Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. juni 2011
 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v.

I medfør af §§ 3, 4, 6, 10, og 16 i Inatsisartutlov nr. 3. af 15. april 2011 om post, fastsættes

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner

§ 1.  Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte regler for POST Greenlands befordringsforpligtelse, eneret til at befordre visse forsendelser samt rettigheder og forpligtelser i forhold til håndtering af remail, poståbning, opretholdelse af postbetjeningsnet, anvendelse af brevkasser o.l., udlevering, klageadgang, erstatning og forretningsbetingelser.

§ 2.  Almindelige breve er en fællesbetegnelse for breve A (luftpost), breve B (skibspost) og blindeforsendelser, der ikke sendes som en særlig forsendelsesform.
Stk. 2.  Almindelige pakker er en fælles betegnelse for pakker, der ikke sendes som en særlig forsendelsesform.
Stk. 3.  Ved rekommandation forstås alle arter af forsendelser, hvortil der gives kvittering ved indlevering på posthuset, at forsendelsen alene udleveres til modtager eller dennes fuldmægtige mod behørig kvittering, og at forsendelsen transporteres sammen med værdibreve.   
Stk. 4.  Ved forsendelser med angiven værdi forstås en forsendelse, hvor værdien anføres på adressesiden i kroner og øre. Det maksimale værdibeløb, der kan angives, er fastsat i POST Greenlands generelle forretningsbetingelser.
Stk. 5.  Ved adresserede pakker forstås forsendelser i kasse-, rulle- eller stangform, der overholder de fastsatte minimums- og maksimumformater, som er fastsat i POST Greenlands forretningsbetingelser.
Stk. 6.  Et postbetjeningssted, der findes i en by eller bygd, bevirker at man kan benytte postale ydelser, postlevering samt aflevering. Et postbetjeningssted behøver ikke været et fysisk sted, men kan også være en elektronisk løsning. Postbetjeningsnettet er en samlebetegnelse for postbetjeningssteder og kan være posthuse, elektroniske løsninger og løsninger i samarbejde med andre aktører.

 

Kapitel 2
POST Greenlands befordringspligt, omdelingspligt og eneret

 

§ 3.  POST Greenland er forpligtet til at sikre landsdækkende postbefordring af følgende forsendelser:
1) Adresserede breve.
2) Adresserede pakker.
Stk. 2.  Indenlandske adresserede breve skal kunne befordres rekommanderet eller med angiven værdi.
Stk. 3.  Indenlandske pakker skal kunne befordres med angiven værdi.
Stk. 4.  Pakker afsendt fra udlandet, der er transporteret til Grønland med anden transportør end POST Greenland, med henblik på viderebefordring internt i Grønland med POST Greenland, kan takseres særskilt.
Stk. 5.  Pligten til at befordre forsendelser til og fra Danmark, Færøerne og det øvrige udland sker under hensyntagen til internationale overenskomster på området.

 

POST Greenlands omdelingspligt

§ 4.  Omdeling af almindelige breve finder sted i byer, med mindre POST Greenland har opnået dispensation herfor jf. stk.3., med en fast frekvens på mindst 2 gange ugentlig. POST Greenland fastsætter, hvilke ugedage omdeling af almindelige breve finder sted.
Stk. 2.  I bygder finder omdeling af almindelige breve ikke sted.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning fra POST Greenland give dispensation fra omdelingspligten i byer på baggrund af kundegrundlag og driftsøkonomiske overvejelser. Post Greenland skal oplyse om hver ny dispensation gennem dagblade og opslag på postbetjeningssteder.
Stk.4.  Almindelige breve skal kunne afhentes hos POST Greenland eller deres samarbejdspartnere i de bygder og byer, hvor omdeling af almindelige breve ikke finder sted.

 

POST Greenlands eneret

§ 5.  POST Greenland har eneret på postbefordring af indenlandsk adresserede breve, hvorved forstås:
1) Adresserede forsendelser uanset indhold, når dette er lagt i konvolut eller lignende emballering.
2) Adresserede skriftlige meddelelser, herunder postkort, med et individuelt indhold.
Stk. 2.  POST Greenland har endvidere eneret på postbefordring på grønlandsk område af adresserede breve, der sendes fra afsendere i Danmark, Færøerne og det øvrige udland til adressater i Grønland, og adresserede breve, der sendes fra afsendere i Grønland til adressater i Danmark, Færøerne og det øvrige udland.
Stk. 3.  Eneretten på postbefordring af adresserede breve omfatter indsamling, transport og omdeling af disse.

§ 6.  Enhver kan, uanset bestemmelserne i § 5, lovligt befordre forsendelser uden om POST Greenland, når det sker i eget anliggende eller for en anden, i hvis tjeneste den, der befordrer forsendelsen, er ansat.
Stk. 2.  Det samme gælder, når befordringen sker for en anden, for hvem den pågældende kun lejlighedsvis har påtaget sig denne bestemte befordring.

§ 7.  Forsendelser kan, uanset bestemmelserne i § 5, lovligt befordres uden om POST Greenland, når hver enkelt forsendelse er forsynet med gyldige grønlandske frimærker efter POST Greenlands takster for den pågældende forsendelse.
Stk. 2.  Frimærker anvendt i henhold til stk. 1, kan ikke genanvendes og skal annulleres. Frimærker skal som udgangspunkt annulleres med et dagstempel, idet dette tjener som kvittering for, hvornår forsendelsen er modtaget. Såfremt et frimærke konstateres ikke værende afstemplet, kan det annulleres med kryds af kuglepen, tusch eller lignende permanent skrift.

§ 8.  POST Greenland har eneret til opstilling af postkasser ved gade, vej og andre steder, hvor offentligheden har adgang.

 

Afvisning af forsendelser(remail)

§ 9.  POST Greenland kan i overensstemmelse med reglerne herom i Verdenspostkonventionen afvise viderebefordring af adresserede forsendelser fra Danmark, Færøerne og det øvrige udland, som er indleveret til postbefordring i Danmark, Færøerne eller det øvrige udland af en person bosiddende i Grønland, eller på vegne af en person bosiddende i Grønland, med henblik på viderebefordring til modtagere i Grønland, medmindre:
1) afsenderen eller den postvirksomhed, der har afgivet forsendelserne til postbefordring i Grønland, umiddelbart dokumenterer, at der ikke reelt er tale om forsendelser fra afsendere i Grønland til modtagere i Grønland eller,
2) afsenderen eller den pågældende postvirksomhed accepterer at betale de gældende indenrigske takster for de pågældende forsendelser eller accepterer at betale efter de overenskomster, der måtte være indgået med vedkommende postvirksomhed vedrørende sådanne forsendelser.
Stk. 2.  Hvis hverken afsenderen eller den postvirksomhed, der afgiver forsendelserne til viderebefordring i Grønland, ikke vil betale som anført i stk. 1, nr. 2, afgør POST Greenland, om forsendelserne skal returneres til den afgivende postvirksomhed eller destrueres.

 

Kapitel 3
Poståbning

§ 10.  Uanbringelige lukkede forsendelser, der befordres af POST Greenland, og som ikke på anden måde kan bringes afsenderen eller modtageren i hænde, kan åbnes og undersøges af personer, der er specielt udpeget hertil af direktionen for POST Greenland. Med uanbringelige lukkede forsendelser menes forsendelser, hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender.
Stk. 2.  POST Greenland kan åbne forsendelser, hvis det er nødvendigt enten for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen eller for at begrænse skadens omfang.
Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte personer skal underskrive en erklæring, hvori de lover ikke med deres vilje at læse andet i de åbne forsendelser end afsenderens eller modtagerens navn og adresse, samt at de ikke vil meddele uvedkommende noget, som ved denne virksomhed er kommet til deres kundskab.

 

Kapitel 4
Postbetjeningsnettet

§ 11.  POST Greenland skal sørge for, at der fra alle beboede dele af Grønland er en reel adgang til postbetjeningsnettet, set i forhold til transportafstande, konkrete behov og befolkningstæthed.
Stk. 2.  § 11, stk. 1 er ikke til hinder for brugen af elektroniske løsninger i byer eller bygder, hvor der ikke forefindes et fysisk postbetjeningssted. 
Stk. 3.  POST Greenland kan af Naalakkersuisut blive pålagt at åbne et postbetjeningssted med et efter omstændighederne passende varsel.
Stk. 4.  Såfremt POST Greenland ønsker at nedlægge et postbetjeningssted, skal de lokale interessenter inddrages i form af høring, forinden der træffes beslutning om ændringer i postbetjeningsnettet. Nedlæggelse af et betjeningssted må ikke ske med et kortere varsel end tre måneder. En beslutning om nedlæggelse kan påklages til Naalakkersuisut, og en sådan klage har i givet fald opsættende virkning.
Stk. 5.  POST Greenland rapporterer én gang årligt til Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik om den hidtidige udvikling og den forventede udvikling af postbetjeningsnettet.

 

Kapitel 5
Regler for brevkasser mv.


Brevkasse, brevkasseanlæg og brevindkast

§ 12.  Som brevkasse betragtes brevkasser til ophængning på stolpe, væg, plankeværk eller lignende.
Stk. 2.  Brevkasser skal kunne aflåses.
Stk. 3.  Som brevkasseanlæg betragtes et fælles brevkasseanlæg indeholdende en brevkasse for hvert postafleveringssted i etagebebyggelser.
Stk. 4.  Som brevindkast betragtes både et rektangulært indkast monteret i døren til de pågældende afleveringssteder og selve indkastet i enkeltbrevkassen.
Stk. 5.  Den enkelte brevkasse eller brevindkast skal forsynes med navneskilt. Minimumskrav til målene på brevkasser og brevindkast fremgår af bilaget.
Stk. 6.  POST Greenland fastsætter nærmere tekniske bestemmelser om navneskiltning af brevkasser.

 

Regler for opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast

§ 13.  Brevkasser skal placeres ved indgangsdøren til den enkelte husstand.
Stk. 2.  Såfremt den pågældende bygning indeholder flere selvstændige beboelser, skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse.
Stk. 3.  Deles et enfamiliehus eller en beboelseslejlighed af flere husstande, og disse husstande deler indgangsdør, kan en brevkasse anvendes af 2 eller flere husstande, såfremt parterne er enige herom. Brevkassen skal være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver husstand.
Stk. 4.  2 eller flere brevkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.
Stk. 5.  Ansvaret for opstilling af brevkasser påhviler ejeren af bygningen.

§ 14.  Brevkasseanlæg skal opstilles i bygninger med flere end 3 afleveringssteder, når bygningen er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter den 1. april 2005.
Stk. 2.  Brevkasseanlæg skal placeres nærmest muligt bygningens hovedindgangsdør på et sted i stueetagen, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang og uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget.
Stk. 3.  De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager. Brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget. Brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget.
Stk. 4.  Såfremt ejeren etablerer aflåsning af bygningens hoveddør, hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal anlægget indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren.
Stk. 5.  Ansvaret for opstilling af brevkasseanlæg påhviler ejeren af bygningen.

§ 15.  POST Greenland fastsætter nærmere tekniske bestemmelser om placering og montering af brevkasser.

§ 16.  Brevindkast er ikke tilladt og må ikke monteres i døren til et afleveringssted, hvis døren er en branddør.
Stk. 2.  Ansvaret for opstilling af brevindkast påhviler ejeren af bygningen

§ 17.  Bygninger med flere end 3 afleveringssteder, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. april 2005, skal have opsat brevkasse eller brevindkast for hvert afleveringssted, eller der skal opstilles brevkasseanlæg efter § 14.
Stk. 2.  Brevkasser eller brevindkast skal opsættes ved indgangsdøren til den enkelte husstand i enfamiliehuse, dobbelthuse, række-/kædehuse eller anden form for bolig.

§ 18.  § 14, stk. 1, og § 17 gælder kun i de byer, hvor omdeling af almindelige breve finder sted.

 

Kapitel 6
Regler for udlevering

§ 19.  POST Greenland kan undlade omdeling af post til husstande, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser/brevkasseanlæg/brevindkast.

§ 20.  Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres brevkasse, kan få dispensation således, at forsendelser til den pågældende omdeles direkte til boligen.
Stk. 2.  Ansøgning om dispensation indgives til den lokale postmester.

 

Kapitel 7
Erstatning – generelt

§ 21.  POST Greenland yder ikke erstatning i forbindelse med forsinkelse af forsendelser omfattet af befordringspligten fastsat i medfør af § 3.
Stk. 2.  POST Greenland yder erstatning for bortkomst og beskadigelse af forsendelser, der er omfattet af befordringspligten, i tiden fra forsendelsens modtagelse til dens udlevering, jf. dog stk. 3, § 22, stk. 1 og § 26, stk. 2.
Stk. 3.  POST Greenland yder ikke erstatning, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra afsenderens side, forsendelsens beskaffenhed, manglende eller mangelfuld emballage eller forhold, som POST Greenland ikke kunne undgå, og hvis følger POST Greenland ikke kunne afværge.

 

Erstatning - Indenlandske forsendelser

§ 22.  POST Greenland yder ikke erstatning for bortkomst og beskadigelse af almindelige breve. Det samme gælder, hvis indholdet helt eller delvist er gået tabt.
Stk. 2.  Post Greenland kan for almindelige pakker, der er bortkommet eller beskadiget, eller hvis indhold helt eller delvist er gået tabt, begrænse erstatningspligten ved fastsættelse af et maksimumbeløb. Maksimumbeløb skal fremgå af forretningsbetingelserne og være rimelige.

§ 23.  Hvis et brev eller en pakke, der sendes med angiven værdi, bortkommer eller beskadiges, eller hvis indholdet helt eller delvist går tabt, kan skaden maksimalt erstattes med den angivne værdi.

§ 24.  Hvis et rekommanderet brev bortkommer, ydes der afsenderen en godtgørelse. POST Greenland kan fastsætte rimelige maksimumbeløb for godtgørelsen i sine forretningsbetingelser.
Stk. 2.  Hvis et rekommanderet brev er beskadiget, eller dets indhold helt eller delvist er gået tabt, erstattes skaden inden for et maksimumbeløb, der fastsættes af POST Greenland.


Erstatning - forsendelser til og fra Danmark, Færøerne og det øvrige udland

§ 25.  For postforsendelser til og fra Danmark, Færøerne og det øvrige udland, ydes der erstatning efter reglerne i Verdenspostkonventionen.
Stk. 2.  Når en forsendelse fra Grønland til Danmark, Færøerne eller det øvrige udland er bortkommet eller beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt på et tidspunkt, hvor befordringen varetages af POST Greenland, ydes der erstatning som for indenlandske forsendelser, hvis afsenderen derved stilles gunstigere.
Stk. 3.  Hvis en forsendelse fra Danmark, Færøerne eller det øvrige udland beskadiges på et tidspunkt, hvor befordringen varetages af POST Greenland, ydes der erstatning som for indenlandske forsendelser, såfremt modtageren stilles gunstigere herved.

  

Erstatningens omfang

§ 26.  Erstatningen omfatter alene den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af forsendelsen. Ved beregningen heraf lægges forholdene på tidspunktet for skadens opståen til grund.
Stk. 2.  Der ydes ikke erstatning for tabt fordel, afsavn, kurstab eller andre indirekte følger af skaden.
Stk. 3.  Når en forsendelse er bortkommet, ydes foruden erstatning godtgørelse for den betalte porto for forsendelsens postbefordring. Det samme gælder, når en forsendelse er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvist er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes.

 

Retten til erstatning

§ 27.  POST Greenland yder kun erstatning, herunder tilbagebetaling af porto, for bortkomne forsendelser og beløb, hvis det kan bevises, at forsendelsen er indleveret til POST Greenland, eller beløbet er indbetalt til POST Greenland.

§ 28.  POST Greenlands erstatningspligt ophører, hvis kravet ikke er anmeldt til POST Greenland inden 1 år efter forsendelsens indlevering

§ 29.  Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til afsenderen. Hvis forsendelsen er modtaget af adressaten, kan udbetaling af erstatning med frigørende virkning kun ske til denne.

 

Erstatning i særlige tilfælde

§ 30.  POST Greenland kan i enkelte tilfælde yde erstatning efter almindelige erstatningsregler, når skaden er opstået ved sådanne ganske særlige omstændigheder, at anvendelsen af de begrænsninger i POST Greenlands erstatningspligt, der er fastsat i denne bekendtgørelse, skønnes at ville virke urimelige.
Stk. 2.  Afgørelser truffet i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til Naalakkersuisut.

 

Kapitel 8
Forretningsbetingelser

§ 31.  POST Greenland skal udarbejde offentligt tilgængelige forretningsbetingelser, der som minimum oplyser forbrugeren om:
1) Mulighederne for at klage til POST Greenland.
2) Reklamations- og forældelsesregler.
3) Erstatningsbetingelserne, som de fremgår af denne bekendtgørelse samt indleveringsregler i forbindelse med de enkelte produkter og tjenesteydelser. Erstatningsbeløb skal tillige oplyses på de kvitteringer og lignende som POST Greenland udleverer i forbindelse med indlevering af en forsendelse til befordring.
Stk. 2.  De regler eller beslutninger, der i henhold til denne bekendtgørelse eller til Inatsisartutlov om post fastsættes eller besluttes af POST Greenland, skal fremgå af forretningsbetingelserne. Dette gælder dog ikke de beslutninger, som POST Greenland træffer i henhold til § 5 i Inatsisartutlov om post. .

 

Kapitel 9
Sanktioner og ikrafttræden

§ 32.  For overtrædelse af § 10, stk. 3, kan der idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland.
Stk. 2.  Bøder der idømmes efter denne bekendtgørelse tilfalder landskassen.   

§ 33.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011
Grønlands Selvstyre, den 24. juni 2011
Jens B. Frederiksen

/                              

Steffen Ulrich-Lynge


Bilag