Offentliggjort på www.nanoq.gl den 18. april 2011

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.
(Ændrede regler om tjenesteboliger, rejseudgifter, eftervederlag, orlov og andet fravær, samt om vederlag til medlemmer af udvalg og nævn m.m.)

 

§ 1

I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v., som ændret ved landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006 og landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, foretages følgende ændringer:


1.
§ 1, stk. 1, 2. punktum affattes således:
”Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G-området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger.”

2. I § 2, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
”Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.”

3. I § 3, stk. 2 indsættes som nyt 2. punktum:
”Der foretages ikke reduktion for længerevarende udstationering m.v.”

4. § 6, stk. 1 affattes således:
”Til formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut og til medlemmer af Naalakkersuisut ydes udover vederlaget i § 1, stk. 1 et årligt vederlag svarende til lønnen i lønramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v.”

5. § 6, stk. 5 affattes således:
”Stk. 5. Der stilles bolig til rådighed for formanden for Inatsisartut og formanden for Naalakkersuisut. Formændene betaler ikke leje af boligen, men beskattes af en årlig lejeværdi på kr. 48.000. Grønlands Selvstyre afholder driftsomkostningerne til boligerne. De til boligerne tilknyttede driftsomkostninger indgår ikke i beregningen af den skattemæssige indkomst.”

6. I § 6 indsættes som stk. 6:
”Stk. 6. Der stilles bolig til rådighed for øvrige medlemmer af Naalakkersuisut. Medlemmerne betaler en husleje på 60 % af den husleje, der beregnes for den pågældende bolig i henhold til de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i de boliger, som Grønlands Selvstyre anviser som personaleboliger.”

7. I § 6 indsættes som stk. 7:
”Stk. 7. Differencen imellem den i stk. 6 anførte procentandel og den fulde husleje for de pågældende personaleboliger indgår ikke i beregningen af de nævnte personers skattepligtige indkomst.”

8. I § 6 indsættes som stk. 8:
Stk. 8.  Boliger stillet til rådighed efter stk. 5 og 6 skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet. Omkostninger i forbindelse med til- og fraflytning af sådanne boliger dækkes af Grønlands Selvstyre.”

Stk. 7 bliver herefter stk. 9.

9. I § 6 indsættes som stk. 10-11:
Stk. 10.  Sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.”
Stk. 11.  Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses for lovligt forfald.”

10. § 8, stk. 2 affattes således:
Stk. 2.  Kost og logi dækkes efter regning med efterfølgende afregning med Landskassen. Formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut samt medlemmer af Naalakkersuisut kan dog i stedet for godtgørelse efter regning vælge at modtage godtgørelse for merudgifter i forbindelse med tjenesterejser efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre til enhver tid gældende regler. Et sådant valg er bindende for et kalenderår forud ad gangen.

11. Kapitel 3 ophæves.

12. I § 10 indsættes som stk. 10:
Stk. 10.  Der kan ikke samtidig udbetales eftervederlag for hvervet som formand for eller medlem af Naalakkersuisut og vederlag for hvervet som medlem af Inatsisartut. Der kan kun udbetales ét eftervederlag for hvervene som formand for eller medlem af Naalakkersuisut. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene.”

13. § 18, stk. 2 affattes således:
”Stk. 2.  I stedet for vederlag i henhold til stk. 1, 1. pkt. kan Naalakkersuisut fastsætte et særligt honorar til ikke-Inatsisartutmedlemmer, der varetager et særligt byrdefyldt hverv som formand for eller medlem af de i stk. 1. nævnte udvalg, nævn og repræsentationer.”

14. § 19 affattes således:
”§ 19. Formandskabet for Inatsisartut, henholdsvis Naalakkersuisut, kan fastsætte nærmere regler efter denne landstingslov for medlemmer af Inatsisartut, henholdsvis medlemmer af Naalakkersuisut.”

15. Overalt i loven ændres ”landstingsmedlemmer” til: ”medlemmer af Inatsisartut”. Overskriften til Kapitel 1 ændres fra ”Landstingets medlemmer” til: ”Medlemmer af Inatsisartut”. 

16. Overalt i loven ændres ”Landstinget” til: ”Inatsisartut”, og ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”. I § 2, stk. 2, ændres ”Grønlands Landsting” til: ”Inatsisartut”.

17. Overalt i loven ændres ”landstingsmedlem” til ”medlem af Inatsisartut”, og ”landsstyremedlem” til ”medlem af Naalakkersuisut”. I § 4, stk. 4, ændres ”landstingsmedlemmet” til ”medlemmet af Inatsisartut”.

18. Overalt i loven ændres ”Landstingets Formandskab” til: ”formandskabet for Inatsisartut”.

19. Overalt i loven ændres ”landstingets formands” til: ”Inatsisartutformandens”, og ”landsstyreformandens” til: ”Naalakkersuisutformandens”.

20. I § 1, stk. 4, ændres ”landstingshvervet” til: ”hvervet i Inatsisartut”.

21. I § 1, stk. 6, § 5, stk. 3, § 10, stk. 6 og § 17, stk. 4, ændres ”i et landstingsmedlems sted” til: ”i stedet for et medlem af Inatsisartut”. I § 5, stk. 1, og i § 10, stk. 6, ændres ”i landstingsmedlemmets sted” til: ”i stedet for et medlem af Inatsisartut”.

22. Overalt i loven ændres ”landstingssamling” til: ”samling”, og i § 3, stk. 2, ændres ”Landstingets samlinger” til: ”samlinger”.

23. I overskriften til § 5 og i § 5, stk. 1, ændres ”Landstingsmedlemmers suppleanter” til: ”Suppleanter for medlemmer af Inatsisartut”. I § 10, stk. 6, og to steder i stk. 8, ændres ”landstingssuppleant” til: ”suppleant i Inatsisartut”.

24. I § 8, stk. 1, ændres ”i egenskab af Landstingets formand” til: ”i egenskab af formand for Inatsisartut”, og i § 8, stk. 3, ændres ”hvervet som Landstingets formand” til: ”hvervet som formand for Inatsisartut”. Alle øvrige steder i loven ændres ”Landstingets formand” til: ”formanden for Inatsisartut”.

25. I § 8, stk. 1 og stk. 3, ændres ”Landsstyreformand” til: ”formand for Naalakkersuisut”. Overalt i loven ændres ”Landsstyreformanden” til: ”formanden for Naalakkersuisut”.

26. Overalt i loven ændres ”landsstyremedlemmerne” til: ”medlemmerne af Naalakkkersuisut”. I § 8, stk. 1, ændres ”landsstyremedlemmernes” til: ”Naalakkersuisutmedlemmernes”.

27. I § 8, stk. 4 og stk. 5 ændres ”landsstyremedlems” til: ”Naalakkersuisutmedlems”, og i § 11, stk. 1, ændres ”landsstyremedlemmets” til: ”Naalakkersuisutmedlemmets”.

28. I § 10, stk. 1, ændres ”landstings- eller landsstyremedlem” til: ”medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut”.

29. I § 17, stk. 1, ændres ”landsstyremedlemmer” til: ”Naalakkersuisut”. Øvrige steder ændres ”landsstyremedlemmer” til: ”medlemmer af Naalakkersuisut”.

30. I § 17, stk. 3 ændres to steder ”af det enkelte landstings- eller landsstyremedlems vederlag” til: ”af vederlaget til det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut”, og ”landstings- eller landsstyremedlemmets eget bidrag” ændres til: ”egetbidraget for det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut”. 

31. I overskriften til Kapitel 7 ændres ”Ikke-landstingsmedlemmers” til: ”Ikke-Inatsisartutmedlemmers”. To steder i § 18 ændres ”ikke-landstingsmedlemmer” til: ”ikke-Inatsisartutmedlemmer. I § 18, stk. 1 ændres ”hjemmestyrets” til: ”selvstyrets”.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2011.
Grønlands Selvstyre, den 15. april 2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning med ændringsforslag (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)