Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer

 

Den centrale ledelse

§ 1.  Naalakkersuisut leder, tilrettelægger og fører tilsyn med sundhedsvæsenets virksomhed.
Stk. 2
.  Naalakkersuisut kan pålægge personer inden for sundhedsvæsenet at foretage anmeldelser og indberetninger vedrørende deres faglige virksomhed.

§ 2.  Naalakkersuisut forestår og samordner planlægning vedrørende udvikling af den sundhedsmæssige betjening.


Sundhedsfaglige personer og psykologer

§ 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for sundhedsfaglige personer, der udøver deres sundhedsfaglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, hos andre offentlige myndigheder og i privat regi.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for psykologer, der udøver deres faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, hos andre offentlige myndigheder og i privat regi.

§ 4.  Reglerne i § 3, stk. 1 og stk. 2, kan indeholde bestemmelser om:
1)   Titelbeskyttelse.
2)   De i § 3, stk. 1 og stk. 2, nævnte personers pligter.
3)   Patienters rettigheder.
4)   Tilsyn.
5)   Sanktionsbestemmelser, jf. § 12.
6)   Andre forhold af betydning for de i § 3, stk. 1 og stk. 2, nævnte personer og udøvelsen af virksomhed.


Forebyggelsesudvalg

§ 5.  I hver by nedsætter Naalakkersuisut et forebyggelsesudvalg.
Stk. 2.  Forebyggelsesudvalgene har til opgave at styrke det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Herunder inden for de af Naalakkersuisut fastlagte rammer:
1) gennem det forebyggende arbejde at styrke den lokale indflydelse på og ansvar for kommunens sundhedstilstand,
2) at fremme en sammenhængende tilrettelæggelse og prioritering af de forebyggende og sundhedsfremmende opgaver inden for kommunen, og
3) at udbygge og styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.
Stk. 3.  Forebyggelsesudvalgene behandler ikke konkrete personsager.
Stk. 4.  I områder udenfor den kommunale inddeling kan Naalakkersuisut nedsætte forebyggelsesudvalg. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde nedsætte forebyggelsesudvalg udover de i stk. 1 nævnte, inden for den kommunale inddeling.
Stk. 5.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for forebyggelsesudvalgenes sammensætning og virksomhed.


Sundhedsvæsenets organisation

§ 6.  Landet inddeles i sundhedsenheder.
Stk. 2.  Dronning Ingrids Hospital er landshospital.
Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter regler for sundhedsenhedernes inddeling, opbygning og funktion samt for Dronning Ingrids Hospitals landsdækkende funktioner.


Landslægeembedet

§ 7.  Naalakkersuisut opretter et Landslægeembede, der yder rådgivning og anden bistand til Naalakkersuisut og andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål.
Stk. 2.  Landslægeembedet bistår Naalakkersuisut med overvågning af sundhedstilstanden.
Stk. 3.  Landslægeembedet fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, og med den virksomhed, der udøves af psykologer inden for sundhedsvæsenet.
Stk. 4.  Landslægeembedet fører tilsyn med forhold af sundhedsmæssig karakter ved institutioner inden for sundhedsvæsenet.

§ 8.  Når Landslægen bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, skal Landslægen orientere vedkommende myndighed i fornødent omfang. Landslægen skal ligeledes orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold gør det nødvendigt.

§ 9.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for Landslægeembedets virke.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Landslægeembedet fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af sundhedsfaglige personer hos offentlige myndigheder udenfor sundhedsvæsenet og i privat regi, og med den faglige virksomhed, der udøves af psykologer hos offentlige myndigheder udenfor sundhedsvæsenet og i privat regi.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Landslægeembedet fører tilsyn med forhold af sundhedsmæssig karakter hos offentlige myndigheder udenfor sundhedsvæsenet og i privat regi, og med forhold knyttet til psykologers virke hos offentlige myndigheder udenfor sundhedsvæsenet og i privat regi.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Landslægen træffer afgørelse i sager om patientklager over de i § 3, stk. 1 og stk. 2, nævnte personer, der ikke er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed, og over andre ansatte i sundhedsvæsenet, som medvirker i det kliniske behandlingsforløb.

§ 10.  De i §§ 7 og 9 nævnte personer og institutioner er forpligtet til på begæring af Landslægeembedet, at afgive alle oplysninger, der er nødvendige til gennemførelse af tilsyn.
Stk. 2.  De i § 9, stk. 4, nævnte personer, er endvidere forpligtet til på begæring af Landslægeembedet, at meddele Landslægeembedet enhver oplysning, herunder journaler, til brug for behandling af klagesager.
Stk. 3.  Landslægen har uden retskendelse, og mod behørig legitimation, fri adgang til at udføre uvarslet tilsyn af de i § 7, stk. 4, og § 9, stk. 3, nævnte institutioner.


Vejledning om klageadgang

§ 11.  Det påhviler sundhedsenhederne og Departementet for Sundhed at give information og yde vejledning til befolkningen om klageadgangen på sundhedsområdet.


Sanktioner

§ 12.  I forskrifter, der udstedes i medfør af denne Inatsisartutlovs §§ 3 og 4, kan det fastsættes, at der kan pålægges kriminalretlig foranstaltning i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 2.  Hvor forskrifter, udstedt i medfør af denne Inatsisartutlovs § 3 og 4, hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminalloven.
Stk. 3.  Bøder, idømt efter forskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlovs §§ 3 og 4, tilfalder Landskassen.
Stk. 4.  Sager om foranstaltninger jf. stk. 1 og stk. 2, anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.


Ikrafttræden

§ 13.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. marts 2011.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 3.  Regler, der er fastsat med hjemmel i Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre Inatsisartutlove.
Stk. 4.  Lov nr. 154 af 8. maj 1968 om terapiassistenter, lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, anordning nr. 860 af 18. december 1991 for Grønland om ikraftsættelse af lov om udøvelse af lægegerning og landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke forbliver i kraft indtil de afløses eller ophæves ved denne eller andre Inatsisartutlove.
Grønlands Selvstyre, 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Agathe Fontain


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Betænkning (3. behandling)