Offentliggjort på www.nanoq.gl den 15. april 2011
 

Inatsisartutlov nr. 1 af 14. april 2011 om ændring af Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling
(Afgiftsfri levering af motorbrændstof til skibe og fly)

 

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 21 af 18. november 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling foretages følgende ændringer:

1.  Efter § 1 indsættes:
”§ 1 a.  Afgiftspligten efter § 1 omfatter ikke motorbrændstof, der ved ankomsten til Grønland henligger i fremdriftstanke i fly eller ombord på skibe med en bruttotonnage eller bruttoregistertonnage på 200 bruttoregisterton eller derover, når motorbrændstoffet udelukkende er bestemt til det pågældende skibs eller flys egen drift.
Stk. 2. Undtaget for afgiftspligten efter § 1, er desuden havarerede fly eller skibe, som ikke efter deres ladningspapirer er bestemt for ankomst til afgiftsområdet, samt fly og skibe som alene ankommer til afgiftsområdet for at søge lægehjælp eller for at ilandsætte syge, døde eller andre nødlidende.
Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med den i stk. 1 nævnte undtagelse for afgiftspligt.”

2.  Efter § 4 indsættes:

Afgiftsoplag

§ 4 a.  Skatteforvaltningen kan meddele virksomheder, der er registreret som oplagshavere bevilling til at føre et afgiftsoplag. Et afgiftsoplag kan alene omfatte afgiftspligtige varer, der er bestemt til udførsel til steder uden for afgiftsområdet, og varer, der er bestemt til at blive leveret uden miljøafgift efter § 9. Skatteforvaltningen kan i forbindelse med meddelelse af bevilling til afgiftsoplag stille krav om, at afgiftsoplaget skal have fysisk karakter.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om afgiftsoplag, herunder fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter samt bestemme at skatteforvaltningen kan stille krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med udstedelse af bevillinger.”

3.  I § 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter ”eller er indført til afgiftsområdet, jf. § 2, stk. 2”: ”, med fradrag af den mængde afgiftspligtige varer, som er tilført et afgiftsoplag, jf. § 4 a, stk. 1.”

4.  § 7 affattes således:
§ 7.  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6, stk. 1, fradrages
1) varer, der udføres til steder uden for afgiftsområdet,
2) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af brand, lækage eller lignende, og
3) varer, der er fritaget for miljøafgift efter § 7 a.”

5.  Efter § 7 indsættes:
§ 7 a.  Der sker afgiftsfritagelse, når registrerede oplagshavere leverer varer til brug om bord på:
1) skibe i udenrigsfart, herunder sejlads med krydstogtspassagerer,
2) olie- og gasefterforskningsskibe med en bruttotonnage eller bruttoregistertonnage på 1.500 ton og derover,
3) fly i udenrigsfart,
4) fiskefartøjer, der ikke er registreret med hjemsted i Grønland, og
5) fiskefartøjer med en bruttotonnage eller bruttoregistertonnage på 200 ton og derover, som er registreret med hjemsted i Grønland.
Stk. 2.  Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at varen leveres direkte til skibets, flyets eller fiskefartøjets fremdriftstank.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelser.”

6.  § 9, stk. 1, affattes således:
”Oplagshavere, der er registreret efter § 3, stk. 1, skal føre regnskab over tilgangen af varer, som udvindes, fremstilles, indføres eller fraføres et afgiftsoplag, og over udlevering samt forbrug af varer i henhold til § 7 og § 7 a, stk. 1.”

7.  I § 12 indsættes:
Stk. 2.  Anvendes afgiftspligtige varer, der efter § 7 a er fritaget for miljøafgift, til andet formål end det, hvortil de er bestemt, kan skatteforvaltningen inddrage virksomhedens adgang til at indkøbe afgiftsfrie varer. Virksomheden afkræves miljøafgiften af de nævnte varer til betaling senest 14 dage efter påkrav.
Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan i forbindelse med inddragelse af en virksomheds adgang til at indkøbe afgiftsfrie varer meddele registrerede oplagshavere, at der ikke fremover kan ske levering af afgiftsfrie varer til virksomheden.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 15. april 2011.
Stk. 2. § 1 a, som affattet ved denne lovs nr. 1, har virkning for varer, hvor afgiftspligten indtræder den 1. januar 2011 eller senere.
Grønlands Selvstyre, den 14. april  2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Betænkning (2. behandling)