Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. november 2011
 

Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil

 

Kapitel 1
Fordeling

§ 1.  Den andel, der udloddes årligt til Grønland i henhold til lov for Grønland om visse spil, fordeler Naalakkersuisut til følgende almennyttige formål:
1) 50 % til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt,
2) 9,1 % til talent- og eliteidræt,
3) 13,6 % til børne- og ungdomsforeninger, og
4) 27,3 % til andre almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.
Stk. 2.  Et beløb svarende til den i 2004 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland kan anvendes til andre formål end de i stk. 1 nævnte.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan indgå aftaler om ydelse af økonomiske bidrag til fonde og andre organisationer, der uddeler midler fra visse spil til almennyttige formål, mod at der kan ydes tilskud til almennyttige formål som nævnt i stk. 1. Det aftalte økonomiske bidrag fratrækkes den andel, der udloddes årligt til Grønland, inden fordeling som nævnt i stk. 1.

§ 2.  De i § 1, stk. 1, nævnte puljer fordeles således:
1) den i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles til Grønlands Idrætsforbund, der forestår den videre fordeling til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt,
2) den i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte pulje fordeles til Elite Sport Greenland, der forestår den videre fordeling til talent- og eliteidræt,
3) den i § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte pulje fordeles til Sorlak, der forestår den videre fordeling til børne- og ungdomsforeninger, og
4) den i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af Naalakkersuisut efter ansøgning.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan overtage administrationen af den videre fordeling af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer, når:
1) en organisation anmoder Naalakkersuisut herom, eller
2) der er væsentlig og konkret begrundet formodning for, at en organisation ikke længere er i stand til at varetage opgaven.

 

Kapitel 2
Tilskudsformer, tilskudsbetingelser og former

§ 3.  Der kan alene ydes tilskud til personer med bopæl her i landet eller foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.v. med hjemsted i Grønland.
Stk. 2.  Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Elite Sport Greenland yde tilskud til personer med bopæl uden for Grønland, når modtagerne af Naalakkersuisut er godkendt som idrætstalenter eller eliteidrætsudøvere.
Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der ydes tilskud til Avalak.

 

Kapitel 3
Tilsyn og kontrol

§ 4.  De i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer skal senest den 1. juni sende deres reviderede regnskab og andet regnskabsmateriale for det foregående regnskabsår til Naalakkersuisut. Regnskaberne skal være bilagt en af en statsautoriseret eller registreret revisor revideret og underskreven opgørelse over det foregående kalenderårs fordeling af puljerne.
Stk. 2.  Indkommer regnskaber, andet regnskabsmateriale og opgørelser som nævnt i stk. 1 ikke rettidigt, eller konstaterer Naalakkersuisut, at midler fra visse spil ikke anvendes i overensstemmelse med formålene, jf. § 1, kan Naalakkersuisut udsætte fremtidige udbetalinger af midler fra visse spil til organisationerne indtil regnskaberne, andet regnskabsmateriale og opgørelser er indsendt, eller der skabes sikkerhed for, at midler fra visse spil bliver anvendt i overensstemmelse med formålene. Naalakkersuisut kan i forbindelse med en udsættelse af udbetalingerne midlertidigt overtage administrationen af den videre fordeling af puljerne.

§ 5.  Modtagere af tilskud og de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer skal efter anmodning sende alle relevante oplysninger, herunder oplysninger om ansøgninger, afgørelser, fordelingsnøgler, medlemstal, udbetalinger m.v., til Naalakkersuisut.

§ 6.  Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ansøger har afgivet urigtige oplysninger, betingelserne for tilskuddet ikke er opfyldt eller aktiviteten giver overskud.

 

Kapitel 4
Administration og klage

§ 7.  Bestemmelserne i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen gælder for de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer i det omfang disse i henhold til denne Inatsisartutlov og regler udstedt i medfør heraf, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser på vegne af Naalakkersuisut.

§ 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning af tilskudsberettigede, tilskudsformer, tilskudsbetingelser og vilkår for tilskud.
Stk. 2.
  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om krav til ansøgninger, herunder at behandling af ansøgninger kan betinges af, af ansøgerne fremlægger dokumentation i form af projektbeskrivelser, budgetter, medlemstal, aktivitetsplaner eller lignende.
Stk. 3.
  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om aflæggelse af regnskaber, herunder at andre end de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer skal aflægge regnskab, når de har modtaget midler fra visse spil.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af midler fra visse spil til andre formål end de i § 1, stk. 1, nævnte, herunder til administration og information.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om behandling af klager over afgørelser truffet af de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer om videre fordeling af tilskud.

 

Kapitel 5
Ikrafttræden

§ 9.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2.  Ved Inatsisartutlovens ikrafttræden ophæves landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)