30. april 2010

FM 2010/101BETÆNKNING


Afgivet af Infrastruktur- og Boligudvalget


vedrørende


Forslag til: Forslag til: Inatsisartutlov om byggeri

 (Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)


Afgivet til lovforslagets 2. behandling


Udvalget har under behandlingen senest bestået af:


Inatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne, formand
Inatsisartutmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Inatsisartutmedlem Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Kim Kielsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut


Udvalget har efter 1. behandlingen nærmere vurderet forslaget, og fremsætter følgende bemærkninger:


Forslagets baggrund og indhold

Forslagsstillerens argument for at stille forslaget er, at imødekomme et ønske om at tilvejebringe en egentlig byggelov for Grønland med henblik på at opnå bedre styring af byggeriet. Det er ønskeligt af hensyn til bebyggelsers indpasning i det fysiske miljø, kvaliteten af og produktiviteten i byggeriet samt ressourceanvendelsen.

Forslagsstilleren forklarer at forslaget skal forstås som en rammelov, som først og fremmest har til formål at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes, så den frembyder tilfredsstillende forhold i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, og at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet og vedligeholdes forsvarligt.


Høring

Udvalget bemærker, at der i bemærkningerne til forslaget er indarbejdet indkomne høringssvar i relevant omfang.


Forslagets behandling

Udvalget bemærker, at der under førstebehandlingen af forslaget var almindelig tilslutning til forslaget og forslagsstillerens argumenter.

Udvalget lægger særlig vægt på snarlig gennemførelse af regler for følgende forhold:

· Sikre bygningers tilgængelighed, således at bygninger kan bruges af handicappede personer og begrænsning af energiforbruget i såvel bestående som i nyt byggeri.
· Sikre udførelse og indretning af bebyggelse med hensyn til betryggende sikkerheds-, brand- og sundhedsmæssige forhold.
· Sikre at der i såvel bestående som nyt byggeri skal installeres målere til individuel måling af el-, vand- og varmeforbruget.

Det er også udvalgets opfattelse, at der skal strammes op på tilsynsmyndigheden, så beboere/ ejere, efter overdragelse af byggeri, sikres imod negative økonomiske konsekvenser som følge af håndværksmæssig sjusk, dårlig planlægning og sløseri med tilsyn under byggeriet.

Det er udvalgets holdning at Naalakkersuisut bør arbejde for, at beboere/ejere generelt kan sikres imod større uforudsete udgifter også når det gælder ændringer på bestående bygninger.


Et enigt udvalg indstiller
på denne baggrund forslaget til Inatsisartuts vedtagelse.

Med disse bemærkninger skal Infrastruktur- og Boligudvalget overgive forslaget til 2. behandlingen i Inatsisartut.

 

 

Justus Hansen,
Formand,
Demokraterne

 


Olga P. Berthelsen,
Næstformand,
Inuit Ataqatigiit

 

 


Debora Kleist
Inuit Ataqatigiit

 


Kim Kielsen,
Siumut

 

 


Akitsinnguaq Olsen,
Siumut