Offentliggjort på www.nanoq.gl den 18. april 2011

Inatsisartutlov nr. 6 af 15. april 2011 om ændring af Landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige
(udvidet anvendelsesområde samt krav om automatiske betalinger)

 

§ 1

I Landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som senest ændret ved Landstingslov nr. 7 af 5. december 2008, foretages følgende ændringer:


1.
  § 5, stk. 1, affattes således:
"§ 5.  Ved tilbagebetaling af for meget indbetalte skatter, kan kommunerne indtræde for et beløb, der svarer til den berettigedes ubetalte forfaldne gæld vedrørende hjælp mod tilbagebetalingspligt, forskudsvis udbetalte underholdsbidrag, lån til erhvervsmæssig virksomhed, fordringer i forbindelse med kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v., samt fordringer på betaling af daginstitutions- og dagplejepladser, renovation og skorstensfejning.”

2.  I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
Stk. 2. Ved tilbagebetaling af for meget indbetalte skatter, kan private indtræde for et beløb, der svarer til den berettigedes ubetalte forfaldne krav på betaling af underholdsbidrag.”

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3.  Efter § 6 indsættes en ny overskrift:

”Forebyggelse af restancer”

4.  Efter den nye overskrift indsættes:
”§ 6 a.  Offentlige myndigheder kan stille krav om, at fysiske eller juridiske personer skal være tilmeldt et system med automatiske betalinger der udbydes af et pengeinstitut hjemmehørende i Grønland, Færøerne eller Danmark. En offentlig myndighed kan i den forbindelse afvise kontantbetaling som frigørende betalingsform.
Stk. 2. Omfattet af bestemmelsen er alle periodiske betalinger til det offentlige, herunder betaling af skatter og afgifter samt betalinger for levering af varer og serviceydelser.
Stk. 3. Stk. 1, finder ikke anvendelse, når fysiske eller juridiske personer ikke kan opnå aftale om automatisk betaling med deres pengeinstitut.
Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om fysiske og juridiske personers betalinger til offentlige myndigheder, herunder når personen ikke har mulighed for at opnå aftale om automatiske betalinger med et pengeinstitut.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2011.
Grønlands Selvstyre den 15. april 2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)