders varighed,
2)  er tilrettelagt som fuldtidsundervisning,
3)  kan påregne at give beskæftigelse i Grønland, jf. dog § 6 om studieforberedende uddannelser, og
4)  foregår på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution, eller har en tilfredsstillende kvalitet med hensyn til fagligt indhold, ledelse, lærerkræfter og fysiske rammer ifølge de kvalitetskrav, der gælder for offentlige uddannelsesinstitutioner.
Stk. 4. 
Naalakkersuisut træffer afgørelse efter stk. 1-3 ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn og kan i den forbindelse indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en institution, der er offentligt anerkendt i forhold til at vurdere kvaliteten af uddannelser. Ved afgørelsen kan der særligt tages hensyn til, om uddannelsessøgende kan optages på en lignende støtteberettigende uddannelse.
Stk. 5.  Naalakkersuisut skal offentliggøre
1)  de af Undervisningsministeriet godkendte uddannelser som støtteberettigende, men af Naalakkersuisut ikke godkendte som støtteberettigende uddannelser,
2)  de af Undervisningsministeriet godkendte som støtteberettigende uddannelser, der kun ydes delvis uddannelsesstøtte til, jf. stk. 2,
3)  de af Naalakkersuisut i øvrigt godkendte uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark, jf. stk. 3.

§ 9.  Godkendelse af uddannelser som støtteberettigende efter §§ 7 og 8 sker for en tidsbegrænset periode på 4 år.
Stk. 2.  Godkendelse af uddannelser, der er oprettet og drevet af Grønlands Selvstyre samt uddannelser uden for Grønland, sker uden ansøgning fra uddannelsesinstitutionen. Godkendelse af øvrige uddannelser i Grønland sker efter ansøgning herom, som skal indgives til Naalakkersuisut senest 7 måneder inden uddannelsens start.
Stk. 3.  Ønsker en uddannelsesinstitution, der efter ansøgning har fået godkendt en uddannelse, at denne godkendelse forlænges, skal uddannelsesinstitutionen senest 7 måneder inden udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, anmode om forlængelse af godkendelsen.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan knytte betingelser og vilkår til godkendelsen, herunder i form af fremsendelse af oplysninger, administration af uddannelsesstøtte og fastsættelse af særlige uddannelsesstøttevilkår som for eksempel delvis ydelse af uddannelsesstøtte til gennemførelse af den pågældende uddannelse.

§ 10.  En godkendelse til en støtteberettigende uddannelse kan tilbagekaldes, hvis
1)  Naalakkersuisut ikke finder, at forudsætningerne for godkendelse eller vilkårene tilknyttet uddannelsen fortsat er opfyldt, herunder i forhold til betingelserne i § 7, stk. 2 og 3 og § 8, stk. 3 og stk. 4,
2)  Naalakkersuisut vurderer, at der ikke længere er uddannelsespolitisk, arbejdsmarkedsmæssig eller økonomisk baggrund for at opretholde godkendelsen, eller
3)  uddannelsesinstitutionen ikke længere opfylder de krav, der stilles til uddannelsesinstitutioner om administration af uddannelsesstøtten.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan til brug for afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelse efter stk. 1, indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en institution, der er offentlig anerkendt i forhold til at vurdere kvaliteten af uddannelser.


Særlige støttebetingelser

§ 11.  Naalakkersuisut kan fastsætte betingelser om egenbetaling af uddannelsen, særlige karakterer, faglige og erhvervsmæssige forudsætninger eller beståelse af sprogtest, og fastsætte kvoter for antallet af uddannelsessøgende med uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre på bestemte uddannelser, herunder prioritere blandt ansøgere, der i øvrigt opfylder støttebetingelserne.
Stk. 2.  Naalakkersuisut skal offentliggøre betingelserne, de særlige vilkår, kvoternes størrelse og prioriteringskriterierne.

§ 12.  Naalakkersuisut kan beslutte at yde uddannelsesstøtte til uddannelsessøgendes deltagelse i uddannelser, der ikke er støtteberettigende, hvis
1)  Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse,
2)  den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse og
3)  uddannelsen kan tilrettelægges og gennemføres som et fuldtidsstudie.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, når den uddannelsessøgende er udøvende inden for kunst, musik og anden kulturel virksomhed, og fra stk. 1, nr. 3, hvis den uddannelsessøgendes helbredsforhold taler derfor.


Tilskud til arbejdsgivere

§ 13.  Uddannelsesstøtte kan ydes til arbejdsgivere som tilskud til de lønudgifter, som arbejdsgiverne har ved ansættelse af
1)  lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser i henhold til Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet og
2)  lærlinge, der gennemgår praktik i Grønland og skoleophold i Danmark.

 

Kapitel 3
Støtteformer og støttebeløb

§ 14.  Uddannelsesstøtte kan ydes i form af stipendium, børnetillæg, særydelse, løntilskud til arbejdsgivere og studielån. På videregående uddannelser ydes uddannelsesstøtten inden for en begrænset tidsperiode efter en klippekortmodel.
Stk. 2.  Særydelser kan bestå af frirejser, betaling af indkvarteringsudgifter, udlæg for indkvarteringsudgifter, dækning af udgifter til transport, godstransport, undervisningsafgifter, behandlingsudgifter, bogudgifter, deltagerudgifter i forbindelse med grønlandsk undervisning, tilskud til bus- og togkort, nødvendig ekstraundervisning og til studieophold i og uden for Grønland.
Stk. 3.  Efter forudgående samråd mellem Naalakkersuisut og de uddannelsessøgendes organisationer fastsættes stipendium- og lånesatser, overgangsordninger og eventuelle satser for særydelser på finansloven.
Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter efter høring hos de grønlandske uddannelsessøgendes organisationer regler om uddannelsesstøttens formål, art og omfang, overgangsordninger, regler om hvilke former for uddannelsesstøtte der ydes i forhold til de enkelte uddannelser og yderligere kriterier for tildeling af uddannelsesstøtte.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan efter høring hos de grønlandske uddannelsessøgendes organisationer fastsætte regler om klippekortsmodellen.

§ 15Størrelsen af tilskuddet til arbejdsgivere, jf. § 13, fastsættes på finansloven.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om formålet med, administrationen af, betingelser for samt omfang og udbetaling af tilskuddet.

 

Kapitel 4
Forrentning af studielån

§ 16.  Når den uddannelsessøgende ikke længere retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller Undervisningsministeriet, indtræder forrentningen med virkning fra dagen efter uddannelsesstøttens ophør af den til enhver tid værende gæld på låntagerens studielån med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 1 procent. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan dispensere fra indtrædelse af forrentning, jf. stk. 1, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 17.  Ved midlertidig afbrydelse af uddannelsesstøtten som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og dokumenteret sygdom indtræder der ikke forrentning efter § 16, stk. 1.
Stk. 2. 
Hvis den midlertidige afbrydelse af uddannelsesstøtten, jf. stk. 1, varer mere end 1 år, forrentes den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån efter bestemmelsen i § 16, stk. 1, med virkning fra det tidspunkt, hvor afbrydelsen har varet 1 år.

§ 18.  Hvis den uddannelsessøgende efter afbrudt eller afsluttet uddannelse genoptager uddannelsen eller påbegynder en ny støtteberettigende uddannelse og igen retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller Undervisningsministeriet, stilles forrentningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån i bero med virkning fra dagen for genoptagelse eller påbegyndelse af den uddannelse, der ydes uddannelsesstøtte på grundlag af.
Stk. 2.  Med virkning fra dagen efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller afslutning genoptages forretningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån på den i § 16, stk. 1, angivne vis.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan dispensere fra stk. 2, når særlige omstændigheder, herunder forhold som nævnt i § 17, stk. 1, taler herfor.

§ 19.  Naalakkersuisut kan, når særlige omstændigheder taler herfor, ved skriftlig meddelelse til låntager meddele
1)  hel eller delvis afkald på rentetilskrivninger eller
2)  hel eller delvis eftergivelse af allerede tilskrevne renter.

 

Kapitel 5
Tilbagebetaling af studielån

§ 20.  Tilbagebetaling af studielån skal påbegyndes senest 1 år efter uddannelsens afslutning. Ved afbrydelse af uddannelsen skal tilbagebetalingen påbegynde senest 3 måneder efter afbrydelsen.
Stk. 2.  Midlertidig afbrydelse af uddannelsen som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov og dokumenteret sygdom anses ikke for afbrydelse efter stk. 1.
Stk. 3.  Hvis den midlertidige afbrydelse varer mere end 1 år, skal tilbagebetalingen af lånet påbegyndes efter påkrav herom fra Naalakkersuisut.
Stk. 4.  Hvis den uddannelsessøgende påbegynder en ny støtteberettigende uddannelse eller genoptager afbrudt uddannelse og opfylder betingelserne for at modtage uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller fra Undervisningsministeriet, berostilles tilbagebetalingspligten af tidligere optagne studielån. Ved uddannelsens afslutning eller afbrydelse genindtræder tilbagebetalingspligten efter stk. 1.

§ 21.  Studielån og påløbne renter skal være afviklet inden 15 år fra tidspunktet for tilbagebetalingspligtens indtræden. Afviklingen skal dog ske med mindst kr. 500 per måned.
Stk. 2.  Hvis tilbagebetalingspligten stilles i bero i medfør af § 20, stk. 4, forlænges den i stk. 1 nævnte maksimale afviklingstid med den periode, tilbagebetalingspligten har været stillet i bero.
Stk. 3.  Den uddannelsessøgende er forpligtet til inden tilbagebetalingspligtens indtræden at indgå aftale med Naalakkersuisut om studielånets afvikling.
Stk. 4.  Hvis den uddannelsessøgende ikke trods anmodning fra Naalakkersuisut rettidigt har indgået aftale om afvikling af optagne studielån, fastsætter Naalakkersuisut inden for de i stk. 1 nævnte rammer den for den uddannelsessøgende lempeligste afviklingsordning.
Stk. 5. 
Naalakkersuisut kan efter ansøgning herom give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis den uddannelsessøgende på grund af ledighed, sygdom, fødsel eller andre særlige omstændigheder ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen. Den maksimale afviklingstid på 15 år, jf. stk. 1, kan dog ikke fraviges.

§ 22.  Hvis den uddannelsessøgende ikke overholder en indgået eller fastsat afviklingsordning, skal Naalakkersuisut efter påkrav opsige gælden inklusiv påløbne renter til omgående skadesløs betaling.

 

Kapitel 6
Tilbagebetaling og forrentning af uberettiget modtaget uddannelsesstøtte

§ 23.  Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i § 2, stk. 2 nævnte forhold eller undlader at give meddelelse om ændringer heri eller i øvrigt modtager uddannelsesstøtte i ond tro, skal Naalakkersuisut kræve uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte tilbagebetalt med påløbne renter.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte tilbagebetalt, hvis uddannelsesstøtten er modtaget uberettiget, ikke er anvendt til det bevilgede formål eller hvis den uddannelsessøgende i forbindelse med en afbrydelse af uddannelsen ikke skriftligt meddeler Naalakkersuisut om årsagerne til afbrydelsen.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte tilbagebetalt, hvis den uddannelsessøgendes uddannelsesophold har været af en sådan varighed, at uddannelsen reelt ikke er påbegyndt og afbrydelsen ikke er rimelig begrundet.

§ 24.  Uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende har modtaget på grundlag af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger, forrentes fra modtagelsestidspunktet.
Stk. 2.  Uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende i øvrigt har modtaget i ond tro, forrentes fra det tidspunkt, hvor modtageren må antages at være bekendt med støttens uretmæssige modtagelse.
Stk. 3.  Forrentning af uddannelsesstøtte, som er modtaget uberettiget, jf. stk. 1 og 2, sker med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 6 procent. Forrentningen sker af den til enhver tid værende gæld. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.

§ 25.  Uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende uberettiget har modtaget i god tro og som den uddannelsessøgende ikke kan tilbagebetale straks, skal af Naalakkersuisut konverteres til studielån.
Stk. 2.  Forrentning og tilbagebetaling af uddannelsesstøtte, som er konverteret til studielån, sker efter reglerne om forrentning og tilbagebetaling af studielån, jf. §§ 16-22.

 

Kapitel 7
Tilbageholdelse og modregning i uddannelsesstøtten

§ 26.  Naalakkersuisut kan i uddannelsesstøtten tilbageholde
1)  betaling for kost og logi på kollegier og andre indkvarteringssteder, der er ejet eller drevet af Grønlands Selvstyre eller kommunalbestyrelserne,
2)  betaling for kost og logi på kollegier og andre indkvarteringssteder, som Grønlands Selvstyre eller kommunalbestyrelserne betaler for og
3)  kontingent til de uddannelsessøgendes organisationer.
Stk. 2.  Tilbageholdelse for kost og logi, jf. stk. 1, nr. 1 og 2 kan kun ske for den periode, hvor kost og logi efter aftale stilles til rådighed for den uddannelsessøgende.
Stk. 3.  De uddannelsessøgendes organisationer, jf. stk. 1, nr. 3, skal straks give skriftligt besked herom til Naalakkersuisut, når en uddannelsessøgende udmelder sig af organisationen.

§ 27.  Den uddannelsessøgendes krav på uddannelsesstøtte kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning.
Stk. 2.  Naalakkersuisut har alene pligt til at efterkomme frivillige aftaler med tredjepart om tilbageholdelse i uddannelsesstøtten, såfremt det indeholdte beløb ikke overstiger kr. 500 per måned.

§ 28.  Naalakkersuisut kan i den uddannelsessøgendes krav på uddannelsesstøtte modregne for meget udbetalt uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende har modtaget i ond tro. Der kan højst modregnes kr. 500 om måneden.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om reduktion i stipendium ved manglende eller forsinket fremmøde til fastsat undervisning eller aftalt praktikophold, medmindre det sker efter aftale med uddannelsesinstitutionen.

 

Kapitel 8
Hjælp til afvikling af studielån

§ 29.  Grønlands Selvstyre yder på baggrund af ansøgning herom tilskud til tilbagebetaling af studielån til personer, der har fast bopæl i Grønland, når uddannelsen er afsluttet eller afbrudt, medmindre studielånet skyldes uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte. 
Stk. 2.  Tilskud til tilbagebetaling af studielån kan, hvis ganske særlige forhold taler derfor, ydes til personer, der er bosiddende uden for Grønland.

§ 30.  Det er en betingelse for modtagelse af tilskud, at
1)  den samlede indbetaling i det foregående kalenderår, herefter benævnt indbetalingsåret, udgør mindst kr. 6000,
2)  indbetalingen overstiger den tilskrevne rente i indbetalingsåret,
3)  ansøgning om tilskud er modtaget hos Naalakkersuisut inden 1. september året efter indbetalingsåret og
4)  den uddannelsessøgende kan dokumentere at have haft fast bopæl i Grønland i mindst 3 måneder umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse til Naalakkersuisut.

§ 31.  Tilskud udgør det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret.
Stk. 2.  Tilskud er uafhængigt af, om det indbetalte beløb er afdrag på gæld eller renter.
Stk. 3.  Tilskuddet kan ikke overstige den samlede restgæld pr. 1. december i tilskudsåret.
Stk. 4.  Tilskuddet udbetales pr. 1. december året efter indbetalingsåret.

§ 32.  Er en låntager med fast bopæl i Grønland efter gennemført eller afbrudt uddannelse særligt vanskeligt stillet, kan Naalakkersuisut efter ansøgning herom inden for et på finansloven afsat beløb eftergive studielån helt eller delvist. Låntageren anses for særligt vanskeligt stillet, hvis låntagerens erhvervsevne er væsentligt forringet eller bortfaldet, eller i tilfældet af låntagerens langvarige sygdom og låntageren i øvrigt ikke har formue.
Stk. 2.  Studielån eftergives altid ved låntagerens død eller fulde invaliditet, hvis evnen til at betale er bortfaldet.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for eftergivelse af studielån efter stk. 1 og 2.

§ 33.  I forbindelse med ansøgning om hjælp til afvikling af studielån kan Naalakkersuisut afkræve låntageren oplysninger, som Naalakkersuisut finder er nødvendige til beregning af modtagelse af tilskud til afvikling af studielån og til vurdering af behovet for hel eller delvis eftergivelse af studielån. De nødvendige oplysninger kan bestå af f.eks. dokumentation for indbetalinger, en af skattemyndighederne attesteret årsopgørelse, bopælsattest, personnummer, oplysninger om formue og modtagelse af anden offentlig støtte, forsørgelses- eller bidragspligt over for børn under 18 år, udtalelse fra sociale myndigheder og oplysninger vedrørende ansøgerens helbredsforhold.
Stk. 2.  Afgiver en ansøger urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan tilskud eller eftergivelse, der er opnået med urette, kræves tilbagebetalt med påløbne renter beregnet efter reglerne i § 24.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om ansøgningsprocedure, herunder om de i stk. 1 nævnte oplysninger, i forbindelse med ansøgning om hjælp til afvikling af studielån.

 

Kapitel 9
Administration og klage

§ 34.  Reglerne om uddannelsesstøtte administreres af Naalakkersuisut, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan helt eller delvist overlade administrationen af uddannelsesstøttereglerne til andre myndigheder og institutioner under Grønlands Selvstyre og til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter skriftlig aftale overlade administrationen af uddannelsesstøttereglerne til en privat virksomhed.
Stk. 4.  Afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte, som træffes af de i stk. 2 og 3 nævnte myndigheder, institutioner og private virksomheder, kan inden 6 uger fra afgørelsens dato skriftligt indbringes for Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan dispensere fra klagefristen, når særlige forhold taler derfor, herunder, hvis
1)  klagens forsinkelse skyldes vejrmæssige forhold eller andre forhold, der har forsinket postgangen, eller
2)  den uddannelsessøgende har været ramt af sygdom i længere tid i perioden frem til klagefristen.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om administrationen af uddannelsesstøttereglerne og klageadgangen, herunder regler om formkrav og frister for indgivelse af ansøgninger om uddannelsesstøtte og om elektronisk kommunikation mellem den uddannelsessøgende og Naalakkersuisut.
Stk. 6.  Uddannelsesstøtten udbetales til den pågældende uddannelsessøgendes konto i et pengeinstitut i Grønland eller Danmark.

§ 35.  De i § 34, stk. 1-3 nævnte myndigheder, institutioner og private virksomheder kan
1) hos offentlige myndigheder indhente oplysninger om den uddannelsessøgende, der er af væsentlig betydning for administrationen af reglerne om uddannelsesstøtte,
2) til hinanden videregive oplysninger om den uddannelsessøgende, der er af væsentlig betydning for administrationen af reglerne om uddannelsesstøtte og stille sådanne oplysninger til rådighed for hinanden,
3) til uddannelsesstøtteadministrationerne i de nordiske lande videregive oplysninger om tildeling af uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre til borgere fra Grønland eller de nordiske lande, der er nødvendige for kontrollen af, at de ikke for samme periode uretmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra både Grønlands Selvstyre og fra et nordisk land, og
4) til offentlige myndigheder og private virksomheder i Grønland videregive navne og adresser på de uddannelsessøgende til brug for rekruttering af de uddannelsessøgende til arbejde i Grønland efter afsluttet uddannelse og til brug for etablering af praktikophold og studiearbejde under uddannelsen. Dette kan alene ske efter indhentet samtykke fra den uddannelsessøgende.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om adgangen til at indhente og videregive oplysninger i henhold til stk. 1, herunder om at oplysningerne kan kræves indhentet eller videregivet elektronisk.

§ 36.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med udsendelse af rykkere for betaling af forfaldne ydelser opkræve et rykkergebyr på kr. 200.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan højst opkræve 3 rykkergebyrer for en forfalden ydelse.

 

Kapitel 10
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 37.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012 og samtidig ophæves landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte og landstingslov nr. 24 af 3. november 1994 om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld.
Stk. 2.  Regler fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte og landstingslov nr. 24 af 3. november 1994 om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld, forbliver i kraft, i det omfang de ikke strider mod bestemmelser i denne Inatsisartutlov, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre Inatsisartutlove.
Stk. 3.  Reglerne i landstingslov nr. 24 af 3. november 1994 finder fortsat anvendelse på uddannelsesgæld, som skyldes lån, der er optaget før den 1. januar 2012.

§ 38.  Stats- og landskassefinansierede studielån, der er tildelt inden den 1. januar 2012, forrentes i henhold til de derom hidtil gældende regler.
Stk. 2.  Uddannelsesstøtte, der er modtaget uberettiget inden den 1. januar 2012, forrentes efter de herom hidtil gældende regler. Derefter forrentes uberettiget modtaget uddannelsesstøtte i henhold til § 24 og § 25.
Stk. 3.  § 21, stk. 1 og 5, finder ikke anvendelse på studielån, for hvilke der den 1. januar 2012 allerede er fastsat eller indgået aftale om afvikling.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011.
Kuupik Kleist


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)